زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش‌گرای نظام‌‌مند هلیدی

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 53-68

چکیده
  ارزیابی کتاب‌‌های درسی و تحلیل محتوای آن‌‌ها در برنامه‌‌ریزی آموزشی اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان‌‌شناختی متن کتاب زبان انگلیسی هفتم از منظر انواع فرایند (فعل) بر اساس چهارچوب فرانقش تجربی دستور نقش‌‌گرای نظام‌‌مند هلیدی و متیسون (2014) است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. به این ترتیب متن کتاب (شامل دستورالعمل ...  بیشتر