تاریخ و تمدن
ترجمة‌ متون و تعامل معرفتی تاریخ

سید ابوالفضل رضوی

دوره 11، شماره 23 ، اسفند 1390، ، صفحه 21-37

چکیده
  علم تاریخ حاصل انضمام مورخان به گزارش واقعیت‌های تاریخی است و تداخل افق‌های زمانی حال و گذشته را در خود دارد. افق زمانی حال در پرتو دانش، بینش، ارزش، و روش مورخان نمود پیدا می‌کند و مورخان این ویژ‌‌گی‌ها را مرهون جامعة خود و شرایط حاکم‌بر جامعة جهانی‌اند. اگر اندوخته‌های فکری و معرفتی مورخان در زبان و ادبیات آن‌ها، اعم از گفتاری، ...  بیشتر