زبان و ادبیات فارسی
تحلیل و نقد کتابِ اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی

رضا روحانی

دوره 16، شماره 42 ، آذر 1395، ، صفحه 103-117

چکیده
  چکیده نقد ادبی از درس‌ها و مباحث علمی و ضروری و کاربردی در رشته­های ادبی است. دربارة این علم و اصول و مبانی و نظریات و مکاتب مختلف آن در دهه های اخیر کتاب‍های مناسبی به نگارش درآمده یا ترجمه و تألیف شده است. یکی از کتاب‌هایی که در سال 1390 با عنوان «اصول و طبقه بندی نقد ادبی» تألیف شده به کوشش دکتر محمود فضیلت است که در انتشارات ...  بیشتر