آ

 • آبای نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • آپاراتوس سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • آتش پارسی نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]

 • آتنالیته نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 1-17]

 • آثار تألیفی بررسی و نقد کتاب «تمدن اسلامی در عصر عباسیان» [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 41-59]

 • آرای اخلاقی نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]

 • آرایه نحوة به‌کارگیری آرایه‌های ادبی عربی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 69-89]

 • آرزو بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 199-220]

 • آرشیو تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • آرمان‏‏شهر آرمان‏‏شهر در رمان ما، اثر یوگِنی زامیاتین [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 101-112]

 • آرمان صفویه نقد و تحلیل ساختاری نسخه خطی « منشات صادقای تبریزی» و بررسی بینش و روش کاتب (قرن 11 ق) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آرون نقدی بر کتاب درباب تاریخ اندیشه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 213-234]

 • آزادی عدالت به‌مثابه بیطرفی طرح و نقد نظریه‌ای درباره عدالت [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 117-132]

 • آزادی بررسی و نقد کتاب نظریۀ عدالت جان رالز با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 135-152]

 • آزادی تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 103-125]

 • آزادی هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 235-253]

 • آزادی فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • آزادی نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • آزادی اطلاعات تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • آزادی سلبی و آزادی ایجابی موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • آزادی‌های اساسی نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 91-114]

 • آزمایشگاه زبان آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان ازنظر استادان و دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 183-200]

 • آزمون‌سازی نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • آسان‏‌سازی نحو کتاب النحو الأساسی در ترازوی نقد [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 207-223]

 • آسیا بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • آسیای جنوب‌‌غربی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین (میان‌رودان) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 79-98]

 • آسیای شرقی نقد کتاب معجزه، بحران و آینده؛ تجربۀ توسعۀ آسیای شرقی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 305-330]

 • آسیب نقدی بر آسیب‌های اخلاقی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن) [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 271-300]

 • آسیب‌دیدۀ شنوایی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • آسیب‌‌شناسی پسامدرنیسم و بارت دو درآمد، یک پرونده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 179-216]

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق در ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 1-205]

 • آسیب‌شناسی نقدی بر کتاب‌ مرجع شناسی و روش تحقیق [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 177-192]

 • آسیب‌شناسی نقدها را بود آیا که عیاری گیرند گفت‌وگو دربارة آسیب‌شناسی وضعیت نقد کتاب [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 141-154]

 • آسیب‌شناسی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]

 • آسیب‌شناسی نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 21-37]

 • آسیب‏‌شناسی تاریخ ادبیات آسیب‌‏شناسی الجامع فی تاریخ الأدب العربی الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]

 • آسیب‌‌شناسی تحقیق پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • آسیب‌شناسی ترجمه گذار از جهان هرودوتی به جهان پلوتارخوسی: آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متونِ کهن بنیادین دنیای باستان [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 171-185]

 • آسیب‌شناسی روایت حکایتِ روایت آسیب‌شناسی نظریۀ روایت مطالعۀ موردی: نظریۀ ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 183-197]

 • آسیب‎شناسی کارورزی آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • آسیب‌شناسی نقد آسیب‌شناسی نقد علوم انسانی (نمونۀ موردمطالعه: داوران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی) [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 37-51]

 • آسیب‌شناسی ویرایش آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • آسیب‌ناپذیری بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • آسیب‌های ترجمه نام‌های عَلَم در ترجمۀ متون تاریخی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 39-49]

 • آسیب‌های ترجمه نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • آشتیانی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]

 • آشفتگی‌های ساختاری بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • آشنایی با فلسفه اسلامی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • آشنایی‌‌زدایی بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]

 • آشوب و پیچیدگی نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب ـ پیچیدگی؟ [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 29-53]

 • آغاز عیلامی نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان نقدی بر کتاب شکل‌گیری و توسعة آغاز نگارش در ایران [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 99-112]

 • آفاق زبان چنین کنند بزرگان: نقد و تحلیل کتاب شرح شوق [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 305-323]

 • آفرینش بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]

 • آفرینش بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • آقامحمدخان قاجار بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • آق‌قویونلو نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 235-257]

 • آکسفورد بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • آگاهی جهان‌‌شمول نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • آگاهی دوپاره نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]

 • آگوست کنت عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • آل احمد «بایسته‌ها و شرایط کاربست واسازی دریدا» در نقد متون نقد و تحلیل کتاب واسازی متون آل احمد [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 155-171]

 • آلبر کامو مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • آل‌ بویه بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • آل‌بویه نقدی بر کتاب وفاداری و رهبری در جامعۀ اوایل دورۀ اسلامی و ترجمه‌های آن [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 1-13]

 • آل ‌بویه نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 259-273]

 • آل بویه نقدی بر کتاب نظام وزارت در دولت عباسیان (عصر آل‌‌ بویه و سلجوقیان) [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 147-159]

 • آلدو پالاتسسکی آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 125-145]

 • آلمانی بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]

 • آلن دوباتن خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • آلن دوباتن نقد و بررسی کتاب هنر همچون درمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • آلن دوباتن نقدی بر کتاب زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ ای مفید و کاربردی [(مقالات آماده انتشار)]

 • آلیات التأویل السّیمیائی کتاب آلیات التأویل السّیمیائی (ابزارهای تفسیر نشانه‌شناسی) در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • آماده‌‌سازی معلمان نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 187-206]

 • آماده سازی معلمان نقدی بر کتاب «نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 109-129]

 • آمارتیا سن تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 103-125]

 • آمبروزیانا رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]

 • آمریکا نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来) [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 97-124]

 • آمریکای لاتین حمایت از تولید ملی در تجربۀ اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست‌های نئولیبرال و تحلیل سیاست‌های نئوساختاری [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 273-292]

 • آمریکای لاتین بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

 • آموزش بررسی و نقد کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 167-180]

 • آموزش بررسی و نقد مطالعات برنامۀ درسی آموزش زبان عربی به غیرعرب‏ زبان‏‌ها مطالعه موردی کتاب المرجع فی مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 201-216]

 • آموزش بررسی و نقد کتاب أعلام الأدب العربی الحدیث واتجاهاتهم الفنیۀ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 15-34]

 • آموزش بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]

 • آموزش روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • آموزش اثربخش کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 85-109]

 • آموزش ادبیات معاصر عربی بررسی و نقد کتاب «مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه» بر اساس زبان‌شناسی کاربردی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 41-54]

 • آموزش اقتصاد نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 53-70]

 • آموزش الکترونیکی ارزیابی کارکرد محتوای الکترونیکی در آموزش تاریخ در دانشگاه گام اول برای شناسایی بایسته‌های نقد محتوای الکترونیکی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 65-88]

 • آموزش بین‌المللی نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 159-178]

 • آموزش تاریخ ارزیابی کارکرد محتوای الکترونیکی در آموزش تاریخ در دانشگاه گام اول برای شناسایی بایسته‌های نقد محتوای الکترونیکی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 65-88]

 • آموزش تاریخ ادبیات فرانسه نقدِ نقدِ منتقد؛ آسیب‌شناسی نقد کتابِ تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 115-134]

 • آموزش ترجمه بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌ [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 145-158]

 • آموزش ترجمه نقد آموزش نظریه‌های غربی ترجمه در دو‌درس‌نامۀ آموزش ترجمۀ ادبی در ایران [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 379-393]

 • آموزشِ ترجمه نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتاب‌های آموزش ترجمه در ایران [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 23-43]

 • آموزش رسانه ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه‌ای: واسازی معنای متناقض مخاطب [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 137-157]

 • آموزش زبان متن اجتماعی و آموزش زبان‌ها [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 5-26]

 • آموزش زبان بررسی و نقد درسنامه «آموزش زبان‌های خارجی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 69-82]

 • آموزش زبان نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 25-50]

 • آموزش زبان بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • آموزش زبان اسپانیایی برای غیراسپانیایی‌زبانان آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]

 • آموزش زبان انگلیسی نقدی بر کتاب روان‌شناسی زبان آموز: تفاوت‌های فردی در یادگیری زبان دوم [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 83-97]

 • آموزش زبان انگلیسی تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 51-73]

 • آموزش زبان انگلیسی ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 249-272]

 • آموزش زبان انگلیسی ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 273-297]

 • آموزش زبان انگلیسی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • آموزش زبان خارجی نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 15-34]

 • آموزش زبان روسی بهعنوان زبان خارجی نقد «برنامة آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات، و راه‌کارها [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 75-96]

 • آموزش زبان عربی آموزش نهج‎البلاغه در دانشگاه‌ها و ارائۀ راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی (بررسی موردی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی) [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 53-76]

 • آموزش زبان عربی بررسی و نقد النحو الغائب [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 1-19]

 • آموزش زبان عربی آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان ازنظر استادان و دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 183-200]

 • آموزش زبان عربی نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق ازمنظر تحلیل محتوا [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

 • آموزش زبان عربی بررسی و نقد کتاب نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 61-72]

 • آموزش زبان¬ عربی بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(2) [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 89-101]

 • آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی بررسی و نقد کتاب «مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسه» بر اساس زبان‌شناسی کاربردی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 41-54]

 • آموزش زبان فارسی واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]

 • آموزش زبان فارسی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 113-132]

 • آموزش زبان فرانسه بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • آموزش زبان ـ فرهنگ تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • آموزش زبان و ادبیات اسپانیایی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]

 • آموزش عالی ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]

 • آموزش عالی نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب‌های درسی دانشگاهی مطالعۀ موردی: کتاب قواعد و متون عربی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 217-233]

 • آموزش عالی رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]

 • آموزش عالی نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • آموزش قواعد زبان عربی بررسی و نقد کتاب «النحو العصری» [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 123-135]

 • آموزش معلمان زبان خارجی بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]

 • آموزش‌وپرورش نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 21-40]

 • آموزش‌وپرورش طراحی الگوی اعتماد درون‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‌وپرورش شهر تهران (با استفاده از تئوری داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش و پرورش نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 243-255]

 • آموزش و پرورش عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • آموزش‌وپرورش تطبیقی نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 159-178]

 • آموزش‌وپرورش تطبیقی نقدی بر کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 281-297]

 • آموزش ‌و پرورش تطبیقی بررسی و نقد کتاب «آموزش ‌و پرورش مقایسه‌ای» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 1-15]

 • آموزش‌وپرورش تهران آمیخته پژوهی مدل اعتماد درون‌سازمانی مبتنی برکنش جمعی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 133-156]

 • آموزش و پرورش و نابرابری بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 133-156]

 • آموزش و توسعه بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]

 • آموزه نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]

 • آنّا آخماتِوا نقش‌مایه‌های شرقی در اشعار آنّا آخماتِوا، شاعرۀ معاصر روسیه [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 135-154]

 • آنّا آخماتووا طنین وطن در اشعار آنّا آخماتووا بررسی و تحلیل منظومۀ «رکوییم» [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 97-116]

 • آنارشیسم نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • آنال نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • آنالیز موسیقی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 1-17]

 • آناهیتا بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • آنتاگونیسم کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]

 • آنتولوژِی آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • آنتونی کنی معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • آهنگ‌سازی بررسی و نقد کتاب مبانی آفرینش ملودی در آهنگ‌سازی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 61-84]

 • آهنگ‌سازی بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • آواش.ناسی مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]

 • آواشناسی نقد «برنامة آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات، و راه‌کارها [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 75-96]

 • آواشناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]

 • آواشناسی بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • آوانویسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • آی-303 آرمان‏‏شهر در رمان ما، اثر یوگِنی زامیاتین [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 101-112]

 • آیات آفرینش نقد کتاب آفرینش در قرآن: بررسی هرمنوتیکی تفاسیر قدیم و جدید [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 109-122]

 • آیات اقتصادی نقدی بر تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 53-68]

 • آیات الاحکام تطبیقی نقد و بررسی کتاب آیات الاحکام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 339-354]

 • آیکونولوژی نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • آیندة آزادی هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 235-253]

 • آینده آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 107-125]

 • آینه­ های روبه‌رو تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • آیین زرتشتی نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

ا

 • ابتکار امنیت اشاعه بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • ابدیت عرفان شرقی در آثار کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست و ملک‌الشعرای روسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 343-359]

 • ابرانسان بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • ابرقهرمان بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • ابژه گِرِمس معناهای گریزان بررسی و نقد کتاب نقصان معنا [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 1-14]

 • ابطال موجه‌سازی تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • ابعاد صوری نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابعاد فرهنگ ملی نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]

 • ابعاد محتوایی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابعاد مغفول نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابن‌خلدون. محمدطالبی. فلسفة‌تاریخ. تاریخ‌نگری‌اروپامحور ارزیابی انتقادیِ کتاب ابن‌خلدون و تاریخ [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 329-354]

 • ابن زولاق تحلیل انتقادی کتاب فضائلُ مصرَ وأخبارُها و خواصُّها [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 257-276]

 • ابن‌سراج روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]

 • ابن‌‌سینا نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • ابن‌سینا نقد کتاب تأثیر ابن‌سینا بر فلسفۀ دونس اسکوتوس [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 239-251]

 • ابن‌سینا نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]

 • ابن‌سینا بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • ابنِ‌سیناپژوهی ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • ابن‌عربی معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • ابهام تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 91-112]

 • ابهام ابهام‌های یک ابهام‌خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 349-371]

 • ابوالعلاء عفیفی معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • ابوالقاسم قشیری قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • ابوبکر طهرانی نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 235-257]

 • ابوزید نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]

 • ابوعلی عثمانی قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • ابونؤاس خمریات رودکی و ابونؤاس؛ نقدی گشوده، تحلیلی ناتمام [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 77-90]

 • ابویعقوب تبریزی بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • اپوخه نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 69-87]

 • اتحاد بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • اتحادیۀ ساسانی ــ پارتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • اتلاف نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]

 • اتوپیا در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]

 • اتوپیا نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • اُتوپیا بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 15-40]

 • اثبات‌گرا مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن بررسی و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 133-152]

 • اثبات‌‌گرایی ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • اثباتی و هنجاری بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]

 • اثر‌گذاری و اثرپذیری بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]

 • اجتماع‌آینده شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 1-24]

 • اجتماع علمی مروری نقادانه بر ساختار انقلاب‌های علمی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]

 • اجتماعی بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • اجتماعیون عامیون بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 143-160]

 • اجتهاد بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]

 • اجرا بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]

 • اجرا نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • احسان صادق سعید ارزیابی و نقد کتاب علوم البلاغة عند العرب و الفرس [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 175-193]

 • احسان عباس ننقد و تحلیل کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (رویکردهای شعر عربی معاصر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 441-459]

 • احکام القرآن نقد و بررسی کتاب آیات الاحکام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 339-354]

 • احمد مختار عمر بررسی و نقد ترجمۀ کتاب معنی‏ شناسی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 81-103]

 • اخاذی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]

 • اخباری‌‌گری بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • اختلال زبانی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]

 • اخلاق اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 177-199]

 • اخلاق بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]

 • اخلاق بررسی و نقد کتاب آن‌چه با پول نمی‌توان خرید مرزهای اخلاقی بازار [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 1-19]

 • اخلاق بازشناسی انتقادی فلسفه سیاسی مایکل سندل در مناسبات اخلاق و سیاست [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 15-34]

 • اخلاق بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 123-143]

 • اخلاق بررسی و نقد کتاب اخلاق علم اخلاق علم هم‌چون شاخه‌ای از جامعه‌شناسی علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 229-254]

 • اخلاق مانیفستی علیه خوش‌بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 309-328]

 • اخلاق نقد و بررسی کتاب اخلاق: درآمدی بر فلسفة اخلاق تألیف نوئل استیوارت [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 17-41]

 • اخلاق نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]

 • اخلاق معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • اخلاق نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • اخلاق نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • اخلاق مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • اخلاق در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • اخلاق بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • اخلاق اسلامی بایسته‌های ترسیم و تحلیل منطقی نظام فضایل و رذایل اخلاقی (نقد و تحلیل کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم) [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 17-45]

 • اخلاق اطلاعات نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق ‌باور اخلاق باور کلیفورد و دلیل‌گرایی افراطی حداکثری [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 49-70]

 • اخلاق پروتستان بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 91-117]

 • اخلاق پروتستان جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]

 • اخلاق پژوهش پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • اخلاق تکثرگرا تحلیل و نقد کتاب Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 159-180]

 • اخلاق حرفه‌ای نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • اخلاق حرفه‌ای نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق حرفه‌ای روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • اخلاق حق‌محور نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق خلیفه‌گرا انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • اخلاق عرفانی انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • اخلاق علم بررسی و نقد کتاب اخلاق علم اخلاق علم هم‌چون شاخه‌ای از جامعه‌شناسی علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 229-254]

 • اخلاق فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • اخلاق کتاب‌داری نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق مسیحی بررسی و نقد کتاب کین‌توزی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 447-472]

 • اخلاق نتیجه‌محور نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاقیات نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]

 • اداره نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • ادب حماسی نقد و تحلیل تصحیح شبرنگ‌نامه داستان رستم و پسرِ دیو سپید [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]

 • ادبیات بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]

 • ادبیات ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]

 • ادبیات نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]

 • ادبیات معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • ادبیات آمریکای لاتین آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]

 • ادبیات اندلس تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]

 • ادبیات انقلاب اسلامی معرفی و نقد کتاب چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 269-294]

 • ادبیات انگلیسی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]

 • ادبیات تطبیقی تحلیل انتقادی ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک‌الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 1-13]

 • ادبیات تطبیقی نقد و بررسی الادب المقارن، دراسات تطبیقیه فی الادبین العربی و الفارسی [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 33-48]

 • ادبیات تطبیقی آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 21-37]

 • ادبیات تطبیقی پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی بررسی و نقد ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 141-166]

 • ادبیات تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤاس؛ نقدی گشوده، تحلیلی ناتمام [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 77-90]

 • ادبیات تطبیقی مقایسۀ تطبیقی کارکرد اسطوره در شعر خلیل حاوی و منوچهر آتشی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 75-96]

 • ادبیات تطبیقی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]

 • ادبیات تطبیقی الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]

 • ادبیات تطبیقی بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • ادبیات تطبیقی عربی آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 21-37]

 • ادبیات داستانی نقد کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 75-89]

 • ادبیات داستانی تحلیل و نقد کتاب کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 87-102]

 • ادبیات داستانی نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 213-236]

 • ادبیات داستانی نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

 • ادبیات روسی خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • ادبیات عربی دورنمای تحوّلات شعر معاصر عربی [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 21-29]

 • ادبیات عربی الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]

 • ادبیات عرفانی نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • ادبیات عصر عباسی بررسی و نقد کتاب الشعراء المحدثون [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 193-206]

 • ادبیات غنایی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • ادبیات فارسی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]

 • ادبیات فارسی «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • ادبیات فارسی و عربی پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی بررسی و نقد ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 141-166]

 • ادبیات فرانسه محمدتقی غیاثی و ترجمۀ شعر فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 11-33]

 • ادبیات فرانسه بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • ادبیات قزاق نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • ادبیات کلاسیک ایران بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]

 • ادبیات کهن بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • ادبیات کودک نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]

 • ادبیات کودک و نوجوان نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • ادبیات مصر تحلیل انتقادی کتاب الأدب المصری من قیام الدولة الأیوبیة إلى مجیء الحملة الفرنسیة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 153-174]

 • ادبیات معاصر تحلیل و نقد کتاب ادبیات معاصر ایران (نثر) [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 1-15]

 • ادبیات معاصر نگاهی پژوهشی به نصوص حیة من الأدب العربی المعاصر [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 15-31]

 • ادبیات معاصر تحلیل و نقد کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 193-206]

 • ادبیات معاصر بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • ادبیات معاصر عربی بازتاب مفاهیم و تعابیر قرآن در آثار امین‌الریحانی [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]

 • ادبیات مقاومت نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • ادبیات منثور نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 133-153]

 • ادبیات میانه بررسی و نقد کتاب فی ‏الأدب الأندلسی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 225-241]

 • ادریس بدلیسی نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 235-257]

 • ادلة احکام نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 167-186]

 • ادلة عقلی باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 35-62]

 • ادموند برک واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • ادونیس ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • ادیان نقد و تحلیل کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و منطق‌الطیر [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 35-55]

 • ادیان بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • ادیان و مذاهب نقدی بر کتاب فرهنگ اصطلاحات علم کلام [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 115-134]

 • اراده مانیفستی علیه خوش‌بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 309-328]

 • ارادۀ قدرت بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • ارتباطات تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]

 • ارتباطات بصری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • ارتباطات توسعه تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • ارتباطات جمعی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • ارتباطات سازمانی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • ارتباطات عقلانی کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 85-109]

 • ارتباطات علمی کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 85-109]

 • ارتباطات میان‌فرهنگی نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]

 • ارتباط دانشگاه با جامعه آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • ارتباط‌مندی ژانرهای ادبی آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • ارتداد طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • ارتش هخامنشی نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 91-118]

 • ارتقاء بهره‌وری نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • ارتقای علوم انسانی علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راه‌کارهای ارتقای آن با بهره‌گیری از الگوی تحلیل درونی/ محیطی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 101-126]

 • ارجاع نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفة زبان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 197-218]

 • ارجاعات ناقص بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • اردولیبرالیسم بررسی و نقد کتاب زیست سیاست [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 23-42]

 • ارزش اضافی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • ارزش­زدایی بررسی و نقد کتاب کین‌توزی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 447-472]

 • ارزش‌گذاری نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • ارزش‌های اسلامی ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]

 • ارزش‌‌های فرهنگی تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 51-73]

 • ارزش‌یابی نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش) [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 41-62]

 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 149-163]

 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • ارزشیابی بررسی و نقد کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 167-180]

 • ارزش‌یابی کتاب درسی نقد و ارز‌یابی محتوای کتاب درسی تاریخ‌شناسی دورة پیش‌دانشگاهی با تأکید بر برنامة درسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 87-114]

 • ارزش‌یابی کتاب درسی واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]

 • ارزش‌یابی کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • ارزش‌یابی کتاب‌‌های درسی نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 287-304]

 • ارزش‌یابی کتاب‌های درسی نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 231-253]

 • ارزش‌یابی کتاب و مواد پرورش توانش بینا‌‌فرهنگی کتاب در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان ‌‌انگلیسی به منزلة زبان خارجی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 1-21]

 • ارزشیابی کتب تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 51-73]

 • ارزش‌یابی کیفیت ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشتة مدیریت آموزشی در دورة‌ کارشناسی ارشد [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 217-242]

 • ارزش‌یابی متون آموزش عالی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]

 • ارزش‌یابی مواد آموزشی ارزش‌یابی الگو ـ محور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP) [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 113-133]

 • ارز و بانک‌داری ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 83-105]

 • ارزیابی بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 105-132]

 • ارزیابی جستاری بر ابعاد و مؤلفه‌‌های ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی با تأکید بر اصول طراحی و سازمان‌دهی پیام‌‌های آموزشی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 219-233]

 • ارزیابی نقد کتاب حقوق تجارت جلد سوم: اسناد تجاری [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 45-66]

 • ارزیابی فهم و ارزیابی تحلیل سیاسی مدرن: نوآوری‌ها و معضلات [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 111-132]

 • ارزیابی ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • ارزیابی ترجمه نگاهی اجمالی به ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 97-114]

 • ارزیابی شکلی ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 83-105]

 • ارزیابی شکلی مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]

 • ارزیابی صوری بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 135-146]

 • ارزیابی طرح های اقتصادی بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • ارزیابی فرهنگی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • ارزیابی کتاب ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • ارزیابی کتاب درسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • ارزیابی کیفیت ترجمه نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 1-27]

 • ارزیابی محتوا تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • ارزیابی محتوایی ارزیابی کتب پول و بانک‌داری در ایران [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 83-105]

 • ارزیابی محتوایی بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 135-146]

 • ارزیابی منابع درسی نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • ارزیابی مواد درسی ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 1-24]

 • ارزیابی نقادانه رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • ارسطو نقدها را بود آیا که عیاری گیرند گفت‌وگو دربارة آسیب‌شناسی وضعیت نقد کتاب [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 141-154]

 • ارسطو معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • ارسطو بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • ارکان جرم اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 227-254]

 • ارمغان صبح نقد و تکمله‌ای بر مباحث تاریخی مطرح‌شده پیرامون زندگی و شخصیّت خاقانی شروانی در ارمغان صبح [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 61-85]

 • ارنست کاسیرر نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • اروپا از دوران ناپلئون بررسی و نقد کتاب اروپا از دوران ناپلئون [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 45-67]

 • ارو ـ مدیترانه رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]

 • اروین پانوفسکی نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • از اشارت‌‌های دریا نقد کتاب از اشارت‌‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 1-17]

 • ازجال بررسی، تحلیل، و نقد الشعر الأندلسی فی عصر الموحّدین [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 351-369]

 • ازخودبیگانگی تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • ازدواج تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • ازدواج برون گروهی تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • ازدواج در ایران نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • ازدواج درون گروهی تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • ازدواج موقت نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • از مبادی تا عصر حاضر نقد و بررسی کتاب از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 87-100]

 • از نظریه تا عمل نقد کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 155-165]

 • اسب نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • اسباب زلزله توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • اسپانیایی بررسی ساختمان افعال فارسی و اسپانیایی باتأکید بر کتاب دلبستگی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسپریگنز اهمیت نظریه سیاسی در نسبت با علم سیاست بررسی و نقد کتاب فهم نظریه های سیاسی [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 97-115]

 • اسپینوزا نقش فلسفی دلوز و اسپینوزا در فمینیسم گیلیان هووی نقد کتاب دلوز و اسپینوزا: رایحۀ مسئلۀ بیان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 219-238]

 • اسپینوزا نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]

 • اسپینوزا اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • اسپینوزا نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • استاین‌باک نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • استبداد نقدی بر متون حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی ایران [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 199-217]

 • استبداد ایرانی اعتبارسنجی نظریة «استبداد شرقی» در فهم تحولات اجتماعی ایران [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 207-230]

 • استبداد شرقی اعتبارسنجی نظریة «استبداد شرقی» در فهم تحولات اجتماعی ایران [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 207-230]

 • استخدام نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل‌های ششم و هفتم) [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 17-47]

 • استخدام پیمانی نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل‌های ششم و هفتم) [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 17-47]

 • استخدام رسمی نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل‌های ششم و هفتم) [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 17-47]

 • استخراج DNA باستانی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]

 • استدلال نحوی فقدان نگارش و نگرش صحیح نقادانه در تقریر اصول نحوی نقد فرم و محتوا در کتاب ثورة نحویة فی هیئة تعلیقة استدلالیة علی مغنی الأدیب (انقلابی نحوی برمبنای ارائۀ رویکردی استدلالی به کتاب مغنی الأدیب) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • استراتژی رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • استراتژی نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • استراتژی مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • استراتژی‌های پاسخ‌گویی نقد کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 219-241]

 • استراتژی‌های سرپرستی نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 51-69]

 • استرن نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • استروکا/ سفال‌‌نوشته نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]

 • استشراق نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 73-85]

 • استصحاب موضوعی نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]

 • استعاره تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]

 • استعاره بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

 • استعاره نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

 • استعاره‌های بیکن مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • استعارۀ مفهومی معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • استعدادها معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • استعلائیات نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 121-132]

 • استعلامی نقدی بر کتاب نقد و شرح قصاید خاقانی [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 113-148]

 • استعمار روس نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • استعمار فرافرانو واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • استفادۀ صلح‌آمیز نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]

 • استقرا نقدی بر کتاب آشنایی با فلسفۀ علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 273-286]

 • استقرار اجتماعی نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • استقرار منطقه­ای نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • استقراض روش نظری انتقادی بر روش‌شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 67-90]

 • استقلال اقتصادی نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • استقلال سازمانی بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 143-160]

 • استمرار علم مروری نقادانه بر ساختار انقلاب‌های علمی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]

 • استناد روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • استنتاج براساس بهترین تبیین بررسیِ موفقیت و عقلانیت علم براساس دیدگاه مایکل بنر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 265-286]

 • استیس نگاه طبیعی به عرفان نقد و بررسی کتاب عرفان و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 13-45]

 • اسطورة دکترین نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • اسطوره مقایسۀ تطبیقی کارکرد اسطوره در شعر خلیل حاوی و منوچهر آتشی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 75-96]

 • اُسطوره خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • اسطوره‌سنجی تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • اسطوره‌شناسی تحلیلی تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • اسطوره‌ها نقد و بررسی کتاب اسطوره های بلخی و مروی باستان بر روی مهرها و تعویذهایشان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 59-82]

 • اسطوره‌های ایرانی نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 57-82]

 • اسکاچ پل ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]

 • اسکندربیگ ‌منشی نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 147-169]

 • اسکندربیگ منشی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • اسلام نقد و تحلیل کتاب نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامة فردوسی، خمسة نظامی و منطق‌الطیر [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 35-55]

 • اسلام نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 1-11]

 • اسلام تحلیل و نقد کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 55-76]

 • اسلام نقدی بر رویکرد روش‌شناسی و منطق تحلیلی کتاب اسلام متصوفان [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 23-43]

 • اسلام نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 157-180]

 • اسلام تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • اسلام طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • اسلام نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • اسلام ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • اسلام نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • اسلام تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • اسلام نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • اسلام سیاسی بازشناسی کتاب مدرنیتۀ سیاسی و نقد آن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 193-217]

 • اسلام متصوفان نقدی بر رویکرد روش‌شناسی و منطق تحلیلی کتاب اسلام متصوفان [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 23-43]

 • اسلوب بررسی انتقادی کتاب «الأدب¬العربی والایرانیون» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 53-68]

 • اسلوبیه درآمدی انتقادی بر کتاب أسلوبیة البیان ‌العربی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 137-151]

 • اسناد تاریخی نقد و تحلیل ساختاری نسخه خطی « منشات صادقای تبریزی» و بررسی بینش و روش کاتب (قرن 11 ق) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسناد تجاری نقد کتاب حقوق تجارت جلد سوم: اسناد تجاری [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 45-66]

 • اشتباهات رایج برخی ملاحظات دربارۀ ترجمۀ پژوهش‌های ایران‌شناسی [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 27-35]

 • اشتراک منابع نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • اشتراوس نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • اشرافیت بورژوازی تأملی بر نظریۀ دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک‌شدن فرهنگ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 427-446]

 • اشعار کتاب فارسی تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • اشکالات ساختاری و محتوایی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]

 • اشکال‌ها و کاستی‌‌ها بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • اشکانی بررسی و نقد نوشته‌های یوزف ولسکی دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 271-290]

 • اشکانی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]

 • اشکانی بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • اشکانیان تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

 • اشکانیان نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • اشکانیان نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • اشکانیان کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • اصطلاح بررسی و نقد ترجمة کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 59-77]

 • اصطلاحات نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 15-26]

 • اصطلاحات تخصصی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • اصطلاحات تخصصی نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • اصطلاحات فلسفی بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفة راتلج [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 163-184]

 • اصل 44 قانون اساسی نقدی بر برخی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 341-374]

 • اصل آزادی بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصلاح واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • اصلاحات بزرگ سه‌گانه بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • اصلاح‌‌طلب اسلامی مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • اصل اضداد پرتوی بر فیلسوف تاریک [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

 • اصل برائت اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • اصل ترکیب‌پذیری معنایی تبیین و تحلیل رابطه‌های معنایی در اسامی مرکب برون‌مرکز فارسی معیار [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 45-61]

 • اصل تعادل نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]

 • اصل تفاوت بررسی و نقد کتاب نظریۀ عدالت جان رالز با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 135-152]

 • اصل تفاوت بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصل تفکیک نقدی بر نظریۀ «قتل‌های هدف‌مند دولت آمریکا» درپرتوِ رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 131-154]

 • اصل تناسب نقدی بر نظریۀ «قتل‌های هدف‌مند دولت آمریکا» درپرتوِ رویه و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 131-154]

 • اصل زیان موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • اصل فرصت برابر بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصل همکاری کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 85-109]

 • اصناف بررسی و نقد کتاب پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی: جستارهایی در تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 291-324]

 • اصول نقد و ارز‌یابی محتوای کتاب درسی تاریخ‌شناسی دورة پیش‌دانشگاهی با تأکید بر برنامة درسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 87-114]

 • اصول نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • اصول پژوهش بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 121-136]

 • اصول پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]

 • اصول عادلانة رسیدگی دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بین‌المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 19-43]

 • اصول عملیه نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 167-186]

 • اصول عملیه نظریۀ اصل مثبت: مطالعۀ قلمرو اثباتی اصول عملیه [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 275-298]

 • اصول فقه نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 167-186]

 • اصول مقاله‌نویسی پژوهشی نقد و بررسی عناوین مقالات پژوهشی رشتۀ علوم حدیث ازمنظر روش‌شناسی تحقیق(مطالعۀ موردی مجلۀ علمی ـ پژوهشی علوم حدیث) [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 55-80]

 • اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 1-24]

 • اصول و روش ترجمه ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • اصول و مبانی بررسی و نقد کتاب مطالعات موزه (اصول و مبانی) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 15-28]

 • اصول و مفاهیم نقد ادبی بررسی و نقد کتاب «النقد الأدبی أصوله ومناهجه» [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 1-23]

 • اصولیان بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامۀ حقوقی [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 93-106]

 • اطلاعات بررسی و نقد کتاب «کتابخانه‌های‌دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 47-67]

 • اطلاقات عقل عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • اعادۀ دادرسی تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 187-206]

 • اعتبار نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • اعتبار پژوهش مدیریت بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • اعتبارسنجی آزمون مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]

 • اعتراض نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • اعتماد طراحی الگوی اعتماد درون‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‌وپرورش شهر تهران (با استفاده از تئوری داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعتماد درون‌سازمانی آمیخته پژوهی مدل اعتماد درون‌سازمانی مبتنی برکنش جمعی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اعمال تجاری نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه‌کارهای حقوقی آن [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 375-393]

 • اعیان مضمونه اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]

 • اغواگری نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]

 • افجه نقد و بررسی کتاب نظریه‌های رفتاری سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 313-331]

 • افسون‌زدایی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]

 • افضلی معرفی، نقد، و بررسی کتاب فرهنگ فلسفة دکارت [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 67-85]

 • افعال حرکتی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • افعال حرکتی پر کاربرد نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • افق کوتاه‌مدت بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • افلاطون نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 325-347]

 • افلوطین نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 103-114]

 • اقتباس بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]

 • اقتباس مستقیم بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم) [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 103-116]

 • اقتصاد بررسی و نقد کتاب اقتصاد برای همه [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 93-112]

 • اقتصاد نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • اقتصاد اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • اقتصاد بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • اقتصاد نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • اقتصاد آموزش بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]

 • اقتصاد اسلامی مقدمه‌ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی‎سازی و نوین‎سازی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 77-88]

 • اقتصاد اسلامی بررسی و نقد کتاب نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 71-92]

 • اقتصاد اسلامی نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 27-50]

 • اقتصاد اسلامی نقدی بر تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 53-68]

 • اقتصاد اسلامی ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • اقتصاد ایران نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیدۀ شکست هماهنگی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 75-95]

 • اقتصاد ایران نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 137-156]

 • اقتصاد ایران بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]

 • اقتصاد ایران نقد و تحلیل کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 69-92]

 • اقتصاد ایران نقد برنامه‌های توسعة ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 115-138]

 • اقتصاد ایران نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]

 • اقتصاد ایران بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • اقتصاد بخش عمومی بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 21-34]

 • اقتصاد بخش عمومی نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 53-70]

 • اقتصاد توسعه بررسی و نقد کتاب نظریه‌های اقتصادی توسعه؛ تحلیلی از پارادایم‌های رقیب [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 113-133]

 • اقتصاد توسعه نقد کتاب توسعه اقتصادی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 275-299]

 • اقتصاد توسعه نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]

 • اقتصاد جهانی بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • اقتصاد خانوار نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • اقتصاد خرد تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • اقتصاد رفاه بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]

 • اقتصاد رفتاری نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]

 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]

 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • اقتصاد سیاسی نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 47-66]

 • اقتصاد سیاسی نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیدۀ شکست هماهنگی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 75-95]

 • اقتصاد سیاسی بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]

 • اقتصاد سیاسی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • اقتصاد سیاسی کلاسیک بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]

 • اقتصاد شهری بررسی و نقد کتاب جستارهایی دربارة مناسبات شهر و شهرنشینی در دورة سلجوقیان [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 93-105]

 • اقتصاد کلان کارشناسی بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 109-134]

 • اقتصاد کلان میانه بررسی دو متن درسی در اقتصاد کلان [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 109-134]

 • اقتصاد مارکسیستی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • اقتصاد مردمی نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • اقتصاد مقاوم نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربۀ اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم‌سازی اقتصاد [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 203-222]

 • اقتصاد مقاومتی مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران درچارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 1-27]

 • اقتصاد مقاومتی نقد رویکرد متعارف برنامه‏های درسی رشته علوم اقتصادی در کشور و طراحی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 51-81]

 • اقتصاد مقاومتی نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • اقتصاد مقاومتی نقد شیوه کنونی تأمین مالی شهرداری‌ها ارائه الگوی تأمین مالی توسعه شهری برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 145-168]

 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 1-26]

 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 27-50]

 • اقتصاد مقاومتی نقد عملکرد سیاست اقتصاد مقاومتی در ایران: بررسی پدیدۀ شکست هماهنگی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 75-95]

 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • اقتصاد مقاومتی نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 137-156]

 • اقتصاد مقاومتی بررسی و نقد صادرات محصولات پتروشیمی در چهارچوب بند سیزدهم سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 157-184]

 • اقتصاد مقاومتی بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]

 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 39-52]

 • اقتصاد مقاومتی نقد و تحلیل کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 69-92]

 • اقتصاد مقاومتی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]

 • اقتصاد مقاومتی مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 155-176]

 • اقتصاد مقاومتی نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • اقتصاد ملی بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • اقتصاد مهندسی بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • اقتصاد نسلی بررسی انتقادی کتاب سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 137-161]

 • اقتصاد و جامعه جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]

 • اقتصادی بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • اقدامات جبرانی (ضد‌یارانه‌ای) نقدی بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری‌ در حمایت از تولید ملی در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 247-271]

 • اقدامات حفاظتی نقدی بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری‌ در حمایت از تولید ملی در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 247-271]

 • اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی (ضددامپینگ) نقدی بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری‌ در حمایت از تولید ملی در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 247-271]

 • اقلیت‌های ملی عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 131-152]

 • اکهارت نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • اکونومی پولیتیک بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 259-272]

 • اگزیستانسیالیسم سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران تحلیل و نقد کتاب اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 193-206]

 • الأدب الحدیث کتاب دراسات فی الأدب العربی الحدیث (النثر) فی میزان النقد [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 79-91]

 • الأدب المصری فی ظل الحکم العثمانی نقد کتاب الأدب المصری فی ظلّ الحُکم العُثمانی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 73-94]

 • الأدب المقارن العرب والتنظیر للأدب المقارن دراسة نقدیة و تحلیلیة لمحاولة أحمد عبدالعزیز نموذجا [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 183-202]

 • الأدب المقارن فی الدراسات المقارنة التطبیقیة الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]

 • الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • الأزجال نظریّة جدیدة فی نشأة الموشّحات الأندلسیّة وتأثیرها فی الشعر الأوروبی نقد کتاب الموشّحات والأزجال الأندَلُسیّة وأثرها فی شعر التروبادور لمحمّد عبّاسة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 139-154]

 • الأزهر الزنّاد قراءة نقدیة فی کتاب دروس فی البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 37-59]

 • الأصول فی النحو روش‌شناسی کتاب الأصول فی النحو ابن‌سراج (با تکیه بر نقد و بررسی ویژگی‌های کتاب) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 177-206]

 • الأندلس نظریّة جدیدة فی نشأة الموشّحات الأندلسیّة وتأثیرها فی الشعر الأوروبی نقد کتاب الموشّحات والأزجال الأندَلُسیّة وأثرها فی شعر التروبادور لمحمّد عبّاسة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 139-154]

 • الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث تحلیل انتقادی الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 147-169]

 • الادب المقارن مشکلات و آفاق آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در جهان عرب نقدی بر الادب المقارن مشکلات و آفاق [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 21-37]

 • الاعجاز البیانی کتاب الدراسة الأدبیة، النظریة والتطبیق، نصوص قرآنیة عرض وتحلیل [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 155-182]

 • الاهیات کاتولیک ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • الاهیات کاتولیک مسیحی ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • البحث العلمی تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • البستانی نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]

 • البلاغة قراءة نقدیة فی کتاب دروس فی البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 37-59]

 • البلاغة و التحلیل نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]

 • البنی الأسلوبیة نقدی بر کتاب البنی الأسلوبیة دراسة فی الشعر العربی الحدیث [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 113-136]

 • البنیویة المرایا المحدبة (من البنیویة إلى التفکیک): نقد ودراسة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 49-67]

 • التروبادور نظریّة جدیدة فی نشأة الموشّحات الأندلسیّة وتأثیرها فی الشعر الأوروبی نقد کتاب الموشّحات والأزجال الأندَلُسیّة وأثرها فی شعر التروبادور لمحمّد عبّاسة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 139-154]

 • التطورات النحویة من البدایة حتی الآن معرفی و بررسی کتاب التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایۀ حتی الآن (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک‌شناسی آماری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 375-394]

 • التطوّر النحوی تحلیل انتقادی کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 45-57]

 • التفعیلة نقد وتمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 107-123]

 • التفکیک المرایا المحدبة (من البنیویة إلى التفکیک): نقد ودراسة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 49-67]

 • الحاق A Review on "Civil Law in Current Legal System" [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 139-168]

 • الحداثة المرایا المحدبة (من البنیویة إلى التفکیک): نقد ودراسة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 49-67]

 • الروایة العربیة بررسی و نقد کتاب الروایة العربیة [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 177-191]

 • الزامات بین‌المللی نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه‌کارهای حقوقی آن [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 375-393]

 • الشعر نقد وتمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 107-123]

 • الشعر العربی المعاصر دراسة نقدیة تحلیلیة لکتاب بررسی جنبه‌های هنری ـ معناییِ شعر معاصر عرب [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 61-78]

 • الشعر المملوکی بررسی و نقد کتاب أفاق الشعر العربی فی العصر المملوکی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 153-176]

 • الشعر والشعراء نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 417-440]

 • الشعریة العربیة ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 107-124]

 • العربی حسن درویش بررسی و نقد کتاب الشعراء المحدثون [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 193-206]

 • العروض نقد وتمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 107-123]

 • الفاظ نقد کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 167-186]

 • الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة نقد و بررسی الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 109-125]

 • القای ارزش‌های فرهنگی تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 51-73]

 • القرآن بررسی انتقادی کتاب «اعراب¬القرآن¬الکریم» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 31-40]

 • القراءة النقدیة قراءة نقدیة فی کتاب دروس فی البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 37-59]

 • القرائن اللفظیة محاولة تمام حسان التجدیدیة فی اللغة العربیة معناها و مبناها دراسة نظریة «تضافر القرائن» [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 93-108]

 • القرائن المعنویة محاولة تمام حسان التجدیدیة فی اللغة العربیة معناها و مبناها دراسة نظریة «تضافر القرائن» [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 93-108]

 • القصیدة نقد وتمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 107-123]

 • الکتاب فی تعلم العربیة أسس ومعاییر إعداد کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها سلسلة الکتاب فی تعلم العربیة نموذجاً [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 109-137]

 • الکساندر پوشکین «طلسم» و بازتاب آن در آثار ادبی روسی متأثر از شرق [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 239-254]

 • الکلمات الرئیسیة: الخلیل نقد وتمحیص عروض الخلیل بن أحمد الفراهیدی فی الأدبین العربی والفارسی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 107-123]

 • الگو نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 69-87]

 • الگو تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 199-235]

 • الگوریتم‌‌های ذهنی نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • الگوگیری آموزشی نقدی بر کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 281-297]

 • الگوهای آموزشی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • الگوهای تصمیم گیری بررسی مقایسه‌ای دوران پهلوی دوم (1342-1357) و جمهوری اسلامی (1358-1368) نقد کتاب الگوهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 77-96]

 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]

 • الگوی تحلیل درونی/ محیطی (SWOT) علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راه‌کارهای ارتقای آن با بهره‌گیری از الگوی تحلیل درونی/ محیطی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 101-126]

 • الگوی تحلیلی خوانشی از یک «بازخوانی» بررسی و نقد کتاب نقد و نظریه‌های ادبی [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 81-107]

 • الگوی جایگزین رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • الگوی جمعی (CM) نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • الگوی کلان اقتصاد ایران مقاومت‌پذیری اقتصادی و تأثیرات آن در رشد اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 167-193]

 • الگوی کمپ طراحی درس «اخلاق فناوری اطلاعات» برای دانشجویان علوم تربیتی [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 149-166]

 • الگوی نظری سیستمی چندسطحی ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]

 • الگوی هاوس نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 1-27]

 • الگوی هَیَجامَد بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • الگوی واحد (UM) نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • اللغة العربیة للناطقین بغیرها أسس ومعاییر إعداد کتب تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرها سلسلة الکتاب فی تعلم العربیة نموذجاً [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 109-137]

 • المجانی من النصوص العرفانیة نقدی بر نقد المجانی من النصوص العرفانیة [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 187-198]

 • المدارس الادبیة و مذاهبها نقد و بررسی المدارس الادبیة و مذاهبها نوشتة یوسف عید [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 49-67]

 • المقارنة العربیة العرب والتنظیر للأدب المقارن دراسة نقدیة و تحلیلیة لمحاولة أحمد عبدالعزیز نموذجا [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 183-202]

 • المنهج النفسی فی النقد الحدیث نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]

 • الموشّحات نظریّة جدیدة فی نشأة الموشّحات الأندلسیّة وتأثیرها فی الشعر الأوروبی نقد کتاب الموشّحات والأزجال الأندَلُسیّة وأثرها فی شعر التروبادور لمحمّد عبّاسة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 139-154]

 • النثر کتاب دراسات فی الأدب العربی الحدیث (النثر) فی میزان النقد [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 79-91]

 • النحو الأساسی کتاب النحو الأساسی در ترازوی نقد [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 207-223]

 • النحو العصری بررسی و نقد کتاب «النحو العصری» [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 123-135]

 • النحو الغائب بررسی و نقد النحو الغائب [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 1-19]

 • النظریة و التطبیق نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق ازمنظر تحلیل محتوا [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

 • النظریة والتطبیق نصوص قرآنیة کتاب الدراسة الأدبیة، النظریة والتطبیق، نصوص قرآنیة عرض وتحلیل [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 155-182]

 • النقد نقد کتاب منهج الواقعیة فی الإبداع الأدبی لصلاح فضل [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 19-36]

 • النقد الأدبی آسیب‌شناسی ترجمۀ کتاب النقد الأدبی أصوله و مناهجه از منظر انتقال اطلاعات؛ براساس نظریۀ کاترینا رایس (اصول و شیوه‌های نقد ادبی) [(مقالات آماده انتشار)]

 • النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • النقد المعاصر المرایا المحدبة (من البنیویة إلى التفکیک): نقد ودراسة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 49-67]

 • النقد و الناقدون نقدی بر کتاب النقد و الناقدون فی الأدب العربی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 23-44]

 • الن مریام نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • الهیات بررسی و نقد کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 145-162]

 • الهیات بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • الهیات بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • الهیات سیاسی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • الوسیوس پاتریک مارتینیک بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • امام واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • امام حسین (ع) نقدی بر نظریة «قیام امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت» در کتاب شهید جاوید [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]

 • امام حسین (ع) تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخ‌نگاری سبط ابن‌جوزی در گزارش واقعۀ عاشورا براساس کتاب تذکرة الخواص [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 131-145]

 • امام خمینی تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • امام خمینی (ره) انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • امام شامل نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • امام صادق رهیافتی انتقادی در نسخه‌شناسی کتاب مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 243-264]

 • امانت بین ‌کتاب‌خانه‌‌ای نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • امانت‌‌داری نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • امپریالیسم واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • امت ارزیابی انتقادی کتاب مبانی و اصول جامعه‌شناسی اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 207-228]

 • امثال عربی بررسی انتقادی کتاب «ادب¬الامثال والحکم» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 41-51]

 • امر دینی مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]

 • امر سیاسی بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و ارنستو لاکلائو [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 25-43]

 • امر سیاسی روان‌کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 329-348]

 • امر سیاسی کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]

 • امر سیاسی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • امر متعالی دریچه‌ای نو اما نیمه‌باز بررسی و نقد کتاب در سپهر سپهری [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 41-59]

 • امر مطلق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • امر معمولی معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]

 • امریکا نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 47-66]

 • امریکا نقدی بر کتاب آیندۀ قدرت آیندة قدرت یا آیندة ایالات متحدۀ امریکا؟ [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 265-285]

 • امکان‌سنجی بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • املا بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • امنیت نقدی بر کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 171-191]

 • امنیت نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • امنیت اجتماعی ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 193-215]

 • امنیت انتقادی رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]

 • امنیت جامعه‌ای امنیت در ساحت عدالت اجتماعی؛ از فرایندها تا برایندها تأملی در کتاب عدالت و امنیت ملی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 189-211]

 • امنیت جهان عرب رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]

 • امنیت ملی امنیت در ساحت عدالت اجتماعی؛ از فرایندها تا برایندها تأملی در کتاب عدالت و امنیت ملی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 189-211]

 • امور بدیهی نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • امویان امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • امید بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 199-220]

 • امید طبیب‌زاده نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • امیرالشعراء احمد شوقی تحلیل انتقادی ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک‌الشعرای بهار و امیرالشعراء شوقی [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 1-13]

 • امیر معزی نقدی بر کتاب ترکان غزنوی و سلجوقی: شعر به‌عنوان منبعی برای تاریخ ایران [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 209-229]

 • امیل زولا نگاهی اجمالی به ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 97-114]

 • امین الریحانی بازتاب مفاهیم و تعابیر قرآن در آثار امین‌الریحانی [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 5-20]

 • انتحال (سرقت علمی) پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • انتخاب نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • انتخاب عمومی نقد کتاب دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 19-38]

 • انتشارات بوی کاغذ نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]

 • انتشارات پیام‌نور نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 247-265]

 • انتشارات سمت مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]

 • انتشار اسناد ناموسی نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]

 • انتقادی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]

 • انتقال معرفت نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • اندلس بررسی و نقد کتاب فی ‏الأدب الأندلسی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 225-241]

 • اندیشة سیاسی غرب نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • اندیشة سیاسی مسلمانان نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • اندیشة سیاسی معاصر نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • اندیشمندان مسلمان بررسی انتقادی کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دورۀ معاصر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 401-426]

 • اندیشه دینی ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • اندیشه سیاسی پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسلام نقد کتاب تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 151-170]

 • اندیشه سیاسی بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • اندیشه سیاسی اسلام پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسلام نقد کتاب تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 151-170]

 • اندیشه قرآنی تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • اندیشه‌های اسلامی رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]

 • اندیشه‌های نو و شگفت نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]

 • اندیشۀ ایرانشهری رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • اندیشۀ ایرانشهری بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • اندیشۀ سیاسی «تاریخ‌نگاری»ِ فکر نئورومی: نقد کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 271-291]

 • اندیشۀ سیاسی ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • اندیشۀ سیاسی رهبران انقلاب اسلامی نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 107-125]

 • اندیشۀ سیاسی مدرن روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • اندیشۀ معاصر عرب نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست‌وجوی اصالت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 67-87]

 • انسان نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 1-11]

 • انسان بررسی و نقد کتاب اندیشه اسلامی1 [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 87-107]

 • انسان نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • انسان نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • انسان اقتصادی عقلانی نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]

 • انسان ایرانی «بایسته‌ها و شرایط کاربست واسازی دریدا» در نقد متون نقد و تحلیل کتاب واسازی متون آل احمد [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 155-171]

 • انسان خردمند بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]

 • انسان خوب نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • انسان‌‌شناسی نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • انسان‌‌شناسی مردم‌‌شناسی روان‌شناختی: بررسی کتاب فرهنگ و هویت [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]

 • انسان‌شناسی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • انسان‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • انسان شناسی نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • انسان‌شناسی اخلاق فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • انسان‌شناسی ساحتی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • انسان‌شناسی عرفانی انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • انسان‌شناسی فلسفی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • انسان‌‌گرایی بحران و امنیت نقد [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 305-342]

 • انسان مدرن بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • انسان نئاندرتال معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • انسان هوشمند بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]

 • انسان هوشمند نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

 • انسجام نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • انسجام بلاغی بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • انسجام متن بررسی و نقد کتاب خواندن متون ساده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 27-57]

 • انسجام متن نقد کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 273-286]

 • انصاف نقد کتاب نظریة عدالت جهان‌شمولی یا زمینه‌مندی اصول عدالت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 55-77]

 • انضباط نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • انضمامی نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • انضمامی بودن علم تاریخ ترجمة‌ متون و تعامل معرفتی تاریخ [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 21-37]

 • انطباق محتوا با عنوان ارزیابی و نقد مقالات حوزۀ ادبیات عصر میانه [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 273-289]

 • انقلاب معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 69-83]

 • انقلاب ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]

 • انقلاب بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • انقلاب واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • انقلاب اسلامی فهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 79-102]

 • انقلاب اسلامی مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]

 • انقلاب اسلامی ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]

 • انقلاب اسلامی تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • انقلاب جمهوری‌خواهانه و انقلاب جهان سومی معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 69-83]

 • انقلاب رنگی یا مخملی معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 69-83]

 • انقلاب روسیه نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس جامعه‌شناسی ادبی انقلاب: رابطة متناقض‌نمای ادبیات و انقلاب [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 313-333]

 • انقلاب سفید نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • انقلاب شناختی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]

 • انقلاب علمی مروری نقادانه بر ساختار انقلاب‌های علمی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]

 • انقلاب کشاورزی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]

 • انقلاب کمونیستی و ضدکمونیستی معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 69-83]

 • انقلاب مشروطه مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]

 • انقلاب مشروطه «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • انگارة ناهمخوان بنیان‌های معرفت‌شناسانه و ادبی در ناهمخوان‌نماهای سنایی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 33-56]

 • انگارۀ مدرن نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • انگلستان ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • انگلیسی برای اهداف ویژه نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 231-253]

 • انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 231-253]

 • انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم) بررسی و نقد مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی کتاب انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 39-52]

 • انواع ادبی بررسی و نقد کتاب «النقد الأدبی أصوله ومناهجه» [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 1-23]

 • انواع ادبی ارسطویی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • انواع فرایند بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش‌گرای نظام‌‌مند هلیدی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 53-68]

 • انواع متدهای نقد نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 255-272]

 • انواع نثر معاصر عربی تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • انیمیشن نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • اهداف نقد و ارز‌یابی محتوای کتاب درسی تاریخ‌شناسی دورة پیش‌دانشگاهی با تأکید بر برنامة درسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 87-114]

 • اهداف آموزشی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]

 • اهداف آموزشی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]

 • اهداف شناختی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • اهداف قانون‌گذار نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • اهداف مصوب نقدی بر کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 223-242]

 • اهل سنت بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 107-124]

 • اوامر الهی تحلیل و نقد کتاب Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 159-180]

 • اوتو نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • اورلی دیمز نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • اوسپنسکی نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • اوستا نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]

 • اولریش بک جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • اومانیسم نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • اومانیسم نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • اومبرتو اکو نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • ایجاد حس هیجانی با زبان بررسی و نقد کتاب انگلیسی پایة هفتم از دیدگاه مدل تحولی ـ تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 23-38]

 • ایدئولوژی بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 15-40]

 • ایدئولوژی در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]

 • ایدئولوژی تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]

 • ایدئولوژی تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • ایدئولوژی جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • ایدئولوژی نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • ایدئولوژی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • ایدئولوژی نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • ایدئولوژیِ زبان سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • ایده‌آل بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • ایده‌آلیسم آلمانی سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • ایده‌های الهی نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 121-132]

 • ایده‌ی ایران نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • ایدۀ ایران­شهری بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • ایرادهای صوری و محتوایی «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 45-67]

 • ایران آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق در ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 1-205]

 • ایران آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 135-155]

 • ایران مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران درچارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 1-27]

 • ایران بررسی و نقد کتاب اقتصاد برای همه [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 93-112]

 • ایران ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 1-24]

 • ایران نقدی بر کتاب بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق اقتصاد مقاومتی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 39-52]

 • ایران بررسی و نقد نوشته‌های یوزف ولسکی دربارۀ تاریخ و فرهنگ ایران اشکانی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 271-290]

 • ایران مطالعات فقر و نابرابری در ایران؛ نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 181-206]

 • ایران نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]

 • ایران نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • ایران تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • ایران بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • ایران تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • ایران جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • ایران اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • ایران نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • ایران نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • ایران نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • ایران نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • ایران بررسی انتقادی کتاب هویت ایرانی؛ از دوران باستان تا پایان پهلوی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 83-107]

 • ایران نقد و بررسی کتاب ایران در پنج روایت؛ دربارۀ هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئلۀ زبان ترکی در ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]

 • ایران اقتصاد کرونا نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • ایران باستان بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش ‌از اسلام) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 33-44]

 • ایران باستان نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

 • ایران باستان آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • ایران باستان بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • ایران باستان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • ایرانِ باستان کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • ایران دورۀ اسلامی بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 301-310]

 • ایران­شناسان نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • ایران­شناسی نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • ایران فرهنگی درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوتۀ نقد [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 161-184]

 • ایران معاصر چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • ایرانیان باستان نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • ایزدبانو اشی بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • ایزد وَنَند بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • ایلخانان بررسی و نقد کتاب رنسانس ایرانی [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 125-146]

 • ایلخانان نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • ایلخانان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • ایلخانان نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • ایمان نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 1-11]

 • اینترنت نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

 • اینترنت دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

ب

 • با چراغ و آینه نقدی بر کتاب با چراغ و آینه [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 57-73]

 • باربارا بولت نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]

 • بارت پسامدرنیسم و بارت دو درآمد، یک پرونده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 179-216]

 • بارت روند افول نقد نو در فرانسه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 167-186]

 • بازار بررسی و نقد کتاب آن‌چه با پول نمی‌توان خرید مرزهای اخلاقی بازار [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 1-19]

 • بازار آزاد بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • بازار پول نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • بازارهای کارآ نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]

 • بازاریابی ورزشی نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • بازاندیشی تاریخ بررسی انتقادیِ پژوهش‌های هرمنوتیکی ـ پست‌مدرنیستی در‌باب تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 29-43]

 • بازبینة رابدی نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]

 • بازبینۀ ارزیابی کتاب آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • بازتاب انقلاب اسلامی نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 107-125]

 • بازترجمه مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • بازچهارچوب‌بندی نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]

 • بازخوانی خوانشی از یک «بازخوانی» بررسی و نقد کتاب نقد و نظریه‌های ادبی [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 81-107]

 • بازخورد تصحیحی‌ شفاهی تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 113-132]

 • بازساخت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • بازشناسی بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • بازنمایی بصری بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • بازنویسی فیلم‌نامه تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]

 • بازیابی اطلاعات نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • باستان­شناسی پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • باستان‌‌شناسی بررسی و نقد ترجمة کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 59-77]

 • باستان‌‌شناسی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین (میان‌رودان) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 79-98]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش ‌از اسلام) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 33-44]

 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی ماد [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 163-176]

 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی جوامع ایران باستان در هزارة سوم پ. م. [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 19-31]

 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]

 • باستان‌شناسی نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]

 • باستان‌شناسی نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • باستان‌شناسی فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • باستان‌شناسی معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • باستان شناسی پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

 • باستان‌‌شناسی آسیای مرکزی نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]

 • باستان‌شناسی اسلامی نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • باستان شناسی اسلامی بررسی و نقد کتاب" An Introduction to Islamic Archeology " مقدمه‌ای بر باستان‌شناسی اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 181-199]

 • باستان­شناسی فضایی چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • باستان‌شناسی ماد نقدی بر کتاب باستان‌شناسی ماد [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 163-176]

 • باستان­شناسی منظر چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • باستان‌‌شناسی میدانی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌‌ها) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 133-148]

 • باستان‌شناسی میدانی نقدی بر کتاب درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 177-196]

 • باغ و راغ بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • بافت نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 15-34]

 • بافت نقد و تحلیل کتاب زبان، بافت، و متن؛ جنبه هایی از زبان در چشم ‏اندازی اجتماعی ـ نشانه شناختی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 191-212]

 • بافت اجتماعی نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 255-272]

 • بافت کلام نقد و تحلیل لایِة واژگانی خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه برپایة سبک‌شناسی لایه‌ای مطالعۀ موردی 15 خطبه و 15 نامة سیاسی، اجتماعی، اخلاقی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 51-72]

 • بافت موقعیت تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • بالتاسار گراسیان عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • بالغ نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • بانک نقد برنامه‌های توسعة ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 115-138]

 • بانک نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]

 • بانک نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • بانک‌داری اسلامی نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 1-22]

 • بانکداری اسلامی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • بانک‌داری بدون ربا نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]

 • بانک‌داری مبنی‌بر اصل ذخیرة جزئی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]

 • بانوان خوش‌نویس ایران نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • باور موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • باورهای امامیه عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • باورهای دینی باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 35-62]

 • باورهای کارآفرینانه نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 401-422]

 • باورهای مذهبی بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 91-117]

 • باید و نبایدهای توصیفی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • بت بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • بتی فریدان بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • بحران نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 41-58]

 • بحران بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • بحران روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • بحران مالی 2007- 2008 فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]

 • بحران مالی آسیا نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربۀ اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم‌سازی اقتصاد [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 203-222]

 • بحران مالی جهانی نقد و تحلیل آثار مربوط به تجربۀ اقتصادهای شرق آسیا در مقاوم‌سازی اقتصاد [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 203-222]

 • بحران مالی جهانی بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • بحران هویت نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • بخش معدن بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • بخش نفت نقدی بر کتاب ابعاد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 27-50]

 • بداهت نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • بداهه‌پردازی نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • بدبینی نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • بدخوانی‌ها شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • بدفهمی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • بدگزینی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • بدون ربا نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • بدوی‌گرایی نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]

 • بدیع بررسی و نقد کتاب جلوه‌های بلاغت درنهج البلاغه [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 23-40]

 • برابرنهاد دوست و دشمن کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]

 • برابری در غیاب نقدادبی و زبانِ آن نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 1-20]

 • برابری نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]

 • برابری جنسی تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • برانکو میترویچ معماری ایران/ایرانی یا طراحی سلطان و معمار: پرسش از امکان تبیین جمع‌گرا در تاریخ هنر؛ بر اساس نقد کتاب Rage and Denials. Collectivist Philosophy, Politics, and Art Historiography, 1890-1947 (خشم و انکارها: فلسفه جمع‌گرا، سیاست و تاریخ‌نگاری هنر (۱۸۹۰- ۱۹۴۷)) از برانکو میترویچ [(مقالات آماده انتشار)]

 • برایان مگی بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • برتراند راسل عرفان منطقی یا منطق عرفانی؟ معرفی و نقد اجمالی کتاب عرفان و منطق [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 17-33]

 • برجشتر اسر تحلیل انتقادی کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 45-57]

 • برچسب قطبیت نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 25-50]

 • برچسب موضوعی نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 25-50]

 • برخورد تمدن‌ها نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 157-180]

 • بررسی بررسی انتقادی کتاب «اعراب¬القرآن¬الکریم» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 31-40]

 • بررسی انتقادی تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 175-197]

 • بررسی انتقادی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • بررسی انتقادی بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • بررسی باستان‌شناسی نقدی بر کتاب درآمدی بر باستان‌شناسی میدانی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 177-196]

 • بررسی تاریخ تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • بررسی تاریخی ـ تحلیلی نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]

 • بررسی تطبیقی آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق در ایران و فرانسه [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 1-205]

 • بررسی ساختاری بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 137-152]

 • بررسی سطحی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌‌ها) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 133-148]

 • بررسی صوری بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 137-152]

 • بررسی کتاب نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 103-127]

 • بررسی کتاب دراسات فی نظریة الترجمة بررسی و تحلیل کتاب دراسات فی نظریة الترجمة فی ضوء الخبرات باللغة العربیة (ترجمه از زبان بوسنیایی جمال‌الدین سید محمد) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 323-347]

 • بررسی محتوایی بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 137-152]

 • بررسی¬محتوایی و شکلی بررسی انتقادی کتاب «نتکلم» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 151-160]

 • بررسی منابع نقد و بررسی کتاب از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 87-100]

 • بررسی همه‌جانبة متون روسی نقد کتاب بررسی همه‌جانبة متون روسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 273-286]

 • بررسی و نقد بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • بررسی و نقد کتاب نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 115-133]

 • بررسی و نقد کتاب بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • برزگر خالقی نقدی بر شرح دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 107-133]

 • برزگر خالقی بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • برساخت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • برساخت سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • برساخت اجتماعی فناوری بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • برساخت‌گرایی اجتماعی بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • برساخت گرایی اجتماعی برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • برضد روش نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • برگردان فارسی نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 1-27]

 • برگردان فارسی فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • برمن بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • برنامة آموزشی نقد «برنامة آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشتة زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات، و راه‌کارها [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 75-96]

 • برنامة توسعه نقد برنامه‌های توسعة ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 115-138]

 • برنامة درسی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]

 • برنامة درسی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • برنامة درسی پنهان بررسی و نقد کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 19-32]

 • برنامة درسی تربیت‌بدنی نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 115-133]

 • برنامه نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • برنامه درسی تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 199-235]

 • برنامه درسی نقد رویکرد متعارف برنامه‏های درسی رشته علوم اقتصادی در کشور و طراحی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 51-81]

 • برنامه درسی ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • برنامه‌ریزی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • برنامه‌ریزی آموزشی بررسی و نقد کتاب اصول برنامه‌ریزی درسی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 19-32]

 • برنامه‌ریزی درسی نقد مبانی کلان در برنامه‌ریزی درسی رشته علوم قرآن و حدیث [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 203-228]

 • برنامه‌ریزی درسی نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب‌های درسی دانشگاهی مطالعۀ موردی: کتاب قواعد و متون عربی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 217-233]

 • برنامه‌ریزی زبان «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 45-67]

 • برنامه‌ریزی فضایی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • برنامه‌ریزی متمرکز فردگرا متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • برنامه کارشناسی روان‌شناسی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • برنامۀ آموزشی ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 249-272]

 • برنامۀ ‌درسی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • برنامۀ درسی بررسی جایگاه زبان‏‏شناسی در برنامه‏‏ های درسی رشته‏‏ های علوم انسانی [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 51-72]

 • برنامۀ درسی بررسی و نقد مطالعات برنامۀ درسی آموزش زبان عربی به غیرعرب‏ زبان‏‌ها مطالعه موردی کتاب المرجع فی مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 201-216]

 • برنامۀ درسی نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 21-40]

 • برنامۀ درسی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]

 • برنامۀ درسی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • برنامۀ درسی نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • برنامۀ درسی بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • برنامۀ درسی پنهان تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 203-216]

 • برنامۀ درسیِ زبان نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]

 • برندا پیتز نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • بروسیوس نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • بُروفانس نظریّة جدیدة فی نشأة الموشّحات الأندلسیّة وتأثیرها فی الشعر الأوروبی نقد کتاب الموشّحات والأزجال الأندَلُسیّة وأثرها فی شعر التروبادور لمحمّد عبّاسة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 139-154]

 • برونو موناری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • بری بوزان نقدی بر کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 171-191]

 • بزرگ علوی بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • بساطت مشتق آموزشِ حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب آن نقد بخش اول کتابِ شرح منظومۀ حکمت (در باب وجود و عدم) [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 51-68]

 • بسام قطوس نقد و بررسی کتاب المنهج النفسی فی النقد الحدیث؛ النقاد المصریون نموذجاً [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 289-303]

 • بسمه عروس آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • بشیریه فهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 79-102]

 • بصیرت عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • بطلان تحقیقات اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • بُعد شکلی بررسی و نقد کتاب معناشناسی با رویکرد نقد مقابله‏‌ای ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 243-266]

 • بعد گذرا بررسی کتاب A Realist Theory of Science (نظریه‌ای واقع‌گرا دربارۀ علم) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 109-135]

 • بُعد محتوایی بررسی و نقد کتاب معناشناسی با رویکرد نقد مقابله‏‌ای ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 243-266]

 • بعد ناگذرا بررسی کتاب A Realist Theory of Science (نظریه‌ای واقع‌گرا دربارۀ علم) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 109-135]

 • بلاغت نقد کتاب بلاغت 1 (معانی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 173-189]

 • بلاغت تحلیل انتقادی کتاب فلسفة البلاغة بین التقنیّة و التطوّر [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 59-73]

 • بلاغت ارزیابی و نقد کتاب علوم البلاغة عند العرب و الفرس [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 175-193]

 • بلاغت نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 247-267]

 • بلاغت1(معانی) نقد کتاب بلاغت 1 (معانی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 173-189]

 • بلاغت جدید درآمدی انتقادی بر کتاب أسلوبیة البیان ‌العربی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 137-151]

 • بلاغت عربی بررسی انتقادی تصحیح و ترجمة «جواهرالبلاغه [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 139-149]

 • بلاغت قدیم درآمدی انتقادی بر کتاب أسلوبیة البیان ‌العربی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 137-151]

 • بنای تاریخی نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • بن‌بست در توسعه نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه‌گرایی و بن‌بست‌های پارادایم توسعه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 25-46]

 • بن‌‌مایه‌‌های شرقی بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]

 • بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • بنیادگرایی گفتمان معاصر عربی در میانة ابهامات و چندگانگی‌ها [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 17-34]

 • بهار عربی ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]

 • به‌حاشیه‌رانی گفتمانی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]

 • بهداشت زبان معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • به‌رسمیت‌شناختن نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • به‌روزی نقدی بر کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 273-287]

 • به نگاهم خوش‌ آمدی بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]

 • بهینه‌سازی بررسی و نقد سرفصل‏‏ درس‌های رشتة کارشناسی زبان و ادبیات‏ عربی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 105-125]

 • بودجة آموزش‌و‌پرورش نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش) [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 41-62]

 • بودیسم نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • بِورِلی ساوث گیت نقدی بر کتاب History: What and Why? [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 63-76]

 • بوطیقای روایت کدام روایت؟ تحلیل و نقد کتاب از اشارت‌های دریا: بوطیقای روایت در مثنوی [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 27-62]

 • بوطیقای عربی ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • بوطیقای کلاسیک بررسی و نقد رساله‌های شعری فلاسفه‌ی مسلمان از فن شعر ارسطو: ترجمه در زمانه‌ی عسرت [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 155-175]

 • بومی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • بومی‌سازی تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]

 • بومی‎سازی مقدمه‌ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی‎سازی و نوین‎سازی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 77-88]

 • بومی‌سازی علوم انسانی نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست‌وجوی اصالت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 67-87]

 • بومی‌گرایی نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 133-153]

 • بیان بررسی و نقد آموزه‌های مبحث «بیان» کتاب جواهرالبلاغة در مقایسه با کتب قدیم آموزش بلاغت [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 1-18]

 • بیان بررسی و نقد کتاب جلوه‌های بلاغت درنهج البلاغه [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 23-40]

 • بیان درآمدی انتقادی بر کتاب أسلوبیة البیان ‌العربی من أفق القواعد المعیاریة إلى آفاق النص الإبداعی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 137-151]

 • بیژن عباسی نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • بیضایی تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • بی‌طرفی نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]

 • بیطرفی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی: روش‌ها، آرمان‌ها و سیاست‌های پژوهش اجتماعی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]

 • بی‌قانونی بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • بینافرهنگی تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • بین‌النهرین نقدی بر کتاب بین‌النهرین و ایران در دوران هخامنشی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 155-167]

 • بینامتنیت فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 93-112]

 • بینامتنیت نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • بینش توحیدی بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 149-171]

 • بیوگرافی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]

پ

 • پاپیروس نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]

 • پاتریشیا کرون پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسلام نقد کتاب تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 151-170]

 • پارادایم هژمونی یا افول گفتمان سیاست قدرت سنجش آرای جان واسکوئز پیرامون جایگاه پارادایم واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 75-99]

 • پارادایم بررسی و نقد کتاب نظریه‌های اقتصادی توسعه؛ تحلیلی از پارادایم‌های رقیب [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 113-133]

 • پارادایم نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب ـ پیچیدگی؟ [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 29-53]

 • پارادایم نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]

 • پارادایم فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • پارادایم مروری نقادانه بر ساختار انقلاب‌های علمی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]

 • پارادایم اجتهادی دانش دینی بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 115-138]

 • پارادایم نصیحت رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • پارادایم‌های علمی ‌‌نقد و بررسی کتاب قیاس‌ناپذیری پارادایم‌های علمی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 153-168]

 • پارادوکس پیش‌گفتار نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • پارتیان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • پارکینسون بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفة راتلج [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 163-184]

 • پاره گفتار بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • پارینه‌سنگی معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • پاسخگویی مالی برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • پالاسیوس نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • پاول کوبلی نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • پایان تاریخ بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 57-73]

 • پایان تاریخ بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 35-48]

 • پایان قرن آمریکا نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]

 • پایان‌گرایی بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 35-48]

 • پایان‌نامة ارشد جان جوزف پوارو نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • پایان‌‌نامه نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 31-45]

 • پایان‌نامه آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 135-155]

 • پایداری رشد نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه‌پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 51-74]

 • پایه‌های اندیشۀ نحوی بازنگری در مطالعات نحو عربی گزارش و تحلیل انتقادی کتاب أصول التفکیر النحوی (بنیان‌های اندیشۀ نحوی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 67-91]

 • پایه هفتم بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 179-196]

 • پایۀ هفتم آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 147-165]

 • پداگوژی انتقادی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • پداگوژی ورزشی نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 115-133]

 • پداگوژی ورزشی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • پدرسالار ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • پدرسالاری بررسی دو امکان در وضعیت خانواده در ایران نقدی بر کتاب زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 29-53]

 • پدیدار نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • پدیدار شناسی روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • پدیدارشناسی نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 87-103]

 • پدیدارشناسی نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 69-87]

 • پدیدارشناسی نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • پدیدارشناسی علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • پدیدارشناسی ادراک حسی معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]

 • پدیدارشناسی هگل نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • پدیده نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • پراسپکت 1 بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) بر اساس مدل سیزر و باشتورکمن [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 159-177]

 • پراسپکت دو کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه» [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 215-230]

 • پراسپکت یک پرورش توانش بینا‌‌فرهنگی کتاب در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان ‌‌انگلیسی به منزلة زبان خارجی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 1-21]

 • پراسپکت یک ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایة اول دورة متوسطة اول: پراسپکت یک [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 1-24]

 • پراگماتیسم رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]

 • پراگماتیسم نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • پردازش زبان طبیعی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • پرده نئی تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • پردۀ ماده بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • پرسشگری چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • پرسه‌زنی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]

 • پروانه پورشریعتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • پروانه پورشریعتی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • پرورش خود و فوکو از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • پروژه‌‌های چندرسانه‌‌ای نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • پروندۀ مصدومان شیمیایی تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]

 • پرویز شاپور بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 209-227]

 • پزشکی بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • پزشکی قانونی نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]

 • پژوهش آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 135-155]

 • پژوهش حقوقی نظری انتقادی بر روش‌شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 67-90]

 • پژوهش کمی نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • پژوهش کیفی نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • پژوهش مدیریتی بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • پژوهش‌نامة انتقادی نقدی بر نقد المجانی من النصوص العرفانیة [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 187-198]

 • پژوهش‌های تجربی بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 121-136]

 • پژوهش‌های کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • پساتوسعه توسعة فهمِ توسعه: خوانش انتقادی کتاب تصورِ عصر پساتوسعه [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 93-114]

 • پساتوسعه‌گرایی نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه‌گرایی و بن‌بست‌های پارادایم توسعه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 25-46]

 • پسا دموکراسی بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و ارنستو لاکلائو [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 25-43]

 • پساساختارگرایی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • پساساختارگرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • پساساختارگرایی سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • پساسکولاریسم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • پسامدرنیسم پسامدرنیسم و بارت دو درآمد، یک پرونده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 179-216]

 • پسامدرنیسم تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]

 • پست مدرن بررسی و نقد کتاب پایان تاریخ از نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 35-48]

 • پست‌مدرنیته بررسی و نقد کتاب وضعیت پست‌مدرن: گزارشی دربارۀ دانش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 73-92]

 • پست‌مدرنیسم بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست‌‌مدرنیسم، و جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 255-272]

 • پست‌مدرنیسم نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب ـ پیچیدگی؟ [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 29-53]

 • پست‌مدرنیسم نقدی بر کتاب History: What and Why? [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 63-76]

 • پست‌مدرنیسم بررسی انتقادیِ پژوهش‌های هرمنوتیکی ـ پست‌مدرنیستی در‌باب تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 29-43]

 • پست‌مدرنیسم بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • پست مدرنیسم نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • پل بَگلی بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • پلوتارخوس خرونه‌ای گذار از جهان هرودوتی به جهان پلوتارخوسی: آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متونِ کهن بنیادین دنیای باستان [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 171-185]

 • پلی‌آرشی نقدی بر کتاب تحلیل سیاسی مدرن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 243-264]

 • پهنه فرهنگی چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • پوزیتیویسم در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 45-64]

 • پوزیتیویسم منطقی بررسی و نقد کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 145-162]

 • پول بررسی و نقد کتاب آن‌چه با پول نمی‌توان خرید مرزهای اخلاقی بازار [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 1-19]

 • پول نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]

 • پیام آموزشی جستاری بر ابعاد و مؤلفه‌‌های ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی با تأکید بر اصول طراحی و سازمان‌دهی پیام‌‌های آموزشی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 219-233]

 • پیامبر نقد و بررسی کتاب پس از پیامبر(ص) [(مقالات آماده انتشار)]

 • پیامبر اسلام طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • پیچیدگی تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 91-112]

 • پیچیدگی اقتصادی نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 1-26]

 • پیچیدگی‌های فرهنگی نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • پیرامتن خوانشی از یک «بازخوانی» بررسی و نقد کتاب نقد و نظریه‌های ادبی [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 81-107]

 • پیرنگ‌سازی نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • پیروی از قاعده بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • پیش‌ از تاریخ نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان نقدی بر کتاب شکل‌گیری و توسعة آغاز نگارش در ایران [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 99-112]

 • پیش‌ از تاریخ بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]

 • پیش ‌از تاریخ بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • پیش از تاریخ نقدی بر کتاب باستان‌شناسی پیش از تاریخ بین‌النهرین (میان‌رودان) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 79-98]

 • پیشانگارش نگارش آغازین و جایگاه آن در تطور فرهنگ و ادراک انسان نقدی بر کتاب شکل‌گیری و توسعة آغاز نگارش در ایران [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 99-112]

 • پیش‌دبستان نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 159-178]

 • پیشرفت نقدهایی بر کتاب نظریۀ اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 177-196]

 • پیش‌رفت علم نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • پیش‌فرض‌های متافیزیکی بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 1-17]

 • پیشه‌وران بررسی و نقد کتاب پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی: جستارهایی در تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 291-324]

 • پیشینه ضرورت‌ها و راه‌کارهای ترجمة متون تاریخی عثمانی به فارسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 1-20]

 • پیشینه تاریخی نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • پیشینۀ معرفتی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]

 • پیکر انسان بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • پیکرانسان نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • پیکرک نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • پیکرگردانی نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 57-82]

 • پیکرگردانی در اساطیر نقد و تحلیل کتاب پیکرگردانی در اساطیر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 57-82]

 • پیکره‌بندی رایانه‌ای بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

 • پیکره زبان «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 45-67]

 • پیوندهای ایران و قزاقستان نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • پیوند وجودی فکر بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

ت

 • تأثیر عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • تأثیرپذیری «طلسم» و بازتاب آن در آثار ادبی روسی متأثر از شرق [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 239-254]

 • تأثیرپذیری بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 229-248]

 • تأثیرپذیری تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • تأثیر و تأثر بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • تأملات عرفانی نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 63-84]

 • تأمل انتقادی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • تأمین مالی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • تأویل بررسی چیستی هرمنوتیک [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 85-96]

 • تأویل متن، «من»، و «مردم» در تأویل‌های محمدتقی غیاثی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 135-164]

 • تأویل روند افول نقد نو در فرانسه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 167-186]

 • تأویل متن نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 109-129]

 • تئاتر عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]

 • تئاتر نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]

 • تئوری انقلاب تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • تئوری داده بنیاد طراحی الگوی اعتماد درون‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‌وپرورش شهر تهران (با استفاده از تئوری داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تئوری داده بنیاد آمیخته پژوهی مدل اعتماد درون‌سازمانی مبتنی برکنش جمعی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاب آوری رویکرد انتقادی درباره برداشت ‌های رایج از اقتصاد ‌مقاومتی در متون اقتصادی در ایران [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 103-123]

 • تاب آوری اقتصادی بررسی و نقد متون خارجی در زمینه مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 125-144]

 • تابع محبوبیت بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 21-34]

 • تابع واردات تأثیر موانع تعرفه‌های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور مروری انتقادی بر سیاست‌های تجاری و ارزی کشور درراستای حمایت از تولید ملی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 139-165]

 • تابعیت اصلی بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • تابعیت اکتسابی بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • تاتی‌‌مانندها نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • تاریخ نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 87-103]

 • تاریخ بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش ‌از اسلام) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 33-44]

 • تاریخ نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 185-202]

 • تاریخ جایگاه مسئله در کارآمدی پژوهش‌های تاریخی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 115-129]

 • تاریخ نقد و بررسی درآمدی بر آیین زرتشتی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 1-14]

 • تاریخ نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تاریخ بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تاریخ تحلیلی نقادانه بر کتاب تاریخ و نظریۀ اجتماعی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 27-48]

 • تاریخ نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • تاریخ تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • تاریخ بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

 • تاریخ نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • تاریخ نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاریخ آداب معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 137-152]

 • تاریخ اجتماعی نقد و ارزیابی کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام هم‌سویی معرفت و ایدئولوژی در دورۀ سلجوقی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 89-114]

 • تاریخ اجتماعی بررسی و نقد کتاب پیشه‌وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی: جستارهایی در تاریخ اجتماعی ـ اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 291-324]

 • تاریخ ادبی روند افول نقد نو در فرانسه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 167-186]

 • تاریخ‌ادبیات نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

 • تاریخ ادبیات بررسی و نقد کتاب تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 59-80]

 • تاریخ ادبیات بررسی و نقد کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 137-152]

 • تاریخ ادبیات نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 213-236]

 • تاریخ ادبیات عباسی بررسی و نقد کتاب فی تاریخ الأدب العباسی؛ الرؤیة و الفن [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 47-60]

 • تاریخ ادبیات عربی تحلیل انتقادی کتاب عصر الدّول والإمارات: الأندلس [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 207-224]

 • تاریخ ادبیات عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]

 • تاریخ ادبیات کودکان ایران نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم، و دهم از تاریخ ادبیات کودکان ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 325-348]

 • تاریخ اسلام نقد و بررسی کتاب پس از پیامبر(ص) [(مقالات آماده انتشار)]

 • تاریخ اقوام ژرمن بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • تاریخ اندیشة سیاسی نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • تاریخ اندیشه نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • تاریخ اندیشۀ اقتصادی بررسی و نقد کتاب اقتصاد به روایت دیگر [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 185-202]

 • تاریخ ایران برخی ملاحظات دربارۀ ترجمۀ پژوهش‌های ایران‌شناسی [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 27-35]

 • تاریخ ایران نقد و ارزیابی کتاب سیاست/ دانش در جهان اسلام هم‌سویی معرفت و ایدئولوژی در دورۀ سلجوقی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 89-114]

 • تاریخ ایران آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • تاریخ ایران نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • تاریخ ایران نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ ایران بعد از اسلام نقدی بر کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 69-100]

 • تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ ایران عصر صفوی نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 147-169]

 • تاریخ بخارا تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ بلعمی تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ بیهقی نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • تاریخ‌‌پژوهی نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تاریخ ترجمه بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • تاریخ تصویر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تاریخچۀ تحریم نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]

 • تاریخچۀ نقد ادبی ایران خاستگاه و جایگاه ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از سه «تفسیر» فرانسوی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 61-77]

 • تاریخ روایی بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • تاریخ ریاضی نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفۀ ریاضیات [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]

 • تاریخ زبان اسپانیایی آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران ـ شمال [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 165-183]

 • تاریخ زبان فارسی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • تاریخ زلزله توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • تاریخ سلانیکی اهمیت و ضرورت ترجمة متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی (مطالعة موردی تاریخ عثمان‌پاشا) [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 51-65]

 • تاریخ‌شناس جایگاه مسئله در کارآمدی پژوهش‌های تاریخی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 115-129]

 • تاریخ‌شناسی تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • تاریخ صفویان نقد رویکردهای راجر سیوری در تاریخ صفویان [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 147-169]

 • تاریخ عالم‌آرای عباسی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تاریخ عثمان پاشا اهمیت و ضرورت ترجمة متون تاریخی عثمانی به زبان فارسی (مطالعة موردی تاریخ عثمان‌پاشا) [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 51-65]

 • تاریخ عکاسی آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • تاریخ علم نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • تاریخ علم بررسی انتقادی کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دورۀ معاصر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 401-426]

 • تاریخ علمی بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • تاریخ عمومی نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ فرهنگی چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • تاریخ فلسفه بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفة راتلج [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 163-184]

 • تاریخ فلسفه نقد کتاب تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 181-199]

 • تاریخ فلسفۀ راتلج: دورۀ نوزایی و عقل‌گرایی قرن هفدهم بررسی و نقد ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ غرب (راتلج) [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 185-202]

 • تاریخ فلسفی از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ قاجار نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • تاریخ قزاق نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • تاریخ کلان بررسی و نقد ترجمۀ کتاب انسان خردمند، تاریخ مختصر بشر [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 139-153]

 • تاریخ‌گرایی تاریخ‌گرایی در حوزۀ مطالعات هنر اسلامی نقدی بر کتاب معماری ایلخانی در نطنز [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 137-157]

 • تاریخ‌گرایی خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • تاریخ محلی بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 301-310]

 • تاریخ نقد بحران و امنیت نقد [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 305-342]

 • تاریخ‌نگارانه نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]

 • تاریخ‌نگاری نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 185-202]

 • تاریخ‌نگاری نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 235-257]

 • تاریخ‌نگاری نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 231-252]

 • تاریخ‌نگاری تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ‌نگاری بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تاریخ‌نگاری بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • تاریخ‌نگاری نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • تاریخ‌نگاری از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ‌نگاری نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • تاریخ‎نگاری ترور و تفکر؛ از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر) [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 129-149]

 • تاریخ نگاری نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاریخ‌نگاری‌ ادبیات نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]

 • تاریخ‏‌نگاری ادبیات عربی آسیب‌‏شناسی الجامع فی تاریخ الأدب العربی الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]

 • تاریخ‌نگاری فارسی نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 185-202]

 • تاریخ­نگاری هنر مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • تاریخ هنر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تاریخ هنر مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • تاریخ هنر ایران سفالینه‌های ایرانی به روایت میتسوکنی یوشیدا نقدی بر کتاب In search of Persian pottery (در جستجوی سفال ایران) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 309-325]

 • تاریخ و سنت بازشناسی گزاره‌های هرمنوتیک فلسفی و بررسی و نقد آن [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 47-66]

 • تاریخ وصاف نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاریخ و علوم اجتماعی از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ و فلسفه از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ و فلسفۀ ریاضی نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفۀ ریاضیات [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 1-21]

 • تاریخی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • تاریخی‌نگری نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • تاکیتوس نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • تامس مور نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • تامین مالی مناسب نقد شیوه کنونی تأمین مالی شهرداری‌ها ارائه الگوی تأمین مالی توسعه شهری برمبنای اصول اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 145-168]

 • تاونزند بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • تاویل تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 21-39]

 • تاویل قرآن نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تبادلات فرهنگی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • تبادل اطلاعات بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات مالیاتی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 25-46]

 • تبارشناسی بررسی و نقد کتاب زیست سیاست [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 23-42]

 • تبارشناسی نقد معیارهای سنجش اعتبار دست‏‌نویس‏‌های فارسی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 143-155]

 • تبارشناسی هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]

 • تبارشناسی زمان حال روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • تبارشناسیِ متون ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • تبیین استقرایی ـ قیاسی ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]

 • تبیین جمع‌گرا معماری ایران/ایرانی یا طراحی سلطان و معمار: پرسش از امکان تبیین جمع‌گرا در تاریخ هنر؛ بر اساس نقد کتاب Rage and Denials. Collectivist Philosophy, Politics, and Art Historiography, 1890-1947 (خشم و انکارها: فلسفه جمع‌گرا، سیاست و تاریخ‌نگاری هنر (۱۸۹۰- ۱۹۴۷)) از برانکو میترویچ [(مقالات آماده انتشار)]

 • تبیین زلزله در فرهنگ اسلامی توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • تبیین علّی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]

 • تپۀ پردیس «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • تجاری‌سازی فیلم‌نامه تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]

 • تجدد تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 21-39]

 • تجدد نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • تجدد در ایران بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 101-122]

 • تجدد ناتمام بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 101-122]

 • تجدید النحو محاولة تمام حسان التجدیدیة فی اللغة العربیة معناها و مبناها دراسة نظریة «تضافر القرائن» [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 93-108]

 • تجربة زیسته کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 85-109]

 • تجربة عرفانی نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 253-272]

 • تجربة عرفانی نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 243-260]

 • تجربه‌‌باوری بررسی و نقد کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 145-162]

 • تجربه‌گرایی نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 253-272]

 • تجربۀ دینی نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • تجربۀ‌زبانی شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 1-24]

 • تجربۀ زیسته نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • تجربۀ عرفانی نقد کتاب Phenomenology and Mysticism [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 201-217]

 • تجربۀ واحد بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • تجربیات زیستۀ شیعیان عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • تحریف بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • تحریم نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • تحریم اقتصادی بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]

 • تحریم اقتصادی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد تحریم مبانی نظری و تاریخچۀ تحریم در جهان و ایران [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 61-75]

 • تحریم مقداری نفت نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه‌پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 51-74]

 • تحصیل دلیل اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • تحقیر واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • تحقیق واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • تحقیقات ادبی پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • تحقیقات کیفی نقد کتاب ضدروش 1 [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 57-73]

 • تحقیقات میدانی نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]

 • تحقیق‌‌پذیری بررسی و نقد کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 145-162]

 • تحقیق‌پذیری نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 1-16]

 • تحقیق کمی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • تحقیق کیفی نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 31-45]

 • تحقیق کیفی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • تحلیل نقدی بر کتاب با چراغ و آینه [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 57-73]

 • تحلیل نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • تحلیل نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]

 • تحلیل بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]

 • تحلیل ادبی ارزیابی و نقد مقالات حوزۀ ادبیات عصر میانه [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 273-289]

 • تحلیل ادبی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • تحلیل اقتصادی نقد و تحلیل کتاب اقتصاد مقاومتی؛ از نظریه تا عمل [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 69-92]

 • تحلیل الگوی استقرار چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • تحلیل الگوی استقرار نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • تحلیل المحتوی دراسة تحلیلیة لمحتوى کتاب تدریس فنون اللغة العربیة فی ضوء مؤشرات الجودة للکتب التعلیمیة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 1-17]

 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی کتاب فلسفة البلاغة بین التقنیّة و التطوّر [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 59-73]

 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی کتاب نقد ادبی اثر نعیم عموری [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 305-329]

 • تحلیل بنیوی عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل داده‌ها نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • تحلیل رتوریک نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • تحلیل رفتار متقابل نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • تحلیل روایت نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس جامعه‌شناسی ادبی انقلاب: رابطة متناقض‌نمای ادبیات و انقلاب [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 313-333]

 • تحلیل سلسله مراتبی نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • تحلیل سیاسی فهم و ارزیابی تحلیل سیاسی مدرن: نوآوری‌ها و معضلات [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 111-132]

 • تحلیل سیاسی مدرن نقدی بر کتاب تحلیل سیاسی مدرن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 243-264]

 • تحلیل سیمیایی عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل صرفی الصرف 1 در ترازوی نقد [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 167-185]

 • تحلیل طبقاتی حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 153-175]

 • تحلیل کیفی نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • تحلیل گفتمان (انتقادی) نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 153-173]

 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]

 • تحلیل گفتمان انتقادی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تحلیل گفتمان انتقادی متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • تحلیل گفتمان انتقادی رسانه گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]

 • تحلیل گفتمان انتقادی شناختی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]

 • تحلیل گفتمان چندوجهی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]

 • تحلیل گفتمان مثبت گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]

 • تحلیل متن عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل محتوا نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق ازمنظر تحلیل محتوا [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

 • تحلیل محتوا درآمدی بر تحلیل محتوای مکتوبات انتقادی مرتبط با مسائل سیاسی ‌ـ ‌اجتماعی ایران [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 157-181]

 • تحلیل محتوا مطالعات اقتصاد مقاومتی: غلبۀ متن‌پژوهی بر نظریه و واقعیت! [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 155-176]

 • تحلیل محتوا مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 219-239]

 • تحلیل محتوا تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • تحلیل محتوا بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • تحلیل محتوا بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • تحلیل محتوا نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • تحلیل محتوای کتاب نقدی بر کتاب «نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 109-129]

 • تحلیل محتوای کیفی نقد نظریۀ بانک‌داری بدون ربا از ایده تا اجرای آن در ایران (با تأکید بر قانون بانک‌داری بدون ربا) [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 211-236]

 • تحلیل محتوایی نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • تحلیل نقادانه تحلیلی نقادانه بر کتاب تاریخ و نظریۀ اجتماعی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 27-48]

 • تحلیلی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • تحولات تاریخ معاصر ایران نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • تحولات جهانی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • تحولات سیاسی بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • تحولات علم تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌ها نقد کتاب نظریة جهانی‌شدن و دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 119-133]

 • تحول تاریخی نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 213-236]

 • تحول گفتمانی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • تخلص بررسی قصیده‌های نعتیه و منقبتیة میرزا محمد رفیع سودا [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 27-50]

 • تداوم نقدی بر کتاب درباب تاریخ اندیشه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 213-234]

 • تدبیر منزل نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • تدریس در دانشگاه نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • تدریس فنون اللغة العربیة دراسة تحلیلیة لمحتوى کتاب تدریس فنون اللغة العربیة فی ضوء مؤشرات الجودة للکتب التعلیمیة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 1-17]

 • تذکرة ‌الخواص تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخ‌نگاری سبط ابن‌جوزی در گزارش واقعۀ عاشورا براساس کتاب تذکرة الخواص [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 131-145]

 • تذکره الاولیاء بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • تراث ترجمۀ نقادانة تراث [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 15-27]

 • تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ نقد کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 89-109]

 • تربیت بدنی تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 203-216]

 • تربیت بدنی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • تربیت فطری نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 63-84]

 • تربیت هنری نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 21-40]

 • ترجمة برابر بررسی¬¬¬انتقادی¬کتاب«الترجمة بین¬النظریة والتطبیق¬ من¬العربیةالی¬الفارسیة [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 119-138]

 • ترجمة رسالۀ قشیریه قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • ترجمة ریتم بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • ترجمة فارسی نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 85-108]

 • ترجمة فارسی نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشتة II [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 333-355]

 • ترجمة فجیع نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • ترجمة مقلوب نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • ترجمة نمایش‌نامه مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • ترجمه نقش ترجمه‌ها در رواج گفتمان انتقادی و بحران آگاهی در عصر قاجار [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 15-26]

 • ترجمه برخی ملاحظات دربارۀ ترجمۀ پژوهش‌های ایران‌شناسی [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 27-35]

 • ترجمه ضرورت‌ها و راه‌کارهای ترجمة متون تاریخی عثمانی به فارسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 1-20]

 • ترجمه نام‌های عَلَم در ترجمۀ متون تاریخی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 39-49]

 • ترجمه اهمیت تاریخی و نقد ترجمة مجمع‌الخواص [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 67-85]

 • ترجمه بررسی و نقد ترجمۀ کتاب تاریخ ادبیات عربی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 57-68]

 • ترجمه نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • ترجمه نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 73-85]

 • ترجمه پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی بررسی و نقد ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 141-166]

 • ترجمه بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌ [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 145-158]

 • ترجمه بررسی و نقد کتاب Le Point sur l’approche communicative و ترجمۀ فارسی آن با عنوان رویکرد ارتباطی در آموزش زبان [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 159-178]

 • ترجمه بررسی و نقد «ترجمه چونان تنها راه اندیشیدن برای ما» [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 35-50]

 • ترجمه بررسی و نقد ترجمة کتاب أسس علم ‏اللغة ‏العربیة (زبان‏شناسی عربی) [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 137-158]

 • ترجمه نقد و بررسی کتاب دراسة منهجیة فی ترجمة الصحف و المجلات [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 159-181]

 • ترجمه بررسی و نقد ترجمة کتاب روش‌های میدانی در باستان‌شناسی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 59-77]

 • ترجمه محمدتقی غیاثی و ترجمۀ شعر فرانسه [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 11-33]

 • ترجمه محمدتقی غیاثی و نقد نو [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 35-59]

 • ترجمه نقدی بر کتاب باستان‌شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش‌‌ها) [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 133-148]

 • ترجمه نقد و تحلیل کتاب فصول فی الترجمه و التعریب از تجربه تا ترجمه [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 255-271]

 • ترجمه ترجمۀ نقادانة تراث [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 15-27]

 • ترجمه بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش از تاریخ (جلد 1) [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 77-103]

 • ترجمه نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]

 • ترجمه نگاهی به کتاب Metaethics نوشتۀ سیمون کیرچین و سخنی درباب ترجمۀ آن [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 221-234]

 • ترجمه بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 181-196]

 • ترجمه بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • ترجمه نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • ترجمه نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • ترجمه ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • ترجمه خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • ترجمه نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • ترجمه معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • ترجمه تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • ترجمه بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • ترجمه بررسی ساختمان افعال فارسی و اسپانیایی باتأکید بر کتاب دلبستگی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • ترجمه به روسی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • ترجمه‌‌شناسی بررسی و نقد کتاب‌ مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌شناسی‌ [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 145-158]

 • ترجمه‌‌شناسی نگاهی اجمالی به ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 97-114]

 • ترجمه‌شناسی پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 249-270]

 • ترجمه و تدوین بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 35-44]

 • ترجمه و چاپ بی‌مبالات نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]

 • ترجمۀ انتخابی ـ تألیفی خاستگاه و جایگاه ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از سه «تفسیر» فرانسوی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 61-77]

 • ترجمۀ جمال‌الدین سید محمد بررسی و تحلیل کتاب دراسات فی نظریة الترجمة فی ضوء الخبرات باللغة العربیة (ترجمه از زبان بوسنیایی جمال‌الدین سید محمد) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 323-347]

 • ترجمۀ رمان نو بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان نو [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 109-121]

 • ترجمۀ روسی مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • ترجمۀ فارسی بررسی و نقد ترجمۀ جلد چهارم تاریخ فلسفۀ غرب (راتلج) [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 185-202]

 • ترجمۀ فارسی نقد کتاب تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 181-199]

 • ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]

 • ترجمۀ متن نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • ترجمۀ متون تاریخ اقتصادی نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • ترجیحات نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • ترجیح زمانی نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]

 • ترفند تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 91-112]

 • ترکان نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • ترکستان شرقی درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوتۀ نقد [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 161-184]

 • ترکمانان و مشعشعیان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • ترکی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • ترکیب‌پذیری معنایی تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 119-140]

 • ترنر بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست‌‌مدرنیسم، و جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 255-272]

 • ترور ترور و تفکر؛ از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر) [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 129-149]

 • ترویج علم تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • تزئین سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • تزئینات نقد و بررسی کتاب معماری مساجد اولیۀ ایران از آغاز تا دورۀ حکومت سلجوقیان [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 29-43]

 • تساهل موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • تسبیب نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]

 • تشبیب بررسی قصیده‌های نعتیه و منقبتیة میرزا محمد رفیع سودا [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 27-50]

 • تشبیه بررسی و نقد آموزه‌های مبحث «بیان» کتاب جواهرالبلاغة در مقایسه با کتب قدیم آموزش بلاغت [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 1-18]

 • تشکیلات و بنیان های نظری" تأملی انتقادی در صورت‌بندی، محتوا و نظریه‌مندی کتاب کالبدشکافی داعش: ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها و پیامدها [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 47-73]

 • تشکیل حکومت نقدی بر نظریة «قیام امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت» در کتاب شهید جاوید [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 203-220]

 • تشیع نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 259-273]

 • تشیع ـ تشیع نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]

 • تصاویر بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • تصاویر نظامیان نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 91-118]

 • تصحیح نقد و تحلیل تصحیح شبرنگ‌نامه داستان رستم و پسرِ دیو سپید [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]

 • تصحیح تحلیل انتقادی تصحیحات و چاپ‌های دیوان شمس تبریزی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 259-279]

 • تصحیح بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • تصحیح متن نقد معیارهای سنجش اعتبار دست‏‌نویس‏‌های فارسی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 143-155]

 • تصحیح متن بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • تصحیح متن بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • تصحیح متن بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • تصحیحِ متون ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • تصمیم‌گیری نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 349-365]

 • تصمیم‌گیری کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 273-288]

 • تصمیم‌گیری نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • تصمیم گیری نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • تصمیم‌گیری اخلاقی نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • تصمیم گیری استراتژیک رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • تصمیم‌گیری فردی نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • تصنیف بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • تصوف تحلیل و نقد کتاب درآمدی بر تصوف، طریق باطنی اسلام [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 55-76]

 • تصوف نقدی بر رویکرد روش‌شناسی و منطق تحلیلی کتاب اسلام متصوفان [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 23-43]

 • تصوف بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • تصوّف بررسی انتقادی کتاب «المجانی من¬النصوص¬العرفانیه [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 69-87]

 • تصوف قفقاز نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • تصویر نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • تصویر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تصویر ادبی ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]

 • تضافر القرائن محاولة تمام حسان التجدیدیة فی اللغة العربیة معناها و مبناها دراسة نظریة «تضافر القرائن» [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 93-108]

 • تطور نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • تطوّر ادب عربی نگاه انتقادی به کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 269-287]

 • تعارض قوانین مطالعۀ انتقادی مقررات مربوط به تعارض قوانین در احوال شخصیه ازمنظر فقه و حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 193-215]

 • تعاریف کتاب النحو الأساسی در ترازوی نقد [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 207-223]

 • تعامل نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • تعامل معرفتی تاریخ ترجمة‌ متون و تعامل معرفتی تاریخ [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 21-37]

 • تعبیرات نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ـ فارسی [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 15-26]

 • تعریب نقد و تحلیل کتاب فصول فی الترجمه و التعریب از تجربه تا ترجمه [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 255-271]

 • تعریف خرافه عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • تعزیرات حکومتی دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بین‌المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 19-43]

 • تعلقات گروهی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]

 • تعلیق معنا بررسی چیستی هرمنوتیک [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 85-96]

 • تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق ازمنظر تحلیل محتوا [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 23-45]

 • تعلیم و تربیت نقد و بررسی کتاب «تعلیم و تربیت در نهج البلاغه» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 69-85]

 • تعلیم و تربیت عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • تعلیم و تربیت اسلامی جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 171-186]

 • تعلیم‌و‌تربیت رسمی نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 63-84]

 • تغییر نقد و بررسی کتاب ارسطو [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 141-168]

 • تغییر تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 199-235]

 • تغییرات اجتماعی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • تغییرات موسیقایی نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • تفاسیر صوفیانه نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تفاوت نقد کتاب نظریة عدالت جهان‌شمولی یا زمینه‌مندی اصول عدالت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 55-77]

 • تفاوت نیچه؛ روح‌القدس فلسفۀ ژیل دلوز نقدی بر کتاب Nietzsche and Philosophy [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 15-34]

 • تفسیر قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 77-91]

 • تفسیر نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 73-85]

 • تفسیر نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • تفسیر اثر خاستگاه و جایگاه ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از سه «تفسیر» فرانسوی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 61-77]

 • تفسیر اشاری نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تفسیر ترتیبی نقد و ارزیابی کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 289-311]

 • تفسیر درمانی نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 77-100]

 • تفسیر متون چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]

 • تفسیر موضوعی نقدی بر تفسیر موضوعی قرآن کریم با رویکرد اقتصادی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 53-68]

 • تفسیر نظریه‌ای نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 77-100]

 • تفسیری از دین امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]

 • تفکر نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 63-84]

 • تفکر نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 87-103]

 • تفکر ترور و تفکر؛ از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر) [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 129-149]

 • تفکر نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • تفکر اجتماعی بررسی انتقادی کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دورۀ معاصر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 401-426]

 • تفکر انتقادی صعودی سالم: رویکرد نقد مراقبتی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 235-252]

 • تفکر انتقادی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]

 • تفکر/ ترجمه بررسی و نقد «ترجمه چونان تنها راه اندیشیدن برای ما» [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 35-50]

 • تفکر جمعیتی نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • تفکر فلسفی در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 45-64]

 • تفکر مراقبتی صعودی سالم: رویکرد نقد مراقبتی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 235-252]

 • تقدیر تاریخی نقد مضمونی کتاب آسیا دربرابر غرب [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 139-155]

 • تقسیم فصول بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 35-44]

 • تقصیر بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]

 • تقصیر نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]

 • تقلیل‌گرایی نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • تکامل خلاق تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • تکانه‌های رشد نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه‌پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 51-74]

 • تکبر دولتی نقد کتاب دولت فروتن، دولت مدرن، استراتژی‌هایی برای تغییری دیگر جستاری در فروتنی لویاتان [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 287-299]

 • تکثر فرهنگی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]

 • تکثرگرایی دینی بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • تکرار نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • تکرار بی‌جا نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]

 • تکلیف نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 185-207]

 • تک‌نگاری کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • تکنولوژی آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

 • تکنیک‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • تکینگی‌هرچه شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 1-24]

 • تلفیق نظر و عمل آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • تلگراف تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 157-180]

 • تماشا تماشای تماشا نقدی بر کتاب عکاسی برای تماشا [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 45-58]

 • تمام حسان محاولة تمام حسان التجدیدیة فی اللغة العربیة معناها و مبناها دراسة نظریة «تضافر القرائن» [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 93-108]

 • تمامیت نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • تمایز تحلیل انتقادی نظریۀ تمایز بوردیو با رویکردی فرانظری [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 355-380]

 • تمایز افق‌‌ها آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]

 • تمایز وجود و ماهیت بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • تمایز وجود و موجود بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • تمدن اسلام نقد و بررسی کتاب تاریخ فرهنگی جهان اسلام (درآمدی برتاریخ فرهنگ و تمدن در دورۀ اسلامی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 259-278]

 • تمدن اسلامی بررسی و نقد کتاب «تمدن اسلامی در عصر عباسیان» [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 41-59]

 • تمدن اسلامی بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تمدن‌پژوهی نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تمدن و فرهنگ ایران بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تمرکزگرایی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • تمرینات کتاب النحو الأساسی در ترازوی نقد [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 207-223]

 • تملک تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • تناقض‌باوری نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • تنانگی معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]

 • تندیس گری نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • تنزیل نقد و بررسی کتاب آسیب‌شناسی نظریۀ بهره و نظام بانک‌داری متعارف [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 197-210]

 • تنش سرگشتگیِ نشانه‌ها (نگاهی به نشانه‌معناشناسیِ ادبیات: نظریه و روش تحلیلِ گفتمانِ ادبی) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 153-179]

 • تنقیح قوانین A Review on "Civil Law in Current Legal System" [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 139-168]

 • تنوع بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]

 • تنوع فرهنگی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • تهاجم نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]

 • تهدید اقتصادی بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]

 • تهدید هویتی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]

 • تهی‌دستان نقدی بر کتاب زندگی روزمرۀ تهی‌دستان شهری تطهیر تهی‌دستی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 381-399]

 • تهی‌دستان شهری نقدی بر کتاب زندگی روزمرۀ تهی‌دستان شهری تطهیر تهی‌دستی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 381-399]

 • تهیه و تدوین متون درسی نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 287-304]

 • تهیه و تدوین متون درسی تحلیلی نقادانه بر کتاب Educational Psychology (روان‌شناسی تربیتی) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 339-355]

 • توازن دوگانه ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی، چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شدۀ بشر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 277-303]

 • توانش بینافرهنگی پرورش توانش بینا‌‌فرهنگی کتاب در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان ‌‌انگلیسی به منزلة زبان خارجی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 1-21]

 • توانش بینافرهنگی بررسی و نقد مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی کتاب انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 39-52]

 • توانش بینافرهنگی تحلیل و نقد ارزش‌های فرهنگی در مجموعه‌کتاب‌های درسى American English File [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 51-73]

 • توان‌مندی تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 103-125]

 • توتالیتاریسم بازشناسی کتاب مدرنیتۀ سیاسی و نقد آن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 193-217]

 • توجیه برهانی باور عقلانی؛ نقد کتاب ایمان و عقل [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 35-62]

 • توحید ارزیابی انتقادی کتاب مبانی و اصول جامعه‌شناسی اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 207-228]

 • توزیع درآمد توسعۀ مالی و نابرابری؛ نقدی بر مبانی نظری متون منتشرشده در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 293-318]

 • توسعة سیاسی نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 157-180]

 • توسعة ‌مالی نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]

 • توسعه نقد مفهومی کتاب دولت، نفت و صنعتی‌شدن در ایران روایتی ناکام از سیاست‌گذاری صنعتی ایران [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 97-112]

 • توسعه تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 103-125]

 • توسعه توسعة فهمِ توسعه: خوانش انتقادی کتاب تصورِ عصر پساتوسعه [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 93-114]

 • توسعه نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • توسعه اقتصادی نقد کتاب توسعه اقتصادی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 275-299]

 • توسعه اقتصادی نقد کتاب معجزه، بحران و آینده؛ تجربۀ توسعۀ آسیای شرقی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 305-330]

 • توسعه اقتصادی رشدمحور متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • توسعه انسانی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • توسعه درون زای منطقه ای نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • توسعه صنعت نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • توسعه کارآفرینی مکانیسم‌های توسعه کارآفرینی نوپا در ایران درچارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 1-27]

 • توسعه نیافتگی نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • توسعۀ اجتماعی نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • توسعۀ انسانی توسعة فهمِ توسعه: خوانش انتقادی کتاب تصورِ عصر پساتوسعه [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 93-114]

 • توسعۀ انسانی بررسی و نقد کتاب آموزش و توسعه: مباحث نوین در اقتصاد آموزش [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 47-71]

 • توسعۀ پایدار بررسی و نقد کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعۀ پایدار [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 45-60]

 • توسعۀ پایدار بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • توسعۀ سیاسی بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 63-89]

 • توسعۀ غیرغربی نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست‌وجوی اصالت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 67-87]

 • توسعۀ مالی توسعۀ مالی و نابرابری؛ نقدی بر مبانی نظری متون منتشرشده در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 293-318]

 • توسعۀ مردم‌محور نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه‌گرایی و بن‌بست‌های پارادایم توسعه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 25-46]

 • توصیف نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 77-100]

 • توصیفی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]

 • تولید تخصصی «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • تولید داخلی نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 1-26]

 • تولید داخلی نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • تولید داخلی نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه‌کارهای حقوقی آن [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 375-393]

 • تولید صنعتی نقدی بر ساختار صنعت ایران در اسناد سیاستی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 195-218]

 • تولید ملی نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • تولید ملی حمایت از تولید ملی در تجربۀ اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست‌های نئولیبرال و تحلیل سیاست‌های نئوساختاری [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 273-292]

 • تولید و ارزش‌یابی چندرسانه‌ای نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • توماس آکوئینی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • توماس برونو تحلیل و نقد کتاب کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 87-102]

 • تیمرمان نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • تیموریان نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • تیموریان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

ث

 • ثبت نکاح نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]

ج

 • ج.ا.ایران بررسی مقایسه‌ای دوران پهلوی دوم (1342-1357) و جمهوری اسلامی (1358-1368) نقد کتاب الگوهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 77-96]

 • جادو بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • جارومجرور تحلیل و نقد شبه‌جمله در مغنی علامه ‌ابن هشام انصاری [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 19-36]

 • جامعة پیشاصنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة توده‌‌ای یک متن سترگ فلسفی ـ اجتماعی بازخوانی و نقد کتاب دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 1-22]

 • جامعة زبانی نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]

 • جامعة سنتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة شبکه‌ای مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 87-107]

 • جامعة صنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة ماقبل‌صنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة مدیریت‌شده یک متن سترگ فلسفی ـ اجتماعی بازخوانی و نقد کتاب دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 1-22]

 • جام عروس خاوری تحلیل سروده‌هایی از خاقانی شروانی از رهگذر نقد جام عروس خاوری [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 19-34]

 • جامعه بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست‌‌مدرنیسم، و جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 255-272]

 • جامعه نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 243-255]

 • جامعه‌پذیری اسلامی ارزیابی انتقادی کتاب مبانی و اصول جامعه‌شناسی اسلامی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 207-228]

 • جامعه‌‌شناسی نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • جامعه‌شناسی بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست‌‌مدرنیسم، و جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 255-272]

 • جامعه‌شناسی بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 133-156]

 • جامعه‌شناسی معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]

 • جامعه‌شناسی بررسی انتقادی کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دورۀ معاصر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 401-426]

 • جامعه‏شناسی نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 275-293]

 • جامعه‌شناسی آموزش و پرورش بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 133-156]

 • جامعه‌شناسی آموزشی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • جامعه‌شناسی ادبی نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب: نویسندگان روس جامعه‌شناسی ادبی انقلاب: رابطة متناقض‌نمای ادبیات و انقلاب [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 313-333]

 • جامعه‌شناسی بدن چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • جامعه‌شناسی تاریخی نقدی بر متون حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی ایران [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 199-217]

 • جامعه‌شناسی تاریخی اعتبارسنجی نظریة «استبداد شرقی» در فهم تحولات اجتماعی ایران [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 207-230]

 • جامعه‌شناسی تفهمی جایگاه اقتصاد و جامعه در اندیشۀ ماکس وبر [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 21-45]

 • جامعه‌شناسی توسعه نقد کتاب پایان توسعه؛ پساتوسعه‌گرایی و بن‌بست‌های پارادایم توسعه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 25-46]

 • جامعه‌شناسی جنسیت نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • جامعه‌شناسی زندگی روزمره معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]

 • جامعه‌شناسی سیاسی ایران نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • جامعه‌شناسی سیاسی ایران فهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 79-102]

 • جامعه‌شناسی سیاسی جمهوری اسلامی نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 107-125]

 • جامعه‌شناسی علم بررسی و نقد کتاب اخلاق علم اخلاق علم هم‌چون شاخه‌ای از جامعه‌شناسی علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 229-254]

 • جامعه‌شناسی علم و فناوری بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • جامعه‌‌شناسی مدرنیته نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • جامعه­شناسی معرفت تأملی بر نظریۀ دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک‌شدن فرهنگ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 427-446]

 • جامعه‌شناسی معرفت نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • جامعه شناسی معرفت نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • جامعه‌شناسی هنر بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی هنر [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 81-91]

 • جامعه‌گرایی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]

 • جامعه مدنی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • جامعۀ اسلامی قرن سوم و چهارم هجری نقدی بر کتاب وفاداری و رهبری در جامعۀ اوایل دورۀ اسلامی و ترجمه‌های آن [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 1-13]

 • جامعۀ خان‌سالار «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • جامعۀ دربار معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • جامعۀ شبکه‌ای نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • جامعۀ کوتاه‌مدت نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]

 • جامعۀ مدرن دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]

 • جامعۀ مصرفی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]

 • جامعیت محتوا نقد و بررسی کتاب «تعلیم و تربیت در نهج البلاغه» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 69-85]

 • جان آرمسترانگ خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • جان آرمسترانگ نقد و بررسی کتاب هنر همچون درمان [(مقالات آماده انتشار)]

 • جان آرمسترانگ نقدی بر کتاب زبان، ذهن و فرهنگ: مقدمه‏ ای مفید و کاربردی [(مقالات آماده انتشار)]

 • جاناتان گروبر نقد و تحلیل کتاب Public Finance and Public Policy [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 53-70]

 • جان اگنیو نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 47-66]

 • جانب‌داری نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]

 • جان پاتریک گانینگ نقد کتاب دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 19-38]

 • جان رالز بررسی و نقد کتاب نظریۀ عدالت جان رالز با تأکید بر قلمرو و تعریف عدالت [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 135-152]

 • جان رولز عدالت به‌مثابه بیطرفی طرح و نقد نظریه‌ای درباره عدالت [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 117-132]

 • جان سین­لان آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • جانشینی چالش‌های ترجمۀ متون نقد ادبی عربی معاصر نقدی بر کتاب الشعر العربی المعاصر قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 1-22]

 • جان کرسول نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • جان کِکس نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • جان لا نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]

 • جان هون­نین آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • جان هیک امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 131-152]

 • جایگاه زبان «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 45-67]

 • جبران خلیل ‌جبران نقد ترجمۀ البدائع والطّرائف با رویکردی بر شاخصه‎های تعادل در ترجمۀ لفظ‌به‌لفظ [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 95-111]

 • جُدِن‌ها ارزیابی و نقد Encyclopedia of New Religious Movements [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 313-324]

 • جدول ارزش نقیض و استلزام منطقی نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • جدول داده ‌ـ ‌ستانده نقد سیاست‌های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش‌های منتخب [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 219-245]

 • جرم و مجازات نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 255-270]

 • جریان بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • جریان اصلاح‎طلب کندوکاوی روش‎شناختی در کتاب جریان‎شناسی سیاسی در ایران [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 29-52]

 • جریان اصول‎گرا کندوکاوی روش‎شناختی در کتاب جریان‎شناسی سیاسی در ایران [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 29-52]

 • جریان چپ نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • جریان راست و چپ کندوکاوی روش‎شناختی در کتاب جریان‎شناسی سیاسی در ایران [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 29-52]

 • جریان سوم و . کندوکاوی روش‎شناختی در کتاب جریان‎شناسی سیاسی در ایران [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 29-52]

 • جریان‌شناسی بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • جریان فرهنگی نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 255-272]

 • جستارهایی در باب نظریة روایت و روایت‌شناسی نقدی بر کتاب جستارهایی درباب نظریة روایت و روایت‌شناسی [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 207-229]

 • جسم نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 135-157]

 • جعفری معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]

 • جغرافیای تاریخی درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوتۀ نقد [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 161-184]

 • جغرافیای تاریخی بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • جلال‌الدین محمد دوانی نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 235-257]

 • جلد دوم بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • جلد نخست تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون نقد کتاب تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 181-199]

 • جماعت‌گرا دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 41-60]

 • جماعت‌محوری نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • جمال‌الدین پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی بررسی و نقد ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 141-166]

 • جمع‌گرایی نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来) [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 97-124]

 • جمعیّت‌شناسی سالخوردگی بررسی انتقادی کتاب سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 137-161]

 • جمله‌سازی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • جمهوری اسلامی نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 323-339]

 • جمهوری اسلامی اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • جمهوری‌‌خواهی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • جمهوری‌خواهی «تاریخ‌نگاری»ِ فکر نئورومی: نقد کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 271-291]

 • جنایت نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 255-270]

 • جنبش معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 69-83]

 • جنبش ادبی اپیزودیک نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 141-156]

 • جنبش راست مسیحی بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 177-192]

 • جنبش زنان نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • جنبش فوتوریسم آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 125-145]

 • جنبش مشروطه نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • جنبش های اجتماعی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • جنبش‌های اجتماعی جدید نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • جنبش‌های دینی نوظهور ارزیابی و نقد Encyclopedia of New Religious Movements [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 313-324]

 • جنبش‌های کارگری «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • جنسیت بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 105-132]

 • جنسیت نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]

 • جنسیت بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • جنگ بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 123-142]

 • جنگ نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • جنگاوران سکایی نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • جنگ سرد نقد مدعای کتاب نیکسون، کسینجر، و شاه دربارۀ روابط شاه و آمریکا [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 253-270]

 • جنگ صفین امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • جنگ‌های خاورمیانه نقدی بر کتاب قدرت ویران‌گر: خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 1-23]

 • جنون بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • جهات اعادۀ دادرسی تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 187-206]

 • جهان معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]

 • جهان اسلام نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • جهان اسلام نقد و بررسی کتاب تاریخ فرهنگی جهان اسلام (درآمدی برتاریخ فرهنگ و تمدن در دورۀ اسلامی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 259-278]

 • جهان بورژوایی نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • جهان پساــ آمریکایی نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 35-54]

 • جهان پیرامون نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • جهان پیشامدرن نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جهان سوم تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • جهان‌شمولی نقد کتاب نظریة عدالت جهان‌شمولی یا زمینه‌مندی اصول عدالت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 55-77]

 • جهان‌‌گراییِ ‌‌پساهخامنشی تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

 • جهانگیر امیری نقدی بر تاریخ الأدب العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 69-92]

 • جهان‌‌وطنی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • جهان‌وطنی جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • جهان‌وطنی نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • جهانی‌سازی متن اجتماعی و آموزش زبان‌ها [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 5-26]

 • جهانی‌سازی نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]

 • جهانی‌سازی یادگیری تحلیل و نقد کتاب Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 159-180]

 • جهانی‌‌شدن نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • جهانی‌شدن تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌ها نقد کتاب نظریة جهانی‌شدن و دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 119-133]

 • جهانی‌شدن بررسی و نقد کتاب شرق‌شناسی، پست‌‌مدرنیسم، و جهانی‌شدن [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 255-272]

 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • جهانی‌شدن نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • جهت‌داری علم بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • جهش معرفتی چنین کنند بزرگان: نقد و تحلیل کتاب شرح شوق [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 305-323]

 • جواد طباطبائی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • جواد طباطبایی تیرانی مترجم؛ نقدی بر کتاب تأملی در ترجمۀ متن‌های اندیشۀ سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 255-269]

 • جوادی بررسی و نقد کتاب تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 67-87]

 • جوادی آملی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]

 • جوامع ایران نقدی بر کتاب باستان‌شناسی جوامع ایران باستان در هزارة سوم پ. م. [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 19-31]

 • جواهرالبلاغه بررسی انتقادی تصحیح و ترجمة «جواهرالبلاغه [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 139-149]

 • جوزف کنراد واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • جوزف نای نقدی بر کتاب آیندۀ قدرت آیندة قدرت یا آیندة ایالات متحدۀ امریکا؟ [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 265-285]

 • جوزف نای نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 23-40]

 • جولی ‌اسکات میثم نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 185-202]

 • جیمز الکینز مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • جیمز لیدلاو فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • جیمز نولان و لیندا ای. هوور بررسی و نقد نظریه «نظارت آموزشی در راستای رشد حرفه‌ای معلمان» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 131-148]

 • جینو تلّینی نقدی بر کتاب Metodi e protagonisti della critica letteraria [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 255-272]

 • جیوسی تحلیل انتقادی الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 147-169]

چ

 • چاپ فیّاض نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • چاپ یاحقّی – سیّدی نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • چالش شکاکانه بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • چالش‌ها نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]

 • چامسکی بررسی و نقد ترجمة کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 97-114]

 • چپ-نو شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 1-24]

 • چخوف بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 199-220]

 • چرخه عمر سازمان نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • چرخه‌ی عُمر بررسی انتقادی کتاب سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 137-161]

 • چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]

 • چشم مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • چشم‌اندازگرایی بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 15-40]

 • چشم‌هایش بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • چندجانبه‌گرایی نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 35-54]

 • چندروشی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • چندسالاری چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • چندفرهنگ‌‌گرایی جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • چندفرهنگ‌گرایی بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 329-347]

 • چندگانگی سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • چهار توانایی زبانی بررسی و نقد کتاب ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 1-21]

 • چهارچوب آمیخته نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • چهارچوب سنتی نقد و تحلیل نگاهی تحلیلی به علم بیان [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 129-151]

 • چهارچوب نظری نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 281-303]

 • چهارگوهر نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • چهره­نگاری بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • چیدمان واژی ـ نحوی نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • چین نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 35-54]

 • چین آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

ح

 • حائری یزدی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]

 • حاکمیت بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 169-185]

 • حاکمیت دولت ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • حالات مرزی نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • حجاب مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • حجم‌گرایی نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 285-306]

 • حداکثری افراطی اخلاق باور کلیفورد و دلیل‌گرایی افراطی حداکثری [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 49-70]

 • حدود العالم تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • حدیقةالحقیقة نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • حرف‌نویسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • حرکت¬گذاری بررسی انتقادی کتاب «الأدب¬العربی والایرانیون» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 53-68]

 • حزب نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • حسن آقانظری ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • حسن ره‌پیک نقد و بررسی کتاب حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 81-103]

 • حسن‌زادۀ آملی نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 191-213]

 • حسن سیدی بررسی و نقد ترجمة کتاب أسس علم ‏اللغة ‏العربیة (زبان‏شناسی عربی) [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 137-158]

 • حسن مرتضوی بررسی و نقد جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفة راتلج [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 163-184]

 • حسن مرتضوی نقد کتاب تاریخ فلسفۀ راتلج: از آغاز تا افلاطون [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 181-199]

 • حسن معلمی نقدی بر کتاب فلسفة اشراق [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 101-114]

 • حسن هاشمی‌میناباد نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتاب‌های آموزش ترجمه در ایران [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 23-43]

 • حسین بن موسی (ع) بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • حسین رمضان‌‌پور نقد محتوا و ترجمۀ کتاب باستان‌شناسی آسیای مرکزی، از پارینه‌سنگی تا عصر آهن [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 105-121]

 • حسین ملانظر ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • حفاظت نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • حقایق عقل نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • حق‌ رأی زنان نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • حق طبیعی تحلیل و نقد کتاب Ethics: A Pluralistic Approach to Moral theory [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 159-180]

 • حقوق اعتباریات و نقد نظریۀ حقیقی‌بودن گزاره‌های علوم انسانی با تأکید بر فقه و حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 1-17]

 • حقوق نظری انتقادی بر روش‌شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 67-90]

 • حقوق اداری نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 115-129]

 • حقوق اداری نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • حقوق اساسی نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 115-129]

 • حقوق اساسی نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 323-339]

 • حقوق اساسی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]

 • حقوق اسمی جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • حقوق ایران نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 137-156]

 • حقوق بشر نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 91-114]

 • حقوق بشر نقدی بر آسیب‌های اخلاقی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن) [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 271-300]

 • حقوق بین‌الملل نقد کتاب حقوق بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 155-165]

 • حقوق بین‌الملل نقد کتاب حقوق بین‌الملل فضا شرح گسترۀ حقوق تا افلاک [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 299-316]

 • حقوق بین‌الملل مالیاتی بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات مالیاتی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 25-46]

 • حقوق تحققی تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفۀ حقوق؛ فلسفۀ انتقادی در نقد فلسفۀ حقوق ایرانی [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 107-137]

 • حقوق طبیعی جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • حقوق عمومی نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 115-129]

 • حقوق عمومی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]

 • حقوق قانونی دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بین‌المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 19-43]

 • حقوق کیفری مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • حقوق مالی نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 115-129]

 • حقوق متهمان دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بین‌المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 19-43]

 • حقوق مدنی اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 217-231]

 • حقوق معرفتی اخلاق باور کلیفورد و دلیل‌گرایی افراطی حداکثری [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 49-70]

 • حقوق موضوعه قلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 77-91]

 • حقوق موضوعه جایگاه قضا در فقه امامیه در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 207-226]

 • حقوق نفت و گاز بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 323-338]

 • حقوق و آزادیهای عمومی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]

 • حقوق و اقتصاد نقد نظام توقف و ورشکستگی بانکی در ایران و ضرورت‌سنجی جای‌گزینی آن با نظام‌ گزیر (resolution) برای مقاوم‌سازی بخش مالی در کشور [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 137-156]

 • حقیقةالحقیقة نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • حقیقت نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 87-103]

 • حقیقت نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • حقیقت روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • حکایت نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • حکم تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 187-206]

 • حکم تأملی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • حکمت خالده امکان و مطلوبیت علم دینی در گفتمان سنت‌گرایی نصر [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 53-74]

 • حکمت خالده بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • حکمت سینوی نقد و بررسی کتاب ابن‏‌سینا و تمثیل عرفانی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 89-102]

 • حکم تکلیفی تعیین پدر در تلقیح مصنوعی باتوجه‌ به مبانی فقه و حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 301-322]

 • حکمت متعالیه نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 211-230]

 • حکمت هرمسی نقد و بررسی کتاب ابن‏‌سینا و تمثیل عرفانی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 89-102]

 • حکم حکومتی نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

 • حکمرانی حزبی نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • حکم‌رانی خوب و بد بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • حکم قطعی تحلیل نقادانۀ جهات «اعادۀ دادرسی» در قانون آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 187-206]

 • حکم وضعی تعیین پدر در تلقیح مصنوعی باتوجه‌ به مبانی فقه و حقوق اسلامی [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 301-322]

 • حکومت پرتویی نو بر اندیشة سیاسی اسلام نقد کتاب تاریخ اندیشة سیاسی در اسلام [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 151-170]

 • حکومت آشفتگی در نظر، شتاب‌زدگی در عمل نقد کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 301-312]

 • حکومت نقدی بر کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 169-188]

 • حکومت شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 235-257]

 • حکومت دینی امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن‌فکران مسلمان [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 21-34]

 • حکومت طبیعی ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی، چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شدۀ بشر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 277-303]

 • حکومت‌مندسازی از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • حلقۀ وین نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 1-16]

 • حماسه نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 19-35]

 • حماسۀ نارت‌ها مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • حمایت حمایت از تولید ملی در تجربۀ اقتصادهای آمریکای لاتین: نقد سیاست‌های نئولیبرال و تحلیل سیاست‌های نئوساختاری [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 273-292]

 • حمایت از تولید نقد برنامه‌های توسعة ایران ازمنظر ارتباط بخش مالی و واقعی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 115-138]

 • حمایت خانواده نقد نحوۀ جرم‌انگاری ثبت‌نکردن نکاح [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 343-362]

 • حمایت دیپلماتیک انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

 • حمایت کنسولی انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

 • حمایت‌گرایی ملی نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه‌کارهای حقوقی آن [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 375-393]

 • حمایت‌های اقتضایی نقدی بر کارکردهای حمایت‌های اقتضایی تجاری‌ در حمایت از تولید ملی در ایران [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 247-271]

 • حمزه بیک نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • حمیدرضا شیخی بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه العربیه [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 217-233]

 • حمیدرضا قلیچ‌خانی شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • حمید محمدی بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(2) [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 89-101]

 • حنا الفاخوری بررسی و نقد ترجمۀ کتاب تاریخ ادبیات عربی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 57-68]

 • حنا الفاخوری آسیب‌‏شناسی الجامع فی تاریخ الأدب العربی الحدیث [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 115-135]

 • حواس بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • حوزة ادبی عراق نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • حوزۀ خصوصی مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 41-68]

 • حوزۀ عمومی مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 41-68]

 • حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • حیدر خضری بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • حیطه عمومی تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • حیوانات در ادبیات آثار آلدو پالاتسسکی: آثاری بین ادبیات و هنر [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 125-145]

خ

 • خاتم­سازی نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • خاتم­کاری نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • خاتون‌ها نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • خاستگاه اجتماعی اندیشه بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • خاستگاه تاریخی ایل قاجار نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • خاقانی‌پژوهی نقدی بر شرح دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 107-133]

 • خاقانی شروانی نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • خاکسپاری نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • خاندان‌های پارتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • خانه‌ای بر روی آب نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • خانه منوچهری کاشان نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • خانواده مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 41-68]

 • خانواده مدنی بررسی دو امکان در وضعیت خانواده در ایران نقدی بر کتاب زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 29-53]

 • خاورمیانة اسلامی رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]

 • خاورمیانه نقدی بر کتاب قدرت ویران‌گر: خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 1-23]

 • خاورمیانه آشفتگی در نظر، شتاب‌زدگی در عمل نقد کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 301-312]

 • خاورمیانه نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 157-180]

 • خاورمیانه رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 61-85]

 • خاورمیانه ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]

 • خاورمیانه دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • خاویر دومستر تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • خدا نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 121-132]

 • خدا بررسی و نقد کتاب اندیشه اسلامی1 [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 87-107]

 • خدا آیا روح مطلق همان خداست؟ نقدی بر کتاب مفهوم خدا ازنظر هگل [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 1-14]

 • خدا نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 135-157]

 • خدا بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • خدابانو نیکه بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • خرت هوفستده نقد نظریۀ ابعاد فرهنگ ملی با محوریت کتاب فرهنگ‌ها و سازمان‌ها؛ نرم‌افزار ذهن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 113-135]

 • خردساختار بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 341-358]

 • خرد‌ساختار فرهنگ تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 45-65]

 • خردورزی کم‌یابی تفکر انتقادی در پیشینۀ فرهنگی ایران [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 255-274]

 • خروج نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • خسرو باقری فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • خشم و امید نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • خشونت نقد کتاب درس‌های دیپلماسی [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 45-57]

 • خشونت دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • خشونت ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی، چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شدۀ بشر [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 277-303]

 • خشونت رادیکال داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی تأملی انتقادی در روش، محتوا، و مدعای اثر [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 293-307]

 • خشونت شرقی داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی تأملی انتقادی در روش، محتوا، و مدعای اثر [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 293-307]

 • خضر (ع) بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • خطاهای شکلی (صوری) نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • خطای ویرایشی نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • خط مشی گذاری عمومی نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • خلافت نقد و بررسی کتاب پس از پیامبر(ص) [(مقالات آماده انتشار)]

 • خلبنیکوف تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • خلقیات ایرانیان نقدی بر متون حوزۀ جامعه‌شناسی تاریخی ایران [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 199-217]

 • خلقیات بحث‌انگیز ایرانیان ما ایرانیان در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 1-20]

 • خلیج‌ فارس بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • خلیج فارس نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]

 • خلیفه واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • خلیل حاوی مقایسۀ تطبیقی کارکرد اسطوره در شعر خلیل حاوی و منوچهر آتشی [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 75-96]

 • خمینی معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 307-323]

 • خوارج امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • خوارزمشاهیان بررسی و نقد کتاب دولت سلجوقیان [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 63-84]

 • خوارزمشاهیان نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 259-273]

 • خواست قدرت نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • خواندن نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]

 • خوانش روند افول نقد نو در فرانسه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 167-186]

 • خوانش نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 395-416]

 • خوانش متن ابهام‌های یک ابهام‌خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 349-371]

 • خوانندة فرضی نقش خوانندة آرمانی در نقد ادبیات داستانی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 203-229]

 • خود مردم‌‌شناسی روان‌شناختی: بررسی کتاب فرهنگ و هویت [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 55-82]

 • خودآئینی نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • خودآفرین تحلیل و نقد نظریۀ سیستم‌های نیکلاس لومان [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 231-253]

 • خودآموخته نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 159-172]

 • خود انسدادی هویت بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و ارنستو لاکلائو [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 25-43]

 • خودتقنینی نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • خوش‌بینی نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • خوش‌نویسی نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • خیام خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • خیر معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • خیزش دیگران نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 35-54]

د

 • دادرسی نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 91-114]

 • دادگاه‌های اختصاصی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]

 • دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 91-114]

 • داده‌بنیاد چالش‌های اقتصادی نشر در ایران؛ پیش‌نهاد شاخص‌های آمار اقتصادی و نوآوری [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 1-17]

 • داده‌های استانی بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • دارالفنون علل گرایش به ترجمۀ کتاب‌های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان‌های عمدۀ ترجمه در ایران) [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 1-14]

 • داربلنه بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • داستان تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 91-112]

 • داستان عکاسی به‌مثابۀ عملی تئاتری تحلیل و بررسی کتاب صحنه‌آرایی در عکاسی [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 39-60]

 • داستان نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • داستان پسامدرنیستی نقد برگردان فارسی کتاب داستان پسامدرنیستی ازمنظر رویکرد ارزیابی کیفیت ترجمه [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 1-27]

 • داستان کوتاه نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 213-236]

 • داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن تقلیل نظریه‌های پسامدرن در پژوهش‌های ادبی معاصر (نگاهی به کتاب داستان کوتاه در ایران: داستان‌های پسامدرن با تأکید بر فصل شخصیت‌پردازی پسامدرن: نظریۀ فوکو) [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 1-23]

 • داستان ناتورالیستی نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 281-303]

 • داستان‌نویسی تحلیل و نقد کتاب گشودن رمان [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 119-132]

 • دانته نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • دانش بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 109-127]

 • دانش روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • دانش بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • دانش نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • دانش‌آموزان تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 175-197]

 • دانش‌آموزان نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایۀ دهمبررسی در سطح ملی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 77-91]

 • دانش‌آموزان تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 203-216]

 • دانش‌آموزان ترک تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 133-158]

 • دانش‌آموزان فارس تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 133-158]

 • دانش آموزان کرد تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 133-158]

 • دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 147-165]

 • دانش تاریخ بررسی انتقادیِ پژوهش‌های هرمنوتیکی ـ پست‌مدرنیستی در‌باب تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 29-43]

 • دانش تربیتی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]

 • دانشجو دروس دورۀ کارشناسی علوم سیاسی واقعیت‎ها، ضرورت‌‌ها و انتظارها مطالعۀ موردی: دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی(ره) [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 89-108]

 • دانشجویان مهندسی نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 287-304]

 • دانش حقوق و چالش‌ها نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]

 • دانشگاه ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]

 • دانشگاه تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]

 • دانشگاه علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • دانشگاه پیام‌نور نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • دانشگاه نسل سوم علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • دانشگاه‌ها نقد و بررسی دروس و سرفصل‌های دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 357-381]

 • دانشگاه‌های ایران چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]

 • دانش مالی رفتاری نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]

 • دانشمندان مسلمان بررسی و نقد ترجمة کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 97-114]

 • دانش موضوعی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]

 • دانش موضوعی ـ تربیتی نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 273-297]

 • دانش‌نامه بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • دانشنامۀ حقوقی بازاندیشی معیارهای نگارش دانشنامۀ حقوقی [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 93-106]

 • دانش‌نامۀ علائی انتشارات مولی نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • دانش‌نامۀ علائی نشر انجمن آثار ملی نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • داود سلوم الأدب المقارن فی الدراسات المقارنۀ التطبیقیة در بوتۀ نقد [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 1-13]

 • داود عبده بررسی و نقد کتاب نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 61-72]

 • داوری کتاب بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 135-146]

 • دایرة‌المعارف قرآن لیدن بررسی مقالۀ «زکات» از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 143-166]

 • درآمد پسامدرنیسم و بارت دو درآمد، یک پرونده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 179-216]

 • دراسات فی الأدب العربی الحدیث (النثر) کتاب دراسات فی الأدب العربی الحدیث (النثر) فی میزان النقد [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 79-91]

 • درام نقد تحلیلی کتاب نشانه‌شناسی تئاتر و درام [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 85-102]

 • در جست‌وجوی روش نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]

 • درخت زندگی خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • درد مانیفستی علیه خوش‌بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 309-328]

 • درس آیین نگارش و ویرایش رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • درس‌نامه نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • درسنامه تحلیل و نقد کتاب ادبیات معاصر ایران (نثر) [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 1-15]

 • درس‌نامه نقد ادبی تحلیل و نقد کتابِ اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 103-117]

 • درس‌نامه‌نویسی نقد آسیب‌شناسانۀ درس‌نامه‌های فارسی عمومی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 181-205]

 • درس‌نامه‌های آشنایی با علوم قرآنی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]

 • درس‌نامۀ نبض ‌زندگی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • درک ‌مطلب نوشتاری نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • درمان خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • درنیه نقدی بر کتاب روان‌شناسی زبان آموز: تفاوت‌های فردی در یادگیری زبان دوم [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 83-97]

 • دروس دانشگاهی آموزش نهج‎البلاغه در دانشگاه‌ها و ارائۀ راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی (بررسی موردی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی) [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 53-76]

 • دروس فی البلاغة العربیة قراءة نقدیة فی کتاب دروس فی البلاغة العربیة، نحو رؤیة جدیدة [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 37-59]

 • درون‌‌پویی جغرافیای سیاسی نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]

 • درون‌دادهای رشتة مدیریت آموزشی ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشتة مدیریت آموزشی در دورة‌ کارشناسی ارشد [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 217-242]

 • درون‌سازمانی طراحی الگوی اعتماد درون‌سازمانی از طریق کنش جمعی در آموزش‌وپرورش شهر تهران (با استفاده از تئوری داده بنیاد) [(مقالات آماده انتشار)]

 • درونمایه نقد و بررسی مناهج النقد الأدبیّ الحدیث: رؤیة إسلامیّة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 127-141]

 • دریافت پسامدرنیسم و بارت دو درآمد، یک پرونده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 179-216]

 • دریانوردی بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • دریای مازندران بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • دزفولیان نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • دست‌افزار سنگی بررسی و نقد کتاب فن‌آوری و واژه‌شناسی دست‌افزار سنگی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 83-108]

 • دست‏‌نویس نقد معیارهای سنجش اعتبار دست‏‌نویس‏‌های فارسی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 143-155]

 • دسته‌بندی فریمن (۲۰۱۴) نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • دستور آموزشی تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • دستور ـ ترجمه نقد کتاب‌های روش نو در آموزش زبان فرانسه و فرانسۀ گام‌به‌گام دو اثر از محمدتقی غیاثی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 79-95]

 • دستور زبان فارسی تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • دستور صورت‌گرا نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • دستور کاربردی نوین نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 187-201]

 • دستورکارهای ایدئولوژیک نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 231-252]

 • دستور نقش‌‌گرای نظام‌‌مند بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش‌گرای نظام‌‌مند هلیدی [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 53-68]

 • دستور وابستگی نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • دستور وابستگی نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • دشواری‏های نوشتن بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • دفاع اقتصادی بررسی و نقد کتاب تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]

 • دفاع مشروع نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطۀ آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 19-39]

 • دفاع مشروع بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • دفتر پنجم تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • دکارت نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • دکتر خاقانی بررسی و نقد کتاب جلوه‌های بلاغت درنهج البلاغه [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 23-40]

 • دگرشد معرفت نمونه‌ای از ترجمة مقلوب در علوم اجتماعی نقد کتاب معرفت به‌مثابة فرهنگ: جامعه‌شناسی معرفت جدید [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 135-155]

 • دگرگونی سیاست بررسی و نقد مقالة «دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟» [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 1-16]

 • دلالت‌های سیاستی تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 317-342]

 • دلالت‌های نوین روش مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • دل تاریکی واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • دلوز نیچه؛ روح‌القدس فلسفۀ ژیل دلوز نقدی بر کتاب Nietzsche and Philosophy [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 15-34]

 • دلوز نقش فلسفی دلوز و اسپینوزا در فمینیسم گیلیان هووی نقد کتاب دلوز و اسپینوزا: رایحۀ مسئلۀ بیان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 219-238]

 • دلیل‌گرایی اخلاق باور کلیفورد و دلیل‌گرایی افراطی حداکثری [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 49-70]

 • دموکراسی بررسی و نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 57-73]

 • دموکراسی اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 177-199]

 • دموکراسی امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن‌فکران مسلمان [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 21-34]

 • دموکراسی تحلیل و نقد اندیشه‌‌های آمارتیا سن درباب توسعه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 103-125]

 • دموکراسی هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 235-253]

 • دموکراسی نقد کتاب دموکراسی؛ مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 19-38]

 • دموکراسی بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • دموکراسی چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • دموکراسی تأملی بر نظریۀ دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک‌شدن فرهنگ [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 427-446]

 • دموکراسی دینی امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن‌فکران مسلمان [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 21-34]

 • دموکراسی شورایی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • دموکراسی لیبرال هم‌سرشتی و هم‌سرنوشتی آزادی و سرمایه‌داری در اندیشۀ فرید زکریا نقد کتاب آیندة آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 235-253]

 • دموکراسی نمایندگی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • دنیس کورزون تحلیل و نقد کتاب کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 87-102]

 • دهش بررسی و نقد کتاب کین‌توزی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 447-472]

 • دو امکان در وضعیت خانواده بررسی دو امکان در وضعیت خانواده در ایران نقدی بر کتاب زوال پدرسالاری، فروپاشی خانواده یا ظهور خانوادۀ مدنی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 29-53]

 • دوبنی‌ها و دلالت‌های چهارگانه رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • دودکافونیک نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر آنالیز موسیقی آتنال [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 1-17]

 • دوران پهلوی نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • دوران فترت تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • دوران قاجار نقد و بررسی کتاب دین و سیاست در اندیشة سیاسی معاصر [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 1-17]

 • دوران مدرن نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • دورة قاجار علل گرایش به ترجمۀ کتاب‌های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان‌های عمدۀ ترجمه در ایران) [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 1-14]

 • دورة قاجار نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • دورة متوسطه بررسی و نقد کتاب دستور زبان فرانسه [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 35-44]

 • دورکیم مروری انتقادی بر کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی دورکیم [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 179-196]

 • دوره پهلوی بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • دوره پهلوی اول نقد کتاب بومی‌گرایی در ادبیات منثور (1300-1320) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 133-153]

 • دوره صفوی پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

 • دوره متوسطه کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه» [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 215-230]

 • دوره‌های باز برخط انبوه نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 143-164]

 • دوره­های پارینه­سنگی میانی و جدید بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • دوره‌های پلیئستوسن قدیم و میانی بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • دورۀ آلاش نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • دورۀ برخط آزاد انبوه (موک) درآمدی انتقادی بر «دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)» [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 257-280]

 • دورۀ پیش‌‌حرفه‌‌ای آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 147-165]

 • دورۀ جدید بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • دورۀ دوم متوسطه تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • دورۀ ساسانی بررسی و نقد کتاب شهرهای ساسانی ازمنظر تاریخ و باستان‌شناسی [دوره 17، شماره 4، 1396، صفحه 149-162]

 • دورۀ قاجار بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • دورۀ متوسطه نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • دورۀ مدرن آغازین (کین‌سِی) بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • دوفرن روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • دولت تحلیلی انتقادی از کتاب فلسفۀ حقوق؛ فلسفۀ انتقادی در نقد فلسفۀ حقوق ایرانی [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 107-137]

 • دولت اشمیت و امر سیاسی: بازسازی یک پرتره بحث‌انگیز [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 177-199]

 • دولت بررسی و نقد کتاب اقتصاد بخش عمومی [دوره 17، شماره 3، 1396، صفحه 21-34]

 • دولت بازشناسی کتاب مدرنیتۀ سیاسی و نقد آن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 193-217]

 • دولت نقد کتاب دولت فروتن، دولت مدرن، استراتژی‌هایی برای تغییری دیگر جستاری در فروتنی لویاتان [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 287-299]

 • دولت نقد مفهومی کتاب دولت، نفت و صنعتی‌شدن در ایران روایتی ناکام از سیاست‌گذاری صنعتی ایران [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 97-112]

 • دولت نقد کتاب سیاست‌گذاری عمومی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 349-365]

 • دولت بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 59-79]

 • دولت نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • دولت نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • دولت نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • دولت نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • دولت بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • دولت بررسی و نقد کتاب قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ افسانه و واقعیت [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]

 • دولت اسلامی واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • دولت الکترونیک تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • دولت پذیرنده انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

 • دولت عباسی نقدی بر کتاب نظام وزارت در دولت عباسیان (عصر آل‌‌ بویه و سلجوقیان) [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 147-159]

 • دولت متبوع انسانی‌شدن حقوق بین‌الملل و حمایت از اتباع: نقدی بر موضع تقنینی و رویۀ جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 233-253]

 • دولت مدرن نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • دولت مسلمانان واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • دولت‌های ایرانی بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • دونس اسکوتوس نقد کتاب تأثیر ابن‌سینا بر فلسفۀ دونس اسکوتوس [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 239-251]

 • دیالکتیک هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 1-21]

 • دیالکتیک هگل نیچه؛ روح‌القدس فلسفۀ ژیل دلوز نقدی بر کتاب Nietzsche and Philosophy [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 15-34]

 • دیانت بررسی و نقد کتاب الفتنة [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 25-40]

 • دیباچه‌نگاری ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • دیباچۀ پدیدارشناسی نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • دیتائیسم نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • دیجیتال آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • دیدمان بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • دیرکس انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • دیرینه‌شناسی بررسی و نقد کتاب زیست سیاست [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 23-42]

 • دیرینه‌شناسی تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • دیزاین‌بریف مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • دیزاینر مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • دیکتاتوری بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 63-89]

 • دیکته بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • دیگربودگی دیگری دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • دیگری بررسی و نقد کتاب قومیت و قوم‌گرایی در ایران؛ افسانه و واقعیت [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 253-276]

 • دین بررسی و نقد شرح ِدکتر عبدالحسین خسروپناه از «رویکرد استاد مطهری به علم و دین» [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 157-169]

 • دین نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 1-11]

 • دین نگاه طبیعی به عرفان نقد و بررسی کتاب عرفان و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 13-45]

 • دین بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 123-143]

 • دین نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 169-189]

 • دین بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • دین‌ تحلیل و نقد کتاب الثابت و المتحول (سنت و تجدد) [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 21-39]

 • دین‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • دین و فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • دیوار شیشه‏‏ای آرمان‏‏شهر در رمان ما، اثر یوگِنی زامیاتین [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 101-112]

 • دیوان نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • دیوان اروپایی نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 91-114]

 • دیوان خاقانی نقدی بر شرح دیوان خاقانی [دوره 13، شماره 26، 1392، صفحه 107-133]

 • دیوان خاقانی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • دیوان‌سالاری آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • دیوان کیفری بین‌المللی اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • دیوان نوعی بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • دیوید استاتلر نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • دیوید بیتهام نقدی بر کتاب ماکس وبر و نظریة سیاست مدرن [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 111-128]

 • دیوید پانتر نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

 • دیوید تامسن بررسی و نقد کتاب اروپا از دوران ناپلئون [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 45-67]

ذ

 • ذات نقد ترجمۀ کتاب نیچه و فلسفه [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 105-119]

 • ذات قدسی بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 101-121]

 • ذبیح‌الله منصوری نگاهی انتقادی به سبک و شیوة ذبیح‌الله منصوری در ترجمة متون تاریخی [دوره 11، شماره 22، 1390، صفحه 85-107]

 • ذهنیت معرفی، بررسی و نقد ترجمة انگلیسی پدیدارشناسی ادراک حسی [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 43-64]

 • ذوق بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

ر

 • رؤیا منجم نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 65-84]

 • رئالیسم «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • رئالیسم سیاسی رئالیسم سیاسی انقلابی: اندیشۀ سیاسی گرامشی بر اساس شهریار مدرن [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 161-183]

 • رئالیسم مفهومی خلاقانه نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 19-36]

 • رابرت دال چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • رابرت سالُمِن ماجرای به اوج رسیدن و فروپاشیِ سوژۀ مدرن: نقد کتاب فلسفۀ فرانسوی و آلمانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]

 • رابرت سینربرینک سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • رابرت مرداک اسمیت نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • رابطة معنایی تبیین و تحلیل رابطه‌های معنایی در اسامی مرکب برون‌مرکز فارسی معیار [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 45-61]

 • رابطه تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • رابطه‏ای ـ علّی مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 1-29]

 • رابطه علم و دین بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • رابطۀ علم و دین/ الهیات بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • راجر آلن بررسی و نقد کتاب الروایة العربیة [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 177-191]

 • راجر تریگ نقدی بر کتاب فهم علم اجتماعی از چشم‌انداز نظریۀ کنش‌گر شبکه [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 199-221]

 • راجر فاولر معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • راجر کوک خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • رازوری زنانه بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • راسلاس بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • راگا و تالا نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • رالز بازشناسی انتقادی فلسفه سیاسی مایکل سندل در مناسبات اخلاق و سیاست [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 15-34]

 • رالز نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 289-305]

 • رالز بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • رانتیر بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • راه‌برد دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • راه‌برد امریکا نقدی بر کتاب قدرت ویران‌گر: خاورمیانه در سیاست خارجی ایالات متحده [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 1-23]

 • راه‌بُردهای صنعتی نقدی بر ساختار صنعت ایران در اسناد سیاستی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 195-218]

 • راه‌کار ضرورت‌ها و راه‌کارهای ترجمة متون تاریخی عثمانی به فارسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 1-20]

 • راه‌کارها نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 167-192]

 • راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • راون نقد و بررسی کتاب بن‌مایه‌های یهودی در فلسفة اسپینوزا [دوره 19، شماره 1، 1398، صفحه 109-129]

 • رایانه نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

 • راینهارت کوزلک روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • رباعیات خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • ربحی مصطفی علیان تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • رتبه‌بندی ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 1-20]

 • رجاء عید تحلیل انتقادی کتاب فلسفة البلاغة بین التقنیّة و التطوّر [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 59-73]

 • رجوع به تراث نقدی بر کتاب چالش مدرنیته؛ جهان عرب در جست‌وجوی اصالت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 67-87]

 • رده‌شناسی نقد دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 75-88]

 • رده‌‌شناسی منطقه‌‌ای نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • رزم بررسی و تحلیل ابتکارات مرثیه‌سرایان اردو [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 1-14]

 • رژیم پارلمانی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]

 • رژیم ریاستی نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 127-142]

 • رژیم‌های بین‌المللی نقدی بر کتاب هژمونی: شکل تازه‌ای از قدرت جهانی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 47-66]

 • رساله‌ای درباب انسان نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • رسالۀ الهیاتی‌ ـ سیاسی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • رسالۀ تاریخ بررسی انتقادیِ پژوهش‌های هرمنوتیکی ـ پست‌مدرنیستی در‌باب تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 29-43]

 • رسالۀ جغرافیایی بررسی کتاب شهرستان‌های ایران‌شهرنوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه، و جغرافیای باستانی ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]

 • رسانه‌های اجتماعی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • رستاخیز کلمات رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم نقدی بر کتاب رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 47-67]

 • رسول خدا (ص) بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 107-124]

 • رشتة زبان و ادبیات عربی بایسته‌های کمّی و کیفی مواد آموزشی رشتۀ زبان و ادبیات عربی با تکیه بر نقد کتاب ملامح النثر الحدیث و فنونه [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 113-136]

 • رشتة ‌‌عربی آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]

 • رشتة علوم قرآن و حدیث نقد مبانی کلان در برنامه‌ریزی درسی رشته علوم قرآن و حدیث [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 203-228]

 • رشته حقوق بررسی انتقادی کتاب آموزشی «تعلیم اللغة العربیة» ویژه دانشجویان رشته حقوق [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 235-256]

 • رشتۀ اقتصاد نوین‎سازی سرفصل‎های دروس رشتۀ اقتصاد [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 1-14]

 • رشتۀ اقتصاد آسیب‌شناسی موانع تدوین پایان‌نامه در حوزۀ اقتصاد و بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 135-155]

 • رشتۀ باستان‌شناسی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • رشتۀ حقوق بشر رشتۀ حقوق بشر در ایران ازمنظر نسبت آن با اندیشه‌های اسلامی (بررسی مقطع زمانی 1382 - 1395 ش) [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 105-125]

 • رشتۀ علوم قرآن و حدیث نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 115-139]

 • رشد نقدی بر کتاب درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر اندیشة مقام معظم رهبری [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 113-135]

 • رشد نقد کتاب توسعۀ مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 255-273]

 • رشد اشتغال‌زدا نقد سیاست‌های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش‌های منتخب [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 219-245]

 • رشد اقتصادی بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 139-155]

 • رشد اقتصادی نقد مطالعات رشد و تحلیل تکانه‌پذیری رشد اقتصادی ایران در چهارچوب اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 51-74]

 • رشد اقتصادی بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رشد حرفه‌ای بررسی و نقد نظریه «نظارت آموزشی در راستای رشد حرفه‌ای معلمان» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 131-148]

 • رشد فراگیر بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 139-155]

 • رشد فراگیر بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رشد فقرزدا بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 139-155]

 • رشد فقرزدا بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رشید شرتونی بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(2) [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 89-101]

 • رشید شرتونی بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(4)»: قسم¬الصرف [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 103-118]

 • رشیدیان نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش [دوره 16، شماره 40، 1395، صفحه 69-87]

 • رضا امینی معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • رضا حسینی تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • رضا ولی‎یاری بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • رفاه عمومی بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 10، شماره 21، 1389، صفحه 49-75]

 • رفاه‌گرایی و فرارفاه‌گرایی بررسی و نقد کتاب درس‌نامۀ اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 113-135]

 • رفتار نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • رفتار سازمانی نقد و بررسی کتاب نظریه‌های رفتاری سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 313-331]

 • رفتارگرایی نقد و بررسی کتاب دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 77-92]

 • رقابت‌پذیری نقدی بر ساختار صنعت ایران در اسناد سیاستی [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 195-218]

 • رقص کلاسیک هند نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • رکن مادی اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 227-254]

 • رکن معنوی اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 227-254]

 • رمان نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 213-236]

 • رمانتیسم «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • رمانس ماه بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • رمان فارسی ابهام‌های یک ابهام‌خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 349-371]

 • رمان فارسی بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • رمان نو بررسی و نقد کتاب پژوهشی در هزار توی رمان نو [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 109-121]

 • رمضان عبدالتواب بررسی و نقد ترجمه کتاب فصول فی فقه العربیه [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 217-233]

 • رمضان عبدالتوّاب تحلیل انتقادی کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 45-57]

 • رنج مانیفستی علیه خوش‌بینی و خودآگاهی نقدی بر فلسفة آرتور شوپنهاور با تکیه بر کتاب اخلاق، قانون و سیاست [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 309-328]

 • رنج نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • رنسانس ایرانی بررسی و نقد کتاب رنسانس ایرانی [دوره 15، شماره 35، 1394، صفحه 125-146]

 • رهایی از وابستگی نقد ساختار صنعتی آسیب‌پذیر در ایران و اولویت‌بندی صنایع بر اساس اقتصاد مقاومتی [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 83-101]

 • رهایی‌بخش مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن بررسی و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 133-152]

 • رهایی بدون رهایی‌بخش داعش: خشونت شرقی و نقد عقل فاشیستی تأملی انتقادی در روش، محتوا، و مدعای اثر [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 293-307]

 • رهبری نقدی بر کتاب وفاداری و رهبری در جامعۀ اوایل دورۀ اسلامی و ترجمه‌های آن [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 1-13]

 • رهبری نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • رهبری نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • رهبری آموزشی نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • ره‌یافت‌های تفسیری نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • روابط اقتصادی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط ایران و فرانسه معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط بین‌الملل ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 307-328]

 • روابط سیاسی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط فرادست ـ فرودست نقد مدعای کتاب نیکسون، کسینجر، و شاه دربارۀ روابط شاه و آمریکا [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 253-270]

 • روابط قدرت بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 105-132]

 • روابط قدرت روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • روابط و حقوق بین‌الملل بررسی و نقد کتاب قانون ملل [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 59-76]

 • روان‌شناسی نقدی بر کتاب روان‌شناسی زبان آموز: تفاوت‌های فردی در یادگیری زبان دوم [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 83-97]

 • روان‌شناسی آموزشی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • روان‌شناسی تجربی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • روان‌شناسی تربیتی تحلیلی نقادانه بر کتاب Educational Psychology (روان‌شناسی تربیتی) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 339-355]

 • روان‌شناسی زبان نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • روان‌شناسی سیاسی روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • روان‌شناسی مثبت‌نگر نقدی بر کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 273-287]

 • روان‌کاوی روان‌کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 329-348]

 • روایت هزارتوی ذهن نقد و تحلیل کتاب تصویر و ذهن؛ فیلم، فلسفه و علوم شناختی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 243-264]

 • روایت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • روایت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • روایت نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • روایت سرّ دل‌بران تحلیل و نقد کتاب روایت سرّ دل‌بران بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 237-257]

 • روایت‌‌شناسی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • روایت‌شناسی حکایتِ روایت آسیب‌شناسی نظریۀ روایت مطالعۀ موردی: نظریۀ ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 183-197]

 • روایت‌شناسی نقد و تحلیل کتاب روایت‌پژوهی درزمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی در فارسی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 69-90]

 • روایت‌کاوی تحلیل انتقادی کتاب فی نظریة الروایة: بحث فی تقنیات السرد تلاشی برای بومی‌سازی گفتمان‌کاوی داستان [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 331-349]

 • روایت‌گردانی نقد و تحلیل کتاب روایت‌پژوهی درزمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی در فارسی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 69-90]

 • روایت‌های یأس و امید نقدی بر کتاب روشن‌فکران ایران: روایت‌های یأس و امید ایدئولوژی روشن‌فکرانه در جامعه‌شناسی روشن‌فکران ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 127-144]

 • روایی محتوا بررسی و نقد کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها» [دوره 15، شماره 37، 1394، صفحه 167-180]

 • روح ایتالیا نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • روح سرمایه‌‌داری بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌‌داری [دوره 13، شماره 29، 1392، صفحه 91-117]

 • روح مطلق آیا روح مطلق همان خداست؟ نقدی بر کتاب مفهوم خدا ازنظر هگل [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 1-14]

 • رودکی خمریات رودکی و ابونؤاس؛ نقدی گشوده، تحلیلی ناتمام [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 77-90]

 • روزآمدی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • روزنامه نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 25-50]

 • روزنامه‌های عربی نقد و بررسی کتاب دراسة منهجیة فی ترجمة الصحف و المجلات [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 159-181]

 • روسو نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • روسیه تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • روسیه نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • روسیه بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • روسیه نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • روش نقد کتاب Descartes Embodied: Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 135-157]

 • روش در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 45-64]

 • روش نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • روش واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • روش نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • روش سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • روش آمیخته آمیخته پژوهی مدل اعتماد درون‌سازمانی مبتنی برکنش جمعی (موردمطالعه: آموزش‌وپرورش شهر تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • روش اجرا دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • روش استقرایی در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 45-64]

 • روش استقرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • روش اسنادی نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 27-50]

 • روش پژوهش نقد کتاب طراحی پژوهش‌های اجتماعی: منطق پیش‌بینی [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 219-241]

 • روش پژوهش نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]

 • روش پژوهش بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی: روش‌ها، آرمان‌ها و سیاست‌های پژوهش اجتماعی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]

 • روش پژوهش معاصر بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • روش تاریخ‌نگارانه تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • روش‌تحقیق نظری انتقادی بر روش‌شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 67-90]

 • روش تحقیق نقدی بر شیوۀ مقدمه‎نویسی مقالات رشتۀ ادبیات فارسی نمونۀ موردی: مجلۀ ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی [دوره 13، شماره 27، 1392، صفحه 15-28]

 • روش تحقیق بررسی و نقد درسنامه «آموزش زبان‌های خارجی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 69-82]

 • روش تحقیق نقدی بر کتاب‌ مرجع شناسی و روش تحقیق [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 177-192]

 • روش تحقیق نقد و بررسی عناوین مقالات پژوهشی رشتۀ علوم حدیث ازمنظر روش‌شناسی تحقیق(مطالعۀ موردی مجلۀ علمی ـ پژوهشی علوم حدیث) [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 55-80]

 • روش تحقیق نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 31-45]

 • روش تحقیق نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]

 • روش تحقیق نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش تحقیق تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • روش تحقیق روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش تحقیق به زبان ساده نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 31-45]

 • روش ‌تحقیق در ادبیات فارسی نقد و تحلیل ماهیت علمی پژوهش‌های ادبی براساس ارزیابی انتقادی کتاب‌های روش تحقیق در ادبیات فارسی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • روش تحقیق علمی بررسی و نقد کتاب خواندن متون ساده [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 27-57]

 • روش تحلیل محتوا نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • روش تدریس آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان ازنظر استادان و دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 183-200]

 • روش تفسیر قرآن نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • روش‌شناختی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]

 • روش‌شناسی بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 121-136]

 • روش‌شناسی نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 19-36]

 • روش‌شناسی بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 157-185]

 • روش‌شناسی نقدی بر کتاب آشنایی با فلسفۀ علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 273-286]

 • روش‌شناسی نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی [دوره 17، شماره 6، 1396، صفحه 63-84]

 • روش‌شناسی بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 301-310]

 • روش‌شناسی نظری انتقادی بر روش‌شناسی در علم حقوق مطالعة موردی: کتاب روش تحقیق در علم حقوق [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 67-90]

 • روش‌شناسی در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 45-64]

 • روش‌شناسی نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]

 • روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب در جست‌وجوی روش [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 75-99]

 • روش‌شناسی نقدی بر رشتۀ مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی: هم‌گشتگی چهار حوزۀ روش‌شناختی [دوره 17، شماره 7، 1396، صفحه 107-125]

 • روش‌شناسی چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 129-148]

 • روش‌شناسی نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 33-48]

 • روش‌شناسی نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • روش‌شناسی ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • روش‌شناسی نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • روش‌شناسی نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • روش‌شناسی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • روش‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • روش‌شناسی نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • روش‌شناسی بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • روش‌شناسی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش‌شناسی بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • روش‌شناسی روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • روش‎شناسی نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 281-303]

 • روش شناسی روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • روش شناسی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • روش شناسی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی: روش‌ها، آرمان‌ها و سیاست‌های پژوهش اجتماعی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 163-181]

 • روش‌شناسی بصری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • روش‎شناسی پژوهش نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • روش‌شناسی تاریخ‌نگاری هنر معماری ایران/ایرانی یا طراحی سلطان و معمار: پرسش از امکان تبیین جمع‌گرا در تاریخ هنر؛ بر اساس نقد کتاب Rage and Denials. Collectivist Philosophy, Politics, and Art Historiography, 1890-1947 (خشم و انکارها: فلسفه جمع‌گرا، سیاست و تاریخ‌نگاری هنر (۱۸۹۰- ۱۹۴۷)) از برانکو میترویچ [(مقالات آماده انتشار)]

 • روش‌شناسی تحقیقات کیفی بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 157-185]

 • روش‌شناسی جریان‌شناسی بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • روش‌شناسی حکمی‌ ـ ‌اجتهادی نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • روش‌شناسی در عمل روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش‌شناسی علوم ‌انسانی نقد و تحلیل ماهیت علمی پژوهش‌های ادبی براساس ارزیابی انتقادی کتاب‌های روش تحقیق در ادبیات فارسی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 113-140]

 • روش شناسی فلسفی تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • روش علمی مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • روش علمی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • روش علمی عصر جدید مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • روش¬مندی بررسی انتقادی کتاب «نتکلم» [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 151-160]

 • روشن‌سازی نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 77-100]

 • روشنفکران مدرنیته و مواجهه فکری ایران با آن بررسی و نقد کتاب رویارویی فکری ایران با مدرنیت [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 133-152]

 • روشن‌فکران ایران بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 101-122]

 • روشن‌فکران ایران نقدی بر کتاب روشن‌فکران ایران: روایت‌های یأس و امید ایدئولوژی روشن‌فکرانه در جامعه‌شناسی روشن‌فکران ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 127-144]

 • روشنفکران ایرانی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • روشن‌فکری نقدی بر کتاب روشن‌فکران ایران: روایت‌های یأس و امید ایدئولوژی روشن‌فکرانه در جامعه‌شناسی روشن‌فکران ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 127-144]

 • روش نقد آسیب‌شناسی نقد علوم انسانی (نمونۀ موردمطالعه: داوران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی) [دوره 17، شماره 2، 1396، صفحه 37-51]

 • روشن‌گری نقدی بر کتاب روشن‌فکران ایران: روایت‌های یأس و امید ایدئولوژی روشن‌فکرانه در جامعه‌شناسی روشن‌فکران ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 127-144]

 • روشن‌گری نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • روشن‌گری اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • روشن‌گری از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • روشن‌گری روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • روش‌ها نقد و ارز‌یابی محتوای کتاب درسی تاریخ‌شناسی دورة پیش‌دانشگاهی با تأکید بر برنامة درسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 87-114]

 • روش‌‌ها و فنون تدریس نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 187-206]

 • روش‌‌های آمیخته نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش‌های تحقیق نقد کتاب گامی به‌سوی علم دینی (2): روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]

 • روش‌های تدریس نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • روش‌‌های ترکیبی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش‌های تفسیری قدرت‌الله مشایخی نقد و ارزیابی کتاب تفسیر یازده سوره از قرآن کریم [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 289-311]

 • روش‌‌های تلفیقی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش‌های تلفیقی رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 349-368]

 • روش‌های کمی نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • روش‌های نوین تدریس نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • روش هندسی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • روش و فنون تدریس نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 247-265]

 • روکو رانته نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]

 • روم نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • رومیان نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • روند در‌زمانی نقد و بررسی کتاب از رمان تا ضد رمان: از مبادی رمان تا رمان نو [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 87-100]

 • روی بسکار ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • رویکرد نقد و ارز‌یابی محتوای کتاب درسی تاریخ‌شناسی دورة پیش‌دانشگاهی با تأکید بر برنامة درسی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 87-114]

 • رویکرد ارادی نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • رویکرد ارتباطی بررسی و نقد کتاب Le Point sur l’approche communicative و ترجمۀ فارسی آن با عنوان رویکرد ارتباطی در آموزش زبان [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 159-178]

 • رویکرد ارتباطی نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]

 • رویکرد ارتباطی نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 89-107]

 • رویکرد اسلامی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • رویکرد اسلامی و بومی روابط بین‌الملل نقد کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 89-109]

 • رویکرد انتقادی مطالعات فقر و نابرابری در ایران؛ نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 181-206]

 • رویکرد انتقادی نقدی بر کتاب درآمدی بر شاخص‌های بانک‌داری اسلامی [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 1-22]

 • رویکرد انتقادی چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • رویکرد انتقادی از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • رویکرد پسااستعماری معرفی و بررسی انتقادی کتاب تحولات تصویری ایران [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 211-224]

 • رویکرد تاریخی شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 85-111]

 • رویکرد تکلیف‌محور واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 357-382]

 • رویکرد جامع نقدی بر کتاب زندگی خوب: یک‌پارچه‌سازی فلسفه و روان‌شناسی به‌روزی [دوره 18، شماره 7، 1397، صفحه 273-287]

 • رویکرد جبری نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • رویکرد ساختاری نقد مفهومی کتاب دولت، نفت و صنعتی‌شدن در ایران روایتی ناکام از سیاست‌گذاری صنعتی ایران [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 97-112]

 • رویکرد ساختاری نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 25-44]

 • رویکرد سنتی بررسی و نقد کتاب «انگلیسی هفتم» از منظر مهارت دستورِی: ارزیابی تغییرها [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 197-214]

 • رویکرد سنتی نقدی بر کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 169-188]

 • رویکرد شایستگی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • رویکرد علمی ـ فنی نقد و بررسی الفنون الأدبیة و أعلامها فی النهضة العربیة الحدیثة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 109-125]

 • رویکرد فرهنگی بررسی و نقد مطالعات برنامۀ درسی آموزش زبان عربی به غیرعرب‏ زبان‏‌ها مطالعه موردی کتاب المرجع فی مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 201-216]

 • رویکرد فعالیت‌محور به آموزش زبان بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 77-104]

 • رویکرد فعالیت‌محور به طراحی درس بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 77-104]

 • رویکرد فلسفی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • رویکرد قابلیت نقدی بر ترجمۀ کتاب بازنگری در مفهوم نابرابری آمارتیا سن [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 137-154]

 • رویکرد قابلیت‌ها نقدی بر رویکردهای توسعه در کشور راه‌کارهای تقویت تولید داخلی با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی [دوره 17، شماره 9، 1396، صفحه 1-26]

 • رویکرد کارکردگر بررسی و نقد کتاب نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 61-72]

 • رویکرد کلی نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • رویکرد کنشی تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • رویکرد مبتنی‌بر شواهد نقد کتاب اقتصاد فقیر [دوره 19، شماره 9، 1398، صفحه 237-253]

 • رویکرد مبتنی بر شواهد رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • رویکرد مهارت-محور بررسی و نقد کتاب «انگلیسی هفتم» از منظر مهارت دستورِی: ارزیابی تغییرها [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 197-214]

 • رویکرد نوگرا نقدی بر کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 169-188]

 • رویکردها ننقد و تحلیل کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (رویکردهای شعر عربی معاصر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 441-459]

 • رویکردهای ارتباطی ـ کنشی بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • رویکردهای تحلیل فیلم تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • رویکردهای نقد فیلم بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

 • رویۀ قضایی تأثیر رویۀ قضایی دادگاه‌های اختصاصی بر صورت‌بندی مفاهیم حقوق کیفری بین‌الملل:مطالعۀ انتقادی کتاب حقوق بین‌المللی کیفری در رویۀ قضایی [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 1-18]

 • ری نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 123-138]

 • ریاضت اقتصادی رویکرد انتقادی درباره برداشت ‌های رایج از اقتصاد ‌مقاومتی در متون اقتصادی در ایران [دوره 16، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، 1395، صفحه 103-123]

 • ریتم بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • ریچارد هلک نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های A-G) [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 299-315]

 • ریخت‌زایی نقد و بررسی کتاب جامعۀ مصرفی و شهر پسامدرن [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 197-214]

 • ریزش دانشجو آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]

 • ریشه‌‌شناسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • ریکور در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 237-257]

ز

 • زبان نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر [دوره 13، شماره 28، 1392، صفحه 63-84]

 • زبان تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج) [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 133-158]

 • زبان گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 317-339]

 • زبان نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 45-58]

 • زبان نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • زبان آلمانی بررسی و نقد درسنامه «آموزش زبان‌های خارجی» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 69-82]

 • زبان‌‌‌آموز بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • زبان‌‌آموز نقد کتاب‌های روش نو در آموزش زبان فرانسه و فرانسۀ گام‌به‌گام دو اثر از محمدتقی غیاثی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 79-95]

 • زبان‌‌آموز نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 187-201]

 • زبان‌آموز تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • زبان‌آموز بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • زبان‌‌‌آموزان ایرانی جستاری در نگرش انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی دربارۀ برنامۀ زبان‌آموزی در ایران: مطالعۀ طولی درون‌گرایانه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 395-422]

 • زبان‌آموز خوب بررسی و نقد کتاب راه‌بردهای یادگیری Les stratégies d’apprentissage [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 123-144]

 • زبان‌آموزی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • زبان اردو بررسی قصیده‌های نعتیه و منقبتیة میرزا محمد رفیع سودا [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 27-50]

 • زبان اسپانیایی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی به دانش‌‌آموزان کم‌‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایة هفتم، و کتاب معلم [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 147-165]

 • زبان انگلیسی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • زبان ایتالیایی نقد کتاب دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 187-201]

 • زبان ترکی نقد و بررسی کتاب ایران در پنج روایت؛ دربارۀ هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئلۀ زبان ترکی در ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]

 • زبان خارجی/ دوم نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]

 • زبان خصوصی بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • زبان رسانه انسجام و هدف‌مندی مواد آموزشی در عرصة آموزش مهارت‌های زبان بررسی موردی لغَة الاعلام [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 125-139]

 • زبان روسی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • زبان روسی به عنوان زبان خارجی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • زبان ژاپنی نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 25-50]

 • زبان شعر نقد کتاب لغة الشعر العربی الحدیث؛ مقوماتها الفنیة و طاقاتها الابداعیة [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 35-49]

 • زبان‌شناختی عربی بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • زبان‌‌شناسی نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 99-118]

 • زبان‌‌شناسی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • زبان‌شناسی بررسی و نقد فی البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة؛ آفاق جدیدة [دوره 15، شماره 34، 1394، صفحه 63-76]

 • زبان‏‌شناسی بررسی و نقد ترجمة کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 97-114]

 • زبان شناسی تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]

 • زبان‌شناسی انتقادی معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • زبان‌شناسی پیکره‌ای نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 153-173]

 • زبان‌شناسی خبرنویسی بررسی انتقادی کتاب زبان‌شناسی خبرنویسی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 137-152]

 • زبان‏‌شناسی عربی بررسی و نقد ترجمة کتاب أسس علم ‏اللغة ‏العربیة (زبان‏شناسی عربی) [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 137-158]

 • زبان‌شناسی عمومی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • زبان‌شناسی کاربردی بررسی انتقادی کتاب زبان‌شناسی خبرنویسی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 137-152]

 • زبان‌شناسی کاربردی گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 81-97]

 • زبان‏‌شناسی کاربردی بررسی و نقد کتاب نحو تعلیم اللغة العربیة وظیفیاً [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 61-72]

 • زبان‌شناسی متن زبان‌شناسی متن و مطالعات ترجمه ارزیابی و نقد کتاب علم النص و نظریة الترجمة [دوره 18، شماره 4، 1397، صفحه 195-215]

 • زبان‏شناسی نقش‌گرا نقد و تحلیل کتاب زبان، بافت، و متن؛ جنبه هایی از زبان در چشم ‏اندازی اجتماعی ـ نشانه شناختی [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 191-212]

 • زبان‌شناسی و رمان معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • زبان عامیانه نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]

 • زبان عربی نحوة به‌کارگیری آرایه‌های ادبی عربی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 69-89]

 • زبان عربی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب معنی‏ شناسی [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 81-103]

 • زبان عربی بررسی و نقد مطالعات برنامۀ درسی آموزش زبان عربی به غیرعرب‏ زبان‏‌ها مطالعه موردی کتاب المرجع فی مناهج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخری [دوره 16، شماره 43، 1395، صفحه 201-216]

 • زبان عربی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان فارسی نحوة به‌کارگیری آرایه‌های ادبی عربی در زبان فارسی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 69-89]

 • زبان فارسی نقد دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 75-88]

 • زبان فارسی «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 45-67]

 • زبان فارسی تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 175-197]

 • زبان فارسی نقد کتاب بلاغت 1 (معانی) [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 173-189]

 • زبان فارسی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان فارسی بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • زبان فارسی نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • زبان فارسی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • زبان فارسی نقد و بررسی کتاب ایران در پنج روایت؛ دربارۀ هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئلۀ زبان ترکی در ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]

 • زبان فارسی عامیانه بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

 • زبان فرانسه بررسی و نقد کتاب Le Point sur l’approche communicative و ترجمۀ فارسی آن با عنوان رویکرد ارتباطی در آموزش زبان [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 159-178]

 • زبان فرانسه نقد کتاب‌های روش نو در آموزش زبان فرانسه و فرانسۀ گام‌به‌گام دو اثر از محمدتقی غیاثی [دوره 18، شماره 3، 1397، صفحه 79-95]

 • زبان فرانسه بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • زبان فرانسه تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • زبان کوچه‌بازار نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]

 • زبان‌‌گرایی بحران و امنیت نقد [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 305-342]

 • زبان گفتار نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 31-44]

 • زبان مادری نقد و بررسی کتاب ایران در پنج روایت؛ دربارۀ هویت ملی، تنوع زبانی، زبان مادری و مسئلۀ زبان ترکی در ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-206]

 • زبان مبدأ نام‌های عَلَم در ترجمۀ متون تاریخی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 39-49]

 • زبان مدح/هجو در غیاب نقدادبی و زبانِ آن نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 1-20]

 • زبان مقصد نام‌های عَلَم در ترجمۀ متون تاریخی [دوره 11، شماره 23، 1390، صفحه 39-49]

 • زبان نقد در غیاب نقدادبی و زبانِ آن نگاهی به چرایی غیاب نقد ادبی و زبان نقد در گفتمان ادبی پیشامدرن [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 1-20]

 • زبان نوشتاری بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • زبان‌‌‌‌‌‌‌‌های تاتی نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • زبان های خارجی تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 241-271]

 • زبان‌‌های کاسپین نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • زبان‏های نو‏ لاتینی نگرشی بر تفسیر و ترجمۀ بائوزانی از قرآن کریم [دوره 14، شماره 32، 1393، صفحه 73-85]

 • زبان‌هفتم بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) بر اساس مدل سیزر و باشتورکمن [دوره 15، شماره 36، 1394، صفحه 159-177]

 • زبان و ادبیات ترکی نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • زبان و ادبیات عربی بررسی انتقادی تصحیح و ترجمة «جواهرالبلاغه [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 139-149]

 • زبان و ادبیات عربی بررسی و نقد کتاب قواعد کاربردی زبان عربی [دوره 12، شماره 25، 1391، صفحه 91-104]

 • زبان و ادبیات فارسی نقدی بر کتاب‌ مرجع شناسی و روش تحقیق [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 177-192]

 • زبان و ادبیات فارسی آسیب شناسی درس آشنایی با علوم قرآنی در رشته زبان و ادبیات فارسی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 81-101]

 • زبان واسطه متن اجتماعی و آموزش زبان‌ها [دوره 16، شماره 38، 1395، صفحه 5-26]

 • زردشت نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]

 • زکات بررسی مقالۀ «زکات» از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 143-166]

 • زلزله­ شناسی دینی توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • زمان نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر [دوره 14، شماره 31، 1393، صفحه 87-103]

 • زمان نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف، و زندگی روزمره [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 261-286]

 • زمان تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • زمان نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • زمان آغاز مسئولیت نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • زمان خاتمۀ مسئولیت نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • زمان و حکایت بررسی انتقادیِ پژوهش‌های هرمنوتیکی ـ پست‌مدرنیستی در‌باب تاریخ [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 29-43]

 • زمان و علیت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • زمینه متن متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • زمینه‌مندی بررسی و نقد کتاب اخلاق علم اخلاق علم هم‌چون شاخه‌ای از جامعه‌شناسی علم [دوره 17، شماره 5، 1396، صفحه 229-254]

 • زمینه‌مندی نقد کتاب نظریة عدالت جهان‌شمولی یا زمینه‌مندی اصول عدالت [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 55-77]

 • زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران فهم واقعیت یا کاربست تئوری؟ نقد کتاب زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 79-102]

 • زن طنین وطن در اشعار آنّا آخماتووا بررسی و تحلیل منظومۀ «رکوییم» [دوره 12، شماره 24، 1391، صفحه 97-116]

 • زن نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]

 • زن سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • زن بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • زنان پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • زنان نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • زنانه‌گرایی تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • زنجیرۀ ارزش چالش‌های اقتصادی نشر در ایران؛ پیش‌نهاد شاخص‌های آمار اقتصادی و نوآوری [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 1-17]

 • زند نقد و بررسی زردشت و گاهان [دوره 19، شماره 11، 1398، صفحه 317-332]

 • زندگی اجتماعی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • زندگی روزانه بررسی انتقادی کتاب شهرها و مصرف [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 229-252]

 • زندگی روزمره معنابخشی به امر ظاهراً بی‌معنا بازخوانی و نقد کتاب معنابخشی به زندگی روزمره [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 215-230]

 • زندگی روزمره خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • زندگی روزمره نقدی بر کتاب زندگی روزمرۀ تهی‌دستان شهری تطهیر تهی‌دستی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 381-399]

 • زندگی روزمره و مدرنیته نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف، و زندگی روزمره [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 261-286]

 • زندگی سیاسی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • زندگی شخصی مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی [دوره 18، شماره 12، 1397، صفحه 41-68]

 • زندگی و انسان اهمیت نظریه سیاسی در نسبت با علم سیاست بررسی و نقد کتاب فهم نظریه های سیاسی [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 97-115]

 • زن و خانواده نقدی بر آسیب‌های اخلاقی حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن) [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 271-300]

 • زهد بررسی انتقادی کتاب «المجانی من¬النصوص¬العرفانیه [دوره 10، شماره 20، 1389، صفحه 69-87]

 • زهرانی نقدی بر کتاب نظام وزارت در دولت عباسیان (عصر آل‌‌ بویه و سلجوقیان) [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 147-159]

 • زیان‌ها و جرائم نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق [دوره 19، شماره 12، 1398، صفحه 255-274]

 • زیباشناسی عکاسی زیباشناسی به سبک فرانسوی، نقد کتاب زیباشناسی عکاسی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 109-136]

 • زیبایی­شناسی بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • زیبایی‏شناسی نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • زیربخش‌های کلیدی نقد سیاست‌های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش‌های منتخب [دوره 18، شماره 9، 1397، صفحه 219-245]

 • زیست بوم‌شناسی تطوری نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • زیست‌جهان آسیب‌شناسی ریزش دانشجو در رشتة زبان و ادبیات عربی (تمایز در افق زیست‌‌جهان) [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 155-175]

 • زیستِ درون‌‌ماندگار روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • زیست‌سیاست شکل- زندگی در اندیشۀ جورجو آگامبن بازخوانی و نقد کتاب اجتماع ‌آینده [دوره 16، شماره 41، 1395، صفحه 1-24]

 • زیست‌قدرت بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 123-142]

 • زیگفرید بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • زیمل نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

ژ

 • ژاپن نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来) [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 97-124]

 • ژاپن بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • ژاپنی بررسی و نقد «فرهنگ یک‌جلدی فارسی به ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصر» [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 99-120]

 • ژاپنی بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • ژاپنی بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • ژاپنی برای همه بررسی و نقد کتاب ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی [دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، 1395، صفحه 1-21]

 • ژاپنی‌ها نقد کتاب توهّمی به‌نام جمع‌گرایی؛ سوء‌برداشت‌های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه‌های آن (集団主義という錯覚:日本人論の思い違いとその由来) [دوره 18، شماره 8، 1397، صفحه 97-124]

 • ژانر نقد و تحلیل کتاب نظریۀ ژانر [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 25-40]

 • ژانر هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 107-131]

 • ژانر تاج گل سونت‌ها نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن [دوره 19، شماره 6، 1398، صفحه 299-316]

 • ژانرهای عکاسی آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • ژفن بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • ژنت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • ژنتیک نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • ژنتیک ‌‌باستان‌شناسی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 45-62]

 • ژنومیک نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • ژیلبر دوران تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

س

 • ساج/ اجاق/ بخاری دیواری «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • ساحت زیبایی‌شناختی و هنری نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • ساختار بررسی و نقد کتاب أمراء الشعر‌العربی فی‌العصر العباسی [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 73-95]

 • ساختار بررسی و نقد کتاب الروایة العربیة [دوره 17، شماره 1، 1396، صفحه 177-191]

 • ساختار نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم، و دهم از تاریخ ادبیات کودکان ایران [دوره 18، شماره 2، 1397، صفحه 325-348]

 • ساختار نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]

 • ساختار تأملی انتقادی در صورت‌بندی، محتوا و نظریه‌مندی کتاب کالبدشکافی داعش: ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها و پیامدها [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 47-73]

 • ساختار نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • ساختار خُرد و کلان بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

 • ساختار روایت تحلیل انتقادی کتاب بازنویسی فیلم‌نامه [دوره 19، شماره 5، 1398، صفحه 117-136]

 • ساختارزدایی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • ساختار سنّی جمعیّت بررسی انتقادی کتاب سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 137-161]

 • ساختار ظاهری نقد و بررسی مناهج النقد الأدبیّ الحدیث: رؤیة إسلامیّة [دوره 14، شماره 33، 1393، صفحه 127-141]

 • ساختار فیلم بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

 • ساختار کتاب درسی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • ساختار کتاب درسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • ساختارگرایی نقدی بر کتاب درباب تاریخ اندیشه [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 213-234]

 • ساختارگرایی ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل [دوره 19، شماره 7، 1398، صفحه 217-236]

 • ساختارگرایی تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • ساختارگرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • ساختارگرایی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • ساختار متن درسی ارزیابی شاخص‌های ساختاری، صوری، و زبانی در کتاب درسی مبانی عرفان نظری [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 1-19]

 • ساختار مقاله نقد کتاب آیین ‌نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی [دوره 14، شماره 30، 1393، صفحه 91-103]

 • ساختار مقاله ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی [دوره 19، شماره 8، 1398، صفحه 225-245]

 • ساختار منطقی نقد کتاب مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی(با تأکید بر نقد ساختاری براساس نظریۀ «تقسیم» در منطق ارسطویی) [دوره 19، شماره 2، 1398، صفحه 123-152]

 • ساختار و فرایند نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • ساخت‌بندی هویت نقدی جامعه‌شناختی بر هویت‌های مرگ‌بار [دوره 19، شماره 10، 1398، صفحه 159-177]

 • ساخت بنیادین جمله نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • ساخت ظرفیتی فعل نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • ساختگرایی تحلیل و نقد کتاب گشودن رمان [دوره 16، شماره 42، 1395، صفحه 119-132]

 • ساختمان فعل بررسی ساختمان افعال فارسی و اسپانیایی باتأکید بر کتاب دلبستگی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]

 • سارک بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • سازمان نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • سازمان نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • سازمان خصوصی‌‌سازی نقدی بر برخی موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موردکاوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران [دوره 18، شماره 5، 1397، صفحه 341-374]

 • سازمان سمت فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • سازمان ملل متحد بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 185-206]

 • سازمان نظامی تحلیلی انتقادی بر مداخلات نظامیان در سیاست نقدی بر کتاب نظامیان و سیاست [دوره 18، شماره 6، 1397، صفحه 1-20]

 • سازمان‌های بین‌المللی‌ بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی [دوره 16، شماره 39، 1395، صفحه 185-206]

 • سازمان های دولتی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • سازه‎انگاری نقدی بر کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت [دوره 17، شماره 8، 1396، صفحه 171-191]

 • سازوکار بازار نقد کتاب معجزه، بحران و آینده؛ تجربۀ توسعۀ آسیای شرقی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 305-330]

 • ساسانی نقدی بر کتاب باستان‌شناسی خلیج فارس در دورۀ اشکانی و ساسانی [دوره 19، شماره 4، 1398، صفحه 63-76]

 • ساسانی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • ساسانیان نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]

 • ساسانیان نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • ساسانیان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • سالخوردگی جمعیّت بررسی انتقادی کتاب سالخوردگی جمعیّت و اقتصاد نسلی: چشم‌اندازی جهانی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 137-161]

 • سالم أحمد الحمدانی کتاب دراسات فی الأدب العربی الحدیث (النثر) فی میزان النقد [دوره 18، شماره 11، 1397، صفحه 79-91]

 • سال‌نامه‌ها نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • سامانیان نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول [دوره 18، شماره 1، 1397، صفحه 259-273]

 • سامانیان تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • سانسور بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • سبط ابن جوزی تحلیل و نقد شیوه و رویکرد تاریخ‌نگاری سبط ابن‌جوزی در گزارش واقعۀ عاشورا براساس کتاب تذکرة الخواص [دوره 18، شماره 10، 1397، صفحه 131-145]

 • سبک نگرش انتقادی به آرای سبک‌شناسان دربارة سبک ارانی [دوره 19، شماره 3، 1398، صفحه 259-284]