اقتصاد
بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان

سیدحسین میرجلیلی

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1392، ، صفحه 109-134

چکیده
  چکیده در این مقاله، کتاب اقتصاد کلان دکتر رحمانی و اقتصاد کلان برانسون به عنوان متون درسی برای دوره‎های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالی کشور از جهت رویکرد تحلیلی و روزآمدی مورد بررسی قرارگرفته‎است. رویکرد تحلیلی هر دو متن، بر اساس چارچوب سنتی در آموزش اقتصاد کلان و طبق رویکرد سنتز نئوکلاسیک ـ کینزی است. برای سنجش روزآمدبودن ...  بیشتر