اقتصاد
نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور

محمدجواد شریف‌زاده

دوره 17، شماره 9 ، اسفند 1396، ، صفحه 137-156

چکیده
  موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی، به‌ویژه بانک‌ها ازجمله پیچیده‌ترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چهارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی موردتوجه قرار می‌گرفته است. تجربۀ بحران‌های مالی، به‌ویژه بحران 2008- 2009 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی مهم می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی ...  بیشتر