زبان و ادبیات فارسی
نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر

حسینعلی قبادی

دوره 13، شماره 26 ، خرداد 1392، ، صفحه 57-82

چکیده
  چکیده «نقد و تحلیل» آثاری که به نحوی با مباحث و سرفصل‌های دروس دانشگاهی تناظر و تناسب دارند، از مؤثرترین کوشش‌های علمی دانشگاهی می‌تواند به‌شمار آید و از مصادیق بارز اثربخشی نقد ادبی است که برای جامعۀ فعال علمی یک ضرورت محسوب می‌شود. این «نقد و بررسی‌ها»، افزون بر آشکارکردن ظرفیت‌ها، نقاط قوت و کاستی‌های یک اثر و نشاط ...  بیشتر