3. نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین نامۀ وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

علی اصغر اسماعیلی فر؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده

دوره 20، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 51-71

10.30465/crtls.2021.6001