رویکرد به هنر اسلامی در موزه با تحلیلی بر کتاب Islamic Art and The Museum: Approaches to Art and Archaeology of The Muslim World in The Twenty-First Century (هنر اسلامی و موزه: رویکردهایی به هنر و باستان‌شناسی جهان اسلام در سدۀ 21 م.)

معصومه کریمی؛ کورس سامانیان

دوره 21، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 301-323

10.30465/crtls.2020.28868.1676