فقه و حقوق
تأملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

احمدرضا نائینی

دوره 10، شماره 21 ، اسفند 1389، ، صفحه 139-168

چکیده
  بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.در این مقاله به گوشه‌هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا می‌شود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم ...  بیشتر