زبان‌های خارجی
نقش خوانندة آرمانی در نقد ادبیات داستانی

حسین صافی پیرلوجه

دوره 18، شماره 8 ، آبان 1397، ، صفحه 203-229

چکیده
  هدف از تگارش این جستار تبیین فرایند خوانش و فهم متن با تأکید بر مفهومی به‌نام «خوانندة فرضی» است؛ مفهومی که ازیک‌سو نقد خواننده‌مدار و ازسوی‌دیگر نقد مؤلف‌محور را بر سر تعریف آن با یک‌دیگر تلفیق کرده و از ائتلاف این دو رویکرد هرمنوتیکیِ ظاهراً هم‌ستیز، در این‌‌جا بر ضد هرگونه رویکرد متن‌‌گرایانه به نقد ادبیات داستانی ...  بیشتر

فلسفه
بازشناسی گزاره‌های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن

فرهاد زیویار؛ احسان شاکری خوئی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 47-66

چکیده
  چکیده ابتناء مطالعات و پژوهش‌های انسانی و اجتماعی بر الگوهای روش‌شناختی یکی از ضرورت‌های حوزة علوم انسانی در حال حاضر شده است. مکاتب، نحله‌ها و متفکران مختلف و تأثیرگذاری در این حوزه با دغدغة یادشده به مطالعه و تحقیق اشتغال دارند. یکی از این الگوهای روشی، روش‌های کیفی، تفهمی و به طور خاص روش هرمنوتیک است. این روش که به انواع و اقسام ...  بیشتر