علوم سیاسی
بررسی و نقد کتاب قانون ملل

مرتضی بحرانی

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 59-76

چکیده
  چکیدهاین مقاله ضمن توجه به مبانی فکری و تحول دیدگاهی جان راز، کتاب قانون ملل را به بحث و بررسی می‌گذارد. جان رالز با تالیف کتاب نظریه عدالت جان تازه‌ای به مباحث فلسفی سیاسی بخشید. در دوره‌ای که اثبات‌گرایی و تخصص برخاسته از علوم دقیقه، سایر معارف را به عنوان «غیرعلم»‌ طرد و نفی می‌کرد، آرای جان رالز نه تنها نقطه عطفی در مباحث ...  بیشتر