زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

عطاالله کوپال

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، ، صفحه 75-89

چکیده
  چکیده در پاره‌ای از کشورهای جهان، اواخر نیمة دوم قرن بیستم تا عصر حاضر با عنوان دورة پسا‌مدرن نام‌گذاری شده است. این نام‏گذاری سبب شد که فرهنگ، هنر، دانش، و کنش‌های اجتماعی این دوران در این جوامع، همواره با صفت پسا‌مدرن تلازم یابد. از این‌رو و به طریق اولی، ادبیات این عهد نیز با این صفت همراه شد و هریک از منتقدان و فیلسوفان غربی، ...  بیشتر