نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-رفتار سازمانی،دانشکده مدیریت و اقتصاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،ایران،تهران،

2 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،ایران،تهران ، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ،ایران ،تهران

چکیده

توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه 1980 شروع و در طول چند دهه گذشته از زوایا و رویکردهای مختلف موردمطالعه قرارگرفته است. اعتماد عاملی حیاتی و ضروری برای موفقیت‌های فردی و سازمانی است. اعتماد در میان افراد و کارکنان، باعث ثبات، وحدت و انسجام درون‌سازمانی، ارتقای کارایی و اثربخشی گروه‌ها و زمینه‌ساز همکاری، مشارکت و ارتباطات مؤثراست. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اعتماد درون سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی هست. جامعه آماری این پژوهش نه نفر از خبرگان شامل مدیران ارشد آموزش‌وپرورش شهر تهران، اساتید و مشاوران برجسته حوزه مدیریت سازمان بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آن‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس‌ازآن متوقف شد. در این پژوهش، ازآنجایی‌که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و غیر ساختاریافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه‌گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 13 مقوله شناسایی‌شده که در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه‌ای، محیطی، راهبردی و پیامدی دسته‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که آموزش‌وپرورش شهر تهران، در جهت تقویت اعتماد درون‌سازمانی می‌تواند از اهرمی به نام کنش جمعی درون و میان لایه‌های ساختاری سازمان خود استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model of intra-organizational trust through collective action in education in Tehran (using grounded theory)

نویسندگان [English]

  • Saeed Azadeh 1
  • Ali Akbai Farhangi 2
  • Seyed Mohammad Zahedi 3

1 Ph.D. Student, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Public Administration, University of Tehran, Azad University, Research Sciences Branch, Iran, Tehran

3 Assistant Professor of Public Administration, Public Management Training Center, Iran, Tehran,

چکیده [English]

According to the concept of trust in management since the 1980 s and over the last few decades, different angles and approaches have been studied. Trust is an essential factor for individual and organizational success. Trust among individuals and employees is a result of the stability, unity and Intra-organizational cohesion, Performance upgrades the efficiency and effectiveness of groups and grounds of cooperation, participation and communication.This study aimed to design a model of intera - organizational trust through collective action in education of Tehran. This research is an applied research in terms of purpose and is Survey-exploratory and qualitative research. The population of the study consisted of senior managers of department of education in Tehran, university professors and advisors, who were interviewed in depth. The selection of experts and interviews with them continued until theoretical saturation and then stopped.In this research, since the grounded theory method was used, the main tool for data collection was in - depth interviews with experts. Finally, after three open, axial and selective coding, conceptual model of research was designed. So far, no study has been done in this connection in the department of education in Tehran. This model is classified as causal, axial, contextual, strategic and consequential variables. The findings showed that education of Tehran, in order to enhance intera - organizational trust, can leverage the collective action within and between layers of the structure of your organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intera - organizational
  • Trust
  • Collective action
  • Education
  • grounded theory