علوم سیاسی
کندوکاوی روش‎شناختی در کتاب جریان‎شناسی سیاسی در ایران

عباس خلجی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1392، ، صفحه 29-52

چکیده
  چکیده این مقاله با هدف نقد روشمند کتاب جریان‌‌شناسی سیاسی در ایران به نگارش در‎آمده است. بررسی شکلی، روشی و محتوایی اثر مهم‌‌ترین بخش مقاله است که در حول نقد روشی و محتوایی آن تمرکز یافته است. در متن، پیشنهادهای سازنده و توصیه‎های اصلاحی مناسبی برای بهبود ابعاد روشی و محتوایی اثر ارائه‎شده‎است. سرفصل این نکات به ترتیب زیر ...  بیشتر