فلسفه
بازشناسی گزاره‌های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن

فرهاد زیویار؛ احسان شاکری خوئی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-66

چکیده
  چکیده ابتناء مطالعات و پژوهش‌های انسانی و اجتماعی بر الگوهای روش‌شناختی یکی از ضرورت‌های حوزة علوم انسانی در حال حاضر شده است. مکاتب، نحله‌ها و متفکران مختلف و تأثیرگذاری در این حوزه با دغدغة یادشده به مطالعه و تحقیق اشتغال دارند. یکی از این الگوهای روشی، روش‌های کیفی، تفهمی و به طور خاص روش هرمنوتیک است. این روش که به انواع و اقسام ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
بررسی چیستی هرمنوتیک

امیرحسین مدنی

دوره 12، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 85-96

چکیده
  چکیدهیکی از علومی که امروزه در غرب مطرح است، و البته پیشینة آن به قرن چهاردهم می‌رسد، علم هرمنوتیک است؛ دانشی که مشغلة فکری بسیاری از متفکران و فیلسوفان است. نخست‌بار شلایر ماخر هرمنوتیک را، که در فارسی بیش‌تر به «تأویل» ترجمه می‌شود، در مورد کتاب‌ مقدس به‌کار برد و سپس دامنه‌اش به تمام تجربه‌ها و شئونات بشری کشیده شد. به‌طوری ...  بیشتر