جامعه شناسی
بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری

غلامرضا صدیق اورعی؛ محمدصادق طلوع برکاتی

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 91-117

چکیده
  چکیده در این مقاله، هدف نگارنده این است که گزاره‌‌های اصلی ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری مشخص شود و پس از آن نکات مورد توجه به صورت انتقاد مطرح شود. در کتاب با جمله‌ها و استدلال‌‌هایی جزئی روبه‌رو می‌‌شویم که در گام اول با ادعای کلی مطرح‌شدة وبر متناقض یا متضاد به نظر می‌‌رسند و یا به نوعی آن را محدود می‌کنند ...  بیشتر