زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب گزیدة تاریخ بیهقی

حکیمه دبیران؛ اعظم برامکی

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، ، صفحه 17-33

چکیده
  چکیده گزیدة تاریخ بیهقی، با شرح و توضیح نرگس روان‌‌پور، یکی از کتاب‌های موفقی است که استادان و دانشجویان رشتة زبان و ادبیات فارسی برای تدریس در مقطع کارشناسی به آن توجه بسیاری داشته‌اند. اهمیت تاریخ بیهقی و توجه روزافزون به گزیدة مذکور و نقش این گزیده در آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با این اثر ارزش‌مند، نگارندگان را بر ...  بیشتر