فلسفه
نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی

عبدالله غلامرضا کاشی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 121-132

چکیده
  مقدمه‌‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی گزارشی است دربارۀ بعضی از مفاهیم بنیادین فلسفه، مثل ایمان و وحی، خدا، استعلائیات، نفس و ... نزد برخی از اندیشمندان برجستۀ سده‌های میانی، همچون آنسلم و توماس آکویناس. نویسندۀ اثر در اغلب مباحث، ضمن اشاره به ریشه‌های بحث در دورۀ باستان، نشان داده است که چگونه عالمان مسیحی با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفان ...  بیشتر