ارائه خروجی به پایگاه های علمی زیر به معنی نمایه شدن نشریه در آن پایگاه ها نیست.

دوره 21


شماره 7 :   

شماره 6 :   

شماره 5 :   

شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 20


شماره 12 :   

شماره 11 :   

شماره 10 :   

شماره 9 :   

شماره 8 :   

شماره 7 :   

شماره 6 :   

شماره 5 :   

شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 19


شماره 12 :   

شماره 11 :   

شماره 10 :   

شماره 9 :   

شماره 8 :   

شماره 7 :   

شماره 6 :   

شماره 5 :   

شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 18


شماره 12 :   

شماره 11 :   

شماره 10 :   

شماره 9 :   

شماره 8 :   

شماره 7 :   

شماره 6 :   

شماره 5 :   

شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 17


شماره 9 :   

ویژه‌نامه زبان ایتالیایی :   

شماره 8 :   

شماره 7 :   

شماره 6 :   

شماره 5 :   

شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 16


ویژه نامه اقتصاد مقاومتی :   

شماره 43 :   

شماره 42 :   

شماره 41 :   

شماره 40 :   

ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی :   

شماره 39 :   

شماره 38 :   

دوره 15


شماره 37 :   

شماره 36 :   

شماره 35 :   

شماره 34 :   

دوره 14


شماره 33 :   

شماره 32 :   

شماره 31 :   

شماره 30 :   

دوره 13


شماره 29 :   

شماره 28 :   

شماره 27 :   

شماره 26 :   

دوره 12


شماره 25 :   

شماره 24 :   

دوره 11


شماره 23 :   

شماره 22 :   

دوره 10


شماره 21 :   

شماره 20 :