علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون

مرتضی منشادی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 143-160

چکیده
  چکیدهاین گروه نخستین حزب سیاسی با گرایش سوسیال دموکراتیک در ایران به شمار می‌رود. اقدامات این گروه بر روی طیفی قرار دارد که از خشونت و ترور تا سازش و همکاری با دولت مشروطه را شامل می‌شود. اسناد و آثاری که به بررسی شکل‌گیری و تحلیل اقدامات اجتماعیون عامیون می‌پردازند بر سر این نکته که میزان استقلال آنان از سوسیال دموکرات‌های روسی ...  بیشتر