زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه

طهمورث ساجدی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 35-44

چکیده
  چکیدهکتاب دستور زبان فرانسه حاصل ترجمه و تدوین محققی است که توانسته اثری در حد یک مرجع آموزشی، برای کسانی ‌که با زبان فرانسه آشنایی دارند، پدید آورد. مترجمِ مؤلف، که وقوف کامل به موضوع دارد، ترتیبِ موزونی از فصول تحقیق خویش را ترسیم و، در طول بررسی هریک از آن‌ها، جملات فرانسه را با ترجمه‌های دقیق همراه کرده و اصطلاحات خاص آن‌ها‌‌ ...  بیشتر