اقتصاد
نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی

دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ، بهمن 1395، ، صفحه 83-101

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش با تبیین اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن در راستای تعیین الگوی توسعه زیر بخش­های صنعت، بر اساس دو مؤلفه اصلی حفظ روند رو به رشد و کاهش آسیب­پذیری به تبیین سه راهبرد اصلی صنعت دانش‌بنیان، ارتقاء بهره­وری و کارایی و رهایی از وابستگی پرداخته و در هر یک از این راهبرد‌‌ها به تبیین شاخص­های اولویت‌بندی ...  بیشتر