علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر

مصطفی اسکندری

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 1-17

چکیده
  چکیده در این مقاله پس از معرفی کتاب و ذکر نقاط قوت آن در سه محور به ارزیابی آن پرداخته شده است: 1. کاستی‌های روش‌شناختی: شامل تعریف‌نکردن مفردات موضوع، بی‌توجهی به سنت معصومان، و رعایت‌نکردن تعادل در بحث؛ 2. کاستی‌های محتوایی: شامل بی‌دقتی در به‌کارگیری اصطلاحات تخصصی، بی‌دقتی در معادل‌سازی اصطلاحات تخصصی، به ‌کاربردن اصطلاحات ...  بیشتر