فقه و حقوق
نقد کتاب حقوق تجارت (جلد اول-تجار و اعمال تجاری)

مجید بنایی اسکویی

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، ، صفحه 341-366

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.8037

چکیده
  تفکیک بین اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیتها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به تدریج در اغلب نظامهای حقوقی بهصورت مدون و در قالب قوانین تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت جلد اول در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز برحقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دوره کارشناسی حقوق، منطبق با ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی

عبدالله غلامرضا کاشی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 121-132

چکیده
  مقدمه‌‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی گزارشی است دربارۀ بعضی از مفاهیم بنیادین فلسفه، مثل ایمان و وحی، خدا، استعلائیات، نفس و ... نزد برخی از اندیشمندان برجستۀ سده‌های میانی، همچون آنسلم و توماس آکویناس. نویسندۀ اثر در اغلب مباحث، ضمن اشاره به ریشه‌های بحث در دورۀ باستان، نشان داده است که چگونه عالمان مسیحی با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفان ...  بیشتر