زبان‌های خارجی
نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتاب‌های آموزش ترجمه در ایران

علی‌رضا امرایی

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 23-43

چکیده
  چهار رکنِ اصلی در سنجشِ یک کتابِ آموزشی عبارت­اند از سنجشِ دستاوردهای کتاب با نظر به مبانیِ علمیِ حوزه­ی موردِ نظر، مقایسه­ ی کتاب با کتاب ­های مشابه، بررسیِ جایگاهِ کتاب در نظامی که قرار است آن را موردِ استفاده قرار دهد، وارزیابیِ حاصلِ کتاب در چارچوبِ پیش­ فرض­ هایی که نویسنده در نظر داشته است. جستارِ کنونی می ­کوشد تا ...  بیشتر