فلسفه
بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفة راتلج

سیدمصطفی شهرآیینی

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 163-184

چکیده
  در مقالة پیش ‌رو، چنان‌که از عنوانش پیداست، می‌خواهیم ترجمة فارسی جلد چهارم از دورة ده‌جلدی تاریخ فلسفة راتلج با عنوان رنسانس و عقل‌باوری سدة هفدهم را ‌معرفی، نقد، و بررسی کنیم. نگارش این اثر را جمعی از برجستگان و صاحب‌نظران طراز اول دانشگاه‌های دنیا دربارة دورة نوزایی و عقل‌گرایی برعهده دارند و سرویراستار این مجلد نیز اسپینوزاشناس ...  بیشتر