آ

 • آبای نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • آرشیو تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • آزادی فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • آزادی نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • آزادی اطلاعات تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • آزادی سلبی و آزادی ایجابی موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • آسیا بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • آسیب‌‌شناسی تحقیق پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • آسیب‎شناسی کارورزی آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • آسیب‌های ترجمه نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • آفرینش بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • آقامحمدخان قاجار بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • آکسفورد بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • آگاهی جهان‌‌شمول نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • آگوست کنت عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • آلبر کامو مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • آل‌ بویه بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • آلن دوباتن خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • آماده‌‌سازی معلمان نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 187-206]

 • آموزش ترجمه نقد آموزش نظریه‌های غربی ترجمه در دو‌درس‌نامۀ آموزش ترجمۀ ادبی در ایران [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 379-393]

 • آموزش زبان بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • آموزش زبان فرانسه بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • آموزش زبان ـ فرهنگ تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • آموزش عالی نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • آموزش و پرورش عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • آنارشیسم نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • آناهیتا بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • آنتونی کنی معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • آهنگ‌سازی بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • آواشناسی بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • آیات الاحکام تطبیقی نقد و بررسی کتاب آیات الاحکام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 339-354]

ا

 • ابتکار امنیت اشاعه بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • ابرانسان بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • ابعاد صوری نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابعاد محتوایی نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابعاد مغفول نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر پژوهش در جامعه‌شناسی خانواده در ایران [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 331-351]

 • ابن‌‌سینا نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • ابوالقاسم قشیری قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • ابوعلی عثمانی قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • اتحاد بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • اتحادیۀ ساسانی ــ پارتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • اتوپیا نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • اثبات‌‌گرایی ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • اجتماعی بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • اجرا نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • احکام القرآن نقد و بررسی کتاب آیات الاحکام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 339-354]

 • اخباری‌‌گری بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • اخلاق معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • اخلاق نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • اخلاق نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • اخلاق مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • اخلاق اطلاعات نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق پژوهش پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • اخلاق حرفه‌ای نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • اخلاق حرفه‌ای نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق حق‌محور نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق خلیفه‌گرا انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • اخلاق عرفانی انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • اخلاق کتاب‌داری نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اخلاق نتیجه‌محور نقدی بر کتاب اخلاق حرفه‎ای در کتاب‌داری و اطلاع‎رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 207-227]

 • اداره نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • ادبیات معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • ادبیات روسی خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • ادبیات فرانسه بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • ادبیات قزاق نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • ادیان بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • ارادۀ قدرت بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • ارتباطات بصری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • ارتباطات جمعی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • ارتباط دانشگاه با جامعه آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • ارتداد طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • ارتش هخامنشی نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 91-118]

 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • ارزش‌یابی کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • ارسطو معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • ارنست کاسیرر نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • ازخودبیگانگی تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • ازدواج در ایران نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • ازدواج موقت نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • اسپینوزا اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • استرن نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • استعاره بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

 • استعارۀ مفهومی معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • استعدادها معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • استعمار روس نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • استعمار فرافرانو واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • اسطورة دکترین نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • اُسطوره خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • اسکندربیگ منشی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • اسلام تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • اسلام طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • اسلام نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • اسلام ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • اشتراک منابع نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • اشعار کتاب فارسی تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • اشکال‌ها و کاستی‌‌ها بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • اشکانی بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • اشکانیان تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

 • اشکانیان نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • اشکانیان نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • اصطلاحات تخصصی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • اصل آزادی بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصلاحات بزرگ سه‌گانه بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • اصلاح‌‌طلب اسلامی مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • اصل برائت اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • اصل تفاوت بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصل زیان موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • اصل فرصت برابر بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • اصول نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • اطلاقات عقل عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • اعتبار نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • اقتصاد نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • اقتصاد اسلامی ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • اقتصادی بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • الگوریتم‌‌های ذهنی نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • الگوهای آموزشی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • الهیات بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • الهیات بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • الهیات سیاسی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • امام واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • امام خمینی تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • امام خمینی (ره) انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • امام شامل نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • امانت بین ‌کتاب‌خانه‌‌ای نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • امر مطلق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • املا بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • انتحال (سرقت علمی) پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • انتشارات پیام‌نور نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 247-265]

 • اندیشة سیاسی غرب نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • اندیشۀ سیاسی ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • اندیشۀ سیاسی مدرن روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • انسان نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • انسان خوب نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • انسان‌‌شناسی نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • انسان‌شناسی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • انسان‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • انسان‌شناسی اخلاق فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • انسان‌شناسی ساحتی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • انسان‌شناسی عرفانی انسان و اخلاق خلیفه‌گرا بنیان‌های اخلاق عرفانی امام خمینی (ره) [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 25-45]

 • انسان‌شناسی فلسفی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • انسان نئاندرتال معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • انسان هوشمند نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • انضباط نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • انقلاب بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • انقلاب اسلامی تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • انقلاب سفید نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • انگلستان ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • انیمیشن نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • اهداف قانون‌گذار نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • اوسپنسکی نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • اولریش بک جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • اومانیسم نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • ایدئولوژی تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • ایدئولوژی جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • ایدئولوژی نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • ایران نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • ایران تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • ایران بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • ایران تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • ایران جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • ایران معاصر چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • ایزدبانو اشی بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • ایزد وَنَند بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • اینترنت نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

ب

 • بازار پول نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • بازاریابی ورزشی نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • بازترجمه مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • بازشناسی بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • بازیابی اطلاعات نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • باستان‌شناسی فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • باستان‌شناسی معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • باستان‌شناسی اسلامی نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • باغ و راغ بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • بافت موقعیت تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • بالتاسار گراسیان عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • بالغ نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • بانک نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • بانوان خوش‌نویس ایران نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • باور موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • باورهای امامیه عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • بت بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • بتی فریدان بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • بحران بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • بحران روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • بحران هویت نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • بداهه‌پردازی نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • بدبینی نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • برابری جنسی تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • برایان مگی بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • بررسی تاریخ تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • بررسی و نقد بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • بررسی و نقد کتاب بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • برزگر خالقی بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • برساخت اجتماعی فناوری بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • برساخت‌گرایی اجتماعی بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • برضد روش نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • برگردان فارسی فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • برنامة درسی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • برنامه‌ریزی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • برنامۀ ‌درسی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • برنامۀ درسی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • برنامۀ درسی نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • برندا پیتز نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • برونو موناری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • بصیرت عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • بطلان تحقیقات اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • بومی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • بیژن عباسی نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • بینافرهنگی تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

پ

 • پارینه‌سنگی معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • پایان‌نامة ارشد جان جوزف پوارو نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • پداگوژی انتقادی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • پداگوژی ورزشی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • پدرسالار ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • پدیدارشناسی علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • پدیدارشناسی هگل نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • پراگماتیسم نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • پردازش زبان طبیعی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • پردۀ ماده بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • پروانه پورشریعتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • پرورش خود و فوکو از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • پروژه‌‌های چندرسانه‌‌ای نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • پزشکی بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • پژوهش کمی نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • پژوهش کیفی نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • پژوهش‌های کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • پساساختارگرایی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • پساساختارگرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • پست‌مدرنیسم بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • پل بَگلی بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • پیامبر اسلام طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • پیچیدگی‌های فرهنگی نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • پیش ‌از تاریخ بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • پیش‌رفت علم نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • پیوندهای ایران و قزاقستان نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • پیوند وجودی فکر بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

ت

 • تأثیر عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • تأثیرپذیری تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • تئوری انقلاب تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • تابعیت اصلی بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • تابعیت اکتسابی بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • تاریخ نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تاریخ بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تاریخ تحلیلی نقادانه بر کتاب تاریخ و نظریۀ اجتماعی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 27-48]

 • تاریخ آداب معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • تاریخ اندیشة سیاسی نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • تاریخ بخارا تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ بلعمی تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ‌‌پژوهی نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تاریخ تصویر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تاریخ روایی بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • تاریخ عالم‌آرای عباسی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تاریخ عکاسی آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • تاریخ علم نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • تاریخ علمی بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • تاریخ فرهنگی چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • تاریخ فلسفی از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ قاجار نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • تاریخ قزاق نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • تاریخ‌گرایی خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • تاریخ‌نگاری تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • تاریخ‌نگاری بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تاریخ‌نگاری بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • تاریخ‌نگاری نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • تاریخ‌نگاری از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ هنر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تاریخ و علوم اجتماعی از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخ و فلسفه از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • تاریخی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • تاریخی‌نگری نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • تاکیتوس نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • تامس مور نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • تبادلات فرهنگی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • تبادل اطلاعات بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات مالیاتی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 25-46]

 • تبارشناسی زمان حال روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • تپۀ پردیس «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • تجدد نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • تجربة عرفانی نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 243-260]

 • تجربۀ واحد بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • تجربیات زیستۀ شیعیان عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • تحریف بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • تحصیل دلیل اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • تحقیر واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • تحقیق واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • تحقیقات ادبی پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • تحلیل ادبی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • تحلیل رتوریک نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • تحلیل رفتار متقابل نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • تحلیل کیفی نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • تحلیل گفتمان انتقادی بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • تحلیل محتوا تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • تحلیل محتوایی نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • تحلیل نقادانه تحلیلی نقادانه بر کتاب تاریخ و نظریۀ اجتماعی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 27-48]

 • تحلیلی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • تحولات سیاسی بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • تحول گفتمانی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • تدریس در دانشگاه نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • تربیت بدنی بررسی و نقد کتاب الگوهای آموزشی در تربیت بدنی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 45-70]

 • ترجمة رسالۀ قشیریه قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • ترجمة ریتم بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • ترجمة نمایش‌نامه مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • ترجمه بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • ترجمه نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • ترجمه نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • ترجمه ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • ترجمه خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • ترجمه‌شناسی پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 249-270]

 • ترجمۀ روسی مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • ترجمۀ متون تاریخ اقتصادی نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • تساهل موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • تصاویر نظامیان نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 91-118]

 • تصحیح بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • تصحیح متن بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • تصمیم‌گیری نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • تصمیم‌گیری اخلاقی نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • تصنیف بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • تصوف بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • تصوف قفقاز نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • تصویر نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • تصویر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • تطور نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • تعریف خرافه عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • تعلیم و تربیت عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • تغییرات اجتماعی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • تغییرات موسیقایی نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • تفسیر نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • تفکر نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • تفکر جمعیتی نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • تقدیر تاریخی نقد مضمونی کتاب آسیا دربرابر غرب [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 139-155]

 • تقلیل‌گرایی نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • تکامل خلاق تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • تکنیک‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • تلفیق نظر و عمل آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • تمایز وجود و ماهیت بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • تمایز وجود و موجود بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • تمدن اسلامی بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تمدن‌پژوهی نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • تمدن و فرهنگ ایران بررسی و نقد کتاب تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل‌ بویه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 371-393]

 • تملک تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • تنوع فرهنگی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • تهیه و تدوین متون درسی تحلیلی نقادانه بر کتاب Educational Psychology (روان‌شناسی تربیتی) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 339-355]

 • توسعۀ پایدار بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • تولید تخصصی «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • تولید و ارزش‌یابی چندرسانه‌ای نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • تیمرمان نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • تیموریان نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

ج

 • جادو بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • جامعة پیشاصنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة سنتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة صنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعة ماقبل‌صنعتی نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جامعه‌‌شناسی نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • جامعه‌شناسی آموزشی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • جامعه‌شناسی بدن چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • جامعه‌شناسی جنسیت نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • جامعه‌شناسی علم و فناوری بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • جامعه‌‌شناسی مدرنیته نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • جامعۀ خان‌سالار «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • جامعۀ دربار معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • جامعۀ شبکه‌ای نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • جان آرمسترانگ خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • جان کرسول نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • جان کِکس نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • جریان بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • جریان‌شناسی بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • جغرافیای تاریخی بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • جلد دوم بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • جمهوری‌‌خواهی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • جنبش زنان نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • جنبش مشروطه نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • جنبش‌های اجتماعی جدید نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • جنگ نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • جنون بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • جهان اسلام نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • جهان پیشامدرن نقد کتاب جامعه‌های ماقبل‌صنعتی یا کالبدشکافی جهان پیشامدرن [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 95-117]

 • جهان‌‌گراییِ ‌‌پساهخامنشی تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

 • جهان‌‌وطنی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • جهان‌وطنی جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • جهان‌وطنی نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • جهانی‌‌شدن نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • جهانی‌شدن نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • جیمز لیدلاو فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

چ

 • چندروشی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • چندفرهنگ‌‌گرایی جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • چهارچوب آمیخته نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • چهارگوهر نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

ح

 • حاکمیت دولت ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • حجاب مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • حدود العالم تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • حدیقةالحقیقة نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • حسن آقانظری ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • حق‌ رأی زنان نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • حقوق اداری نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • حقوق اسمی جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • حقوق بین‌الملل مالیاتی بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات مالیاتی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 25-46]

 • حقوق طبیعی جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • حقوق کیفری مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • حقوق نفت و گاز بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 323-338]

 • حقیقةالحقیقة نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • حقیقت نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • حکم تأملی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • حکمت خالده بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • حکمت متعالیه نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 211-230]

 • حکم حکومتی نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

 • حکم‌رانی خوب و بد بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • حکومت‌مندسازی از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • حماسۀ نارت‌ها مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • حمزه بیک نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • حوزة ادبی عراق نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصد معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

خ

 • خاستگاه اجتماعی اندیشه بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • خاقانی شروانی نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • خاندان‌های پارتی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • خانه‌ای بر روی آب نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • خدا بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • خدابانو نیکه بررسی نقادانۀ هم‌سان‌انگاری ایزدان/ ایزدبانوان ایرانی با خدایان/ خدابانوان یونانی مطالعۀ موردی: وَنَند، اشی، و نیکه [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 327-348]

 • خسرو باقری فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • خشم و امید نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • خضر (ع) بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • خطاهای شکلی (صوری) نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • خطای ویرایشی نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • خلبنیکوف تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • خلیج‌ فارس بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • خلیفه واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • خودآئینی نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • خودتقنینی نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • خوش‌بینی نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • خوش‌نویسی نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • خیام خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • خیر معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

د

 • داربلنه بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • دانش روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • دانش بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • دانشگاه علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • دانشگاه پیام‌نور نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • دانشگاه نسل سوم علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • دانش‌نامه بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • دانش‌نامۀ علائی انتشارات مولی نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • دانش‌نامۀ علائی نشر انجمن آثار ملی نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • دایرة‌المعارف قرآن لیدن بررسی مقالۀ «زکات» از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 143-166]

 • درخت زندگی خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • درس آیین نگارش و ویرایش رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • درک ‌مطلب نوشتاری نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • درمان خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • دریانوردی بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • دریای مازندران بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • دزفولیان نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • دستور وابستگی نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • دفاع مشروع بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • دفتر پنجم تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • دموکراسی بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • دوران مدرن نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • دوره‌های باز برخط انبوه نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 143-164]

 • دوره‌های پلیئستوسن قدیم و میانی بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • دورۀ آلاش نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • دورۀ جدید بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • دورۀ دوم متوسطه تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • دورۀ متوسطه نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • دورۀ مدرن آغازین (کین‌سِی) بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • دولت نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • دولت نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • دولت نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • دولت اسلامی واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • دولت الکترونیک تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • دولت مسلمانان واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • دیباچۀ پدیدارشناسی نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • دیتائیسم نقد ترجمه و محتوای کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر آینده Homo Deus: A Brief History of Tomorrow [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 419-444]

 • دیجیتال آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • دیرکس انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • دیرینه‌شناسی تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • دیکته بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • دین بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • دین‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • دیوان نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • دیوان کیفری بین‌المللی اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 167-187]

 • دیوان نوعی بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • دیوید استاتلر نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

ر

 • رابرت سالُمِن ماجرای به اوج رسیدن و فروپاشیِ سوژۀ مدرن: نقد کتاب فلسفۀ فرانسوی و آلمانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]

 • رابطه تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • رابطۀ علم و دین/ الهیات بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • راجر تریگ نقدی بر کتاب فهم علم اجتماعی از چشم‌انداز نظریۀ کنش‌گر شبکه [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 199-221]

 • راجر کوک خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • رازوری زنانه بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • راگا و تالا نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • رالز بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • راه‌برد دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • رایانه نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

 • راینهارت کوزلک روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • رباعیات خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • رساله‌ای درباب انسان نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • رسالۀ الهیاتی‌ ـ سیاسی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • رشتۀ باستان‌شناسی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • رضا ولی‎یاری بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • رفتار نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • رقص کلاسیک هند نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • رمان فارسی بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • رهبری آموزشی نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • ره‌یافت‌های تفسیری نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • روابط اقتصادی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط ایران و فرانسه معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط سیاسی معرفی و نقد کتاب L’Histoire des Relations entre l’Iran et la France du Moyen Âge à nos Jours (تاریخ روابط ایران و فرانسه از قرون وسطی تا امروز) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]

 • روابط قدرت روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • روان‌شناسی آموزشی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • روان‌شناسی تجربی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • روان‌شناسی تربیتی تحلیلی نقادانه بر کتاب Educational Psychology (روان‌شناسی تربیتی) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 339-355]

 • روایت هزارتوی ذهن نقد و تحلیل کتاب تصویر و ذهن؛ فیلم، فلسفه و علوم شناختی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 243-264]

 • روایت‌‌شناسی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • روح ایتالیا نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • روزآمدی رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • روسیه تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • روش نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • روش واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • روش نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • روش اجرا دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • روش استقرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • روش تاریخ‌نگارانه تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • روش تحقیق نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش تحلیل محتوا نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • روش تفسیر قرآن نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • روش‌شناسی نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 33-48]

 • روش‌شناسی نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • روش‌شناسی ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • روش‌شناسی نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • روش‌شناسی نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • روش‌شناسی انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • روش‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • روش‌شناسی بصری نقد و بررسی کتاب طراحی و ارتباطات بصری: ره‌یافتی بر روش‌شناسی بصری [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 205-223]

 • روش‎شناسی پژوهش نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • روش‌شناسی جریان‌شناسی بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • روش‌شناسی حکمی‌ ـ ‌اجتهادی نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • روشن‌گری نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • روشن‌گری اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • روشن‌گری از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • روشن‌گری روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • روش‌‌ها و فنون تدریس نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 187-206]

 • روش‌‌های آمیخته نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش‌های تدریس نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • روش‌‌های ترکیبی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش‌‌های تلفیقی نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • روش و فنون تدریس نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 247-265]

 • روم نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • رومیان نقد کتاب مشاهداتی از ارمنستان باستانی و روابط اشکانیان و رومیان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 293-313]

 • روی بسکار ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • رویکرد اسلامی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • رویکرد انتقادی چرخش از بدن به‌مثابة امر الهیاتی به‌سوی رویکرد فرهنگی ـ اجتماعی به آن مطالعه‌ای دربابِ درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 1-23]

 • رویکرد انتقادی از رویکرد انتقادی تا خودپروری: نقد و بررسی کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 49-66]

 • رویکرد شایستگی تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • رویکرد فلسفی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • رویکرد کلی نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • رویکرد کنشی تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • رویکردهای ارتباطی ـ کنشی بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • رویکردهای تحلیل فیلم تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • رویکردهای نقد فیلم بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

 • ریتم بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

ز

 • زبان نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • زبان‌‌‌آموز بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • زبان‌آموز تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • زبان‌‌‌آموزان ایرانی جستاری در نگرش انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی دربارۀ برنامۀ زبان‌آموزی در ایران: مطالعۀ طولی درون‌گرایانه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 395-422]

 • زبان اسپانیایی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان انگلیسی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان‌‌شناسی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • زبان‌شناسی عمومی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • زبان عربی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان فارسی نقدی بر کتاب پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 367-397]

 • زبان فرانسه بررسی و نقد کتاب آواشناسی فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 1-15]

 • زبان فرانسه تحلیل انتقادی محتوای کتاب‌های درسی فرانسه سال اول و دوم دورۀ راه‌نمایی تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی از منظر آموزش زبان ـ فرهنگ و مؤلفه‌های آن [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 17-39]

 • زبان نوشتاری بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • زبان و ادبیات ترکی نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • زکات بررسی مقالۀ «زکات» از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 143-166]

 • زمان نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف، و زندگی روزمره [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 261-286]

 • زمان آغاز مسئولیت نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • زمان خاتمۀ مسئولیت نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • زنانه‌گرایی تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • زندگی روزمره خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • زندگی روزمره و مدرنیته نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف، و زندگی روزمره [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 261-286]

 • زیست بوم‌شناسی تطوری نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • زیستِ درون‌‌ماندگار روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • زیمل نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

ژ

 • ژاپن بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • ژاپنی بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • ژانرهای عکاسی آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • ژنتیک نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • ژنومیک نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

س

 • ساج/ اجاق/ بخاری دیواری «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • ساختارزدایی نقدی بر کتاب ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 181-204]

 • ساختار فیلم بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

 • ساختار کتاب درسی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • ساختارگرایی تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • ساختارگرایی روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • ساختارگرایی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • ساخت بنیادین جمله نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • ساخت ظرفیتی فعل نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • سارک بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • سازمان نقدی بر کتاب حقوق اداری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 289-304]

 • سازمان سمت فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • ساسانیان نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • سال‌نامه‌ها نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

 • سامانیان تاریخ‌نگاری دورۀ سامانیان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 111-125]

 • سبک زندگی نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • سپهر عمومی روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • سده‌‌های میانۀ اسلامی بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • سرشت آدمی معرفی، نقد، و ارزیابی کتاب انسان‌شناسی پراگماتیک کانت (Kant’s Pragmatic Anthropology) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 173-194]

 • سعادت معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • سفال اسلامی نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • سکولاریسم طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • سکولاریسم نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • سلجوقیان بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • سلطنت آسمانی بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • سلیمان نبی بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • سمبل خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • سمت نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • سنایی غزنوی نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • سنت‌گرایی خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • سنتور بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • سنجش نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • سوسن سرخ بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • سیا معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • سیاست نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • سیاست بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • سیاست ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • سیاست جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • سیاست نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • سیاست نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • سیاست‌گذاری فضای مجازی مطالعات فضای مجازی و فرهنگ؛ نقدی بر کتاب فضای مجازی؛ اجتماع و فرهنگ [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 287-305]

 • سیدمرتضی عظیم‌زاده نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • سیروس شمیسا نقد و تحلیل کتاب مولانا و چند داستان مثنوی با تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 413-438]

 • سیستم خون بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • سینما نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • سینمای مستند بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

ش

 • شاعران روس خیام و شاعران روس (نقد و بررسی جایگاه خیام و خیام‌پژوهی در روسیه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 423-452]

 • شامپانزه نقد کتاب پیدایی و زوال سومین شامپانزه: چگونه میراث حیوانیِ ما بر مسیر زندگی‌مان تأثیر گذارده است؟ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 339-354]

 • شاهنامه عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • شخص معقول موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • شدن نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • شرح جامع مثنوی تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • شرح خاقانی بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا برزگر خالقی (جلد دوم) [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 127-154]

 • شرط نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 189-207]

 • شرط ابتدایی نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 189-207]

 • شرط الحاقی نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 189-207]

 • شرط بنایی نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 189-207]

 • شرط ضمن عقد نقد و بررسی کتاب حقوق مدنی پیشرفته ـ مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 189-207]

 • شرق‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • شرقی نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • شمارش نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • شمایل نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • شمایل‌شناسی نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • شمایل‌نگاری نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • شمایل‏نگاری نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • شناخت بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • شناخت‌شناسی نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • شناسایی مطلق نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • شهاب‌الدین عباسی نقد و بررسی کتاب هایدگر و مسیحیت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 219-242]

 • شهروند جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • شهریار نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • شهناز شاهین بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • شواهد باستان‌شناسی نقدی بر کتاب Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian –Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran زوال و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی: اتحادیۀ ساسانی ـ پارتی و فتح ایران به‌دست عرب‌ها [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 67-89]

 • شورای امنیت بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • شورای بررسی متون ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • شیخ منصور نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

ص

 • صدر اسلام بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • صدقه بررسی مقالۀ «زکات» از دایرۀ‌المعارف قرآن لیدن [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 143-166]

 • صفوی نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • صفویان بررسی و نقد تاریخ‌ عالم‌آرای عباسی درپرتو نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 171-196]

 • صنایع دستی نقد کتاب آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 203-225]

 • صنعت فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • صورت بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • صورت‌‌بندی دولت معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • صورت‌‌گرایی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • صوری‌سازی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • صیغۀ محرمیت نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

ض

 • ضدروشن‌گری روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • ضرورت نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

ط

 • طالبی نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • طراحی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ترسیم یافته‌های باستان‌شناسی و هنر [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 21-40]

 • طراحی نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

ع

 • عبد الإله بلقزیز مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • عبدالحسین خسروپناه نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • عدالت نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • عدالت اجتماعی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • عدالت جنسیتی تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • عدالت جنسیتی بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • عرفان بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • عصر اینترنت نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • عقل بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • عقلانیت بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • عقلانیت موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • عقلانیت‌‌های متفاوت‌‌ عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • عقل‌گرایی انتقادی مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • عکاسی معاصر آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • علم اجتماعی نقدی بر کتاب فهم علم اجتماعی از چشم‌انداز نظریۀ کنش‌گر شبکه [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 199-221]

 • علم تصویر نقدی بر کتاب تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل‌شناسی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 225-241]

 • علم دینی‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • علم رایج نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 33-48]

 • علم‌سنجی نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • علم طبیعی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • علم فقه دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • علوم اجتماعی نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • علوم اجتماعی اسلامی نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • علوم انسانی نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • علوم انسانی علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • علوم انسانی ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • علوم انسانی آسیب‎شناسی علل ارتباط کم دانشجویان رشتۀ حقوق با جامعه [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 69-93]

 • علوم انسانی‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • علوم انسانی اسلامی نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 211-230]

 • علوم رفتاری نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • علوم کاربردی نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • علی حقی بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • عملکرد ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • عناصر بصری نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 267-287]

 • عناصر جذابیت نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

غ

 • غرب نقد مضمونی کتاب آسیا دربرابر غرب [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 139-155]

 • غرب‌شناسی واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

ف

 • فارابی بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • فاشیسم نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • فایرابند نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • فرااثبات‌گرایی ارزیابی کتاب روش‌شناسی نظریه‌های جدید در سیاست (اثبات‌‌گرایی و فرااثبات‌‌گرایی) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 175-198]

 • فراتاریخ نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • فرا‌تاریخ‌اندیشی نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • فراگیری زبان دوم نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

 • فرانسۀ عمومی نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • فرانظریه تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • فرایند متمدن‌‌شدن معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • فرج‌الهی نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 17-43]

 • فردوسی عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • فرش عرب‌جنی بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • فرم بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • فرمالیسم تحلیل انتقادی کتاب راهنمای نگارش تحلیل فیلم [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 169-185]

 • فرم‌های تاریخی نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

 • فرهنگ خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • فرهنگ بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • فرهنگ نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • فرهنگ توصیفی بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • فرهنگستان علوم اسلامی‌ نقد و بررسی کتاب رابطۀ منطقی دین و علوم کاربردی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 157-179]

 • فرهنگ سخن نقدی بر فرهنگ کنایات سخن [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 25-47]

 • فرهنگ لغات و ترکیبات نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • فرهنگ مجازی مطالعات فضای مجازی و فرهنگ؛ نقدی بر کتاب فضای مجازی؛ اجتماع و فرهنگ [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 287-305]

 • فرهنگ نقد ارزش‌یابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 399-417]

 • فرهنگ و ادب ایران تحلیل مجموعه‌اشعار ایرانی ولیمیر خلبنیکوف، فوتوریست روس [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 197-222]

 • فروپاشی بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • فروض مدل نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • فضای جریان‌ها نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • فضای مجازی مطالعات فضای مجازی و فرهنگ؛ نقدی بر کتاب فضای مجازی؛ اجتماع و فرهنگ [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 287-305]

 • فضای مکان‌ها نقدی بر کتاب شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 143-166]

 • فضیلت معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • فضیلت فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • فضیلت نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 359-381]

 • فقه بررسی و نقد کتاب تاریخ جنون در جامعۀ اسلامی دورۀ میانه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]

 • فقه نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • فقه بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 323-338]

 • فقه القرآن نقد و بررسی کتاب آیات الاحکام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 339-354]

 • فلسفه بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • فلسفه بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • فلسفه بررسی و نقد کتاب تجربۀ واحد، مطالعه‌ای تطبیقی در مبانی عرفان‌های جهانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 323-337]

 • فلسفه انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • فلسفۀ آلمان نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • فلسفۀ اجتماعی نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

 • فلسفۀ اسلامی بررسی و نقد کتاب خوانشی نو از فلسفۀ فارابی، گسست بنیادین معرفتی از سنت یونانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 157-171]

 • فلسفۀ اسلامی نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 211-230]

 • فلسفۀ پول نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

 • فلسفۀ تاریخ از روایت فلسفی تاریخ تا روایت فلسفۀ تاریخ؛ خوانش انتقادی کتاب تاریخ به‌روایت فلسفه؛ از هرودت تا آلن بدیو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 67-88]

 • فلسفۀ جنگ بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • فلسفۀ حقوق مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • فلسفۀ سیاسی اسپینوزا و رسالۀ الهیاتی ‌ـ سیاسی در ایران [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 273-298]

 • فلسفۀ شوپنهاور بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • فلسفۀ صورت‌های سمبلیک نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • فلسفۀ علم نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • فلسفۀ علم روان‌شناسی فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • فلسفۀ علوم اجتماعی نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • فلسفۀ علوم انسانی نقد کتاب واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفۀ اسلامی نظریه‌ای بنیادین در علوم انسانی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 211-230]

 • فلسفۀ فناوری بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • فلسفۀ قاره‌ای ماجرای به اوج رسیدن و فروپاشیِ سوژۀ مدرن: نقد کتاب فلسفۀ فرانسوی و آلمانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]

 • فمینیسم لیبرال بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • فناوری فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • فناوری‌های الکترونیکی تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • فناوری‌های نوین نقدی بر کتاب Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning فناوری در آموزش و یادگیری زبان دوم [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 289-313]

 • فهرست‌وارة نسخه‌‌های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتاب‌خانه‌‌های ایران نقدی بر فهرست‌وارة نسخه‌های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتاب‌خانه‌های ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 265-282]

 • فهرست‌وارۀ دنا نقدی بر فهرست‌وارة نسخه‌های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتاب‌خانه‌های ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 265-282]

 • فوربزمنز نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • فیلم نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • فیلم هزارتوی ذهن نقد و تحلیل کتاب تصویر و ذهن؛ فیلم، فلسفه و علوم شناختی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 243-264]

 • فیلم سیادت ژانر تحلیل کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 281-304]

 • فیلمر ملاحظاتی درباب رسالۀ پدرسالار یا قدرت طبیعی شاهان [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 227-248]

 • فیل‌‌هلن تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

ق

 • قادریه نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • قالی ایلیاتی بررسی تحلیلی بخش فرش «عرب‌جنی» از کتاب فرش‌ها و هنر، فرش‌‌های پرنده‌دار ایلیاتی و غیره: مجموعه‌آثار بوئنوس آیرس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 1-24]

 • قانون جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

 • قانون‌‌مداری نقد کتاب اتوپیای تامس مور [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 353-375]

 • قانون مدنی نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • قدرت نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • قدرت جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • قراردادهای نفتی بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 323-338]

 • قرن هجدهم نگرش انتقادی بر کتاب اندیشه‌های سیاسی غرب در دوران مدرن؛ دیالکتیک اندیشه‌ها [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 119-142]

 • قشر روشن‌فکر مهتزز بررسی و ارزیابی کتاب جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 1-26]

 • قصدگرایی نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • قوم موسیقی‌شناسی نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • قویمی بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • قویمی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • قویمی مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

ک

 • کاتولیک بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • کارآفرینی دانشگاهی علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 71-96]

 • کارکرد دو راه‌برد اساسی در ارتقای کارآمدی متون و منابع فقهی (پرداختن به علت احکام و روش اجرای آن‌ها) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 239-262]

 • کارگاه صنایع دستی نقد کتاب آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 203-225]

 • کارگاه ویراستاری رویکردی انتقادی به سرفصل‌های مربوط به نگارش و ویرایش در برنامة درسی دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 297-324]

 • کارل اشمیت روشن‌گری و توتالیتاریانیسم: نقد کتاب Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society (نقد و بحران: روشن‌گری و آسیب‌زاییِ جامعة مدرن) [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 115-136]

 • کارلتون کوون معمایِ کارلتون کوون: انسان‌شناس، باستان‌شناس، یا مأمور CIA؟ (نقدِ روش‌شناسی و آثار کارلتون استیونز کوون در باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران) [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 349-373]

 • کامیل ‌احمدی نقدی بر کتاب خانه‌ای بر روی آب؛ پژوهشی جامع درباب صیغۀ محرمیت و ازدواج موقت در ایران؛ با تأکید بر روش‌شناسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 161-185]

 • کانت نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • کتاب نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 211-232]

 • کتاب درسی فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • کتاب درسی نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • کتاب درسی نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • کتاب درسی نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 247-265]

 • کتاب سواد روایت روایت‌شناسی در میانۀ ساختارگرایی و پساساختارگرایی؛ معرفی و ارزیابی کتاب سواد روایت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 271-288]

 • کتاب عرب و مدرنیته مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • کتاب فارسی تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب‌‌های فارسی دورة دوم متوسطه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 353-372]

 • کریستف بالایی بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • کریستیان بوبن پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 249-270]

 • کریستیان بوبن بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • کشتی‌رانی بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]

 • کفرگویی طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • کلارک و لاینز نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 267-287]

 • کلهون نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • کنایات نقدی بر فرهنگ کنایات سخن [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 25-47]

 • کنوانسیون 1982 بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین‌الملل [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 119-141]

 • کنوانسیون ورشو نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • کوئنتین اسکینر روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 211-232]

 • کودک نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • کورۀ سفال‌پزی «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • کیمیا نقدی بر فهرست‌وارة نسخه‌های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتاب‌خانه‌های ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 265-282]

گ

 • گایر نقد کتاب راه‌نمای خواندن بنیادگذاری مابعدالطبیعۀ اخلاق [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 405-426]

 • گذشته بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • گرافیک نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 267-287]

 • گردش‌گری بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • گزیده نگاهی به کتاب چهارگوهر: گزیده‌ای برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 1-24]

 • گفتمان تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 187-210]

 • گفتمان اصالت مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • گفتمان عاطفی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • گفتمان مبارزه تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • گل‌های شر بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

ل

 • لذت هنر خوانشی بر کتاب هنر چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 185-202]

 • لوسکی نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • لیبرال مواجهة گفتمان‌های فکری عربی با مدرنیته: معرفی و نقد کتاب عرب و مدرنیته: پژوهشی در گفتمان مدرنیست‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 47-68]

 • لیبرالیسم بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • لیبرالیسم نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • لیچ بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

م

 • مؤلف ‌ـ بافتار روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 211-232]

 • مائوری واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 233-249]

 • ماتسینیَن نگرشی انتقادی بر سرچشمه‌ها و دکترین فاشیسم [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 187-205]

 • مارجین کال نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • ماندگاری بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • ماندن در وضعیت آخر نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • ماهیت معرفت عرفانی نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 243-260]

 • ماورایی نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • مایکل بوراووی نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • مبانی مسئولیت نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • مبانی نظری اسلام مرز اخلاق و حقوق؛ نقدی بر نظریۀ «نفی ورود حقوق به گسترۀ حجاب» (مطالعۀ تطبیقی اسلام، ایران، و اروپا) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 263-288]

 • مبرم بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • متافیزیک نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • متافیزیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • مترجم نقد و بررسی ترجمۀ کتاب تاریخچۀ مالی‌ ـ مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجاریه اثر ویلم فلور [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 325-346]

 • متصدیان حمل‌ونقل نقدی بر نظریۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل هوایی؛ با تمرکز بر حقوق و رویۀ قضایی ایران و مقررات بین‌المللی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 355-379]

 • متن فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب ره‌یافت‌های باستان‌شناختی به فناوری [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 43-66]

 • متن روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 211-232]

 • متن‌‌پژوهی بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • متن درسی بررسی و نقد کتاب سلجوقیان از آغاز تا فرجام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 1-19]

 • متن‌‌گرایی قویمی و متن‌گرایی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 115-134]

 • متوسطه بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • مثنوی معنوی تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • مثنوی معنوی نقد و تحلیل کتاب مولانا و چند داستان مثنوی با تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 413-438]

 • مجاز بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

 • مجلس شورای اسلامی نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • مجلس شورای ملی و مجلس سنا نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • مجمع تشخیص مصلحت نظام نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

 • مجموعۀ ناصر خلیلی نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • محافظه‌کاری نقد کتاب علیه لیبرالیسم؛ دربارۀ انتقاد واکنشی از لیبرالیسم [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 313-336]

 • محتوا بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • محتوای کتاب درسی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • محوطه‌های باستان‌شناختی بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • محوطۀ صنعتی «کوره‌های سفال‌گری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان‌سالار» تفسیری وارونه از یافته‌های باستان‌شناختی تپۀ پردیس [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 249-279]

 • محیط‌‌زیست جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • محیط‌زیست نقدی بر کتاب Not by Genes Alone ناکافی‌بودن ابتنای انسان‌‌شناسی بر ژن‌ها [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 293-312]

 • مختار آویزوف نقد و بررسی کتاب تاریخ و ادبیات قزاق: بررسی و تحلیل پیوندهای تاریخی و ادبی با ایران [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 77-101]

 • مداخله نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • مدرن ماجرای به اوج رسیدن و فروپاشیِ سوژۀ مدرن: نقد کتاب فلسفۀ فرانسوی و آلمانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 25-39]

 • مدرنیته بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • مدرنیته طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • مدرنیته نقد و بررسی کتاب جامعه‌شناسی مدرنیته؛ آزادی و انضباط [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 27-49]

 • مدل نقش مدل‌های اقتصادی و چالش‌های آن؛ بررسی روش‌شناختی کتاب اقتصاد حکم می‌راند [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 327-343]

 • مدل گفتمان جهانی‌شدن، جهان‌وطنی، و محیط‌زیست: مروری بر چشم‌انداز اولریش بک [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 377-403]

 • مدل‌‌های کسب‌وکار نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 143-164]

 • مدیریت بررسی و نقد کتاب باستان‌شناسی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 119-144]

 • مدیریت نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • مدیریت آموزشی نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 119-142]

 • مدیریت آموزشی نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • مدیریت بحران نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • مدیریت مدرسه نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 229-246]

 • مذهب نقدی بر نظرگاه معرفتی «منز» در کتاب قدرت، سیاست و مذهب در ایران عهد تیموری [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 151-169]

 • مذهب ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • مراکز اطلاع‌‌رسانی نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • مردم نقد و بررسی کتاب جامعه‌‌شناسی مردم‌‌مدار در کارزار عمل [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 89-113]

 • مرد‌محوری تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • مسئلۀ ایران بازخوانی یک تاریخ؛ روایتی دیگر از کارنامۀ آقامحمدخان قاجار نقد و بررسی کتاب تاریخ ایران در دورۀ قاجاریه: عصر آقامحمدخان [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 347-370]

 • مسئلۀ شر نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • مسئولیت‌پذیری فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 275-291]

 • مسیحی نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • مسیحیت نقد و بررسی کتاب هایدگر و مسیحیت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 219-242]

 • مسیحیت بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 387-404]

 • مشارکت سیاسی نقد کتاب زنان در عرصة قانون‌گذاری ایران (1285-1395 ش) [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 249-272]

 • مشاور عوامل آموزشی در شاهنامۀ فردوسی و تأثیر آن در ادبیات غرب دیدگاهی تطبیقی بر فردوسی و بالتاسار گراسیان [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 157-174]

 • مشروعیت واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • مصادیق خرافه عدم روش‌مندی، رویکرد فیزیکالیستی، و فقدان نگاه پدیدارشناسانه در فلسفۀ خرافات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 397-422]

 • مصرف نقد و بررسی کتاب زمان، مصرف، و زندگی روزمره [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 261-286]

 • مصلحت نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

 • مصنوعات هنری نقد کتاب آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 203-225]

 • مطالبات معوق نقش مقرره‌گذاری بانکی در ایجاد و وصول مطالبات معوق با نقد و تحلیل آیین‌نامۀ وصول مطالبات سررسیدگذشته، معوق، و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 47-68]

 • مطالعات ترجمه نقد آموزش نظریه‌های غربی ترجمه در دو‌درس‌نامۀ آموزش ترجمۀ ادبی در ایران [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 379-393]

 • مطالعات جنسیت تحلیل و بررسی کتاب پنجاه مفهوم کلیدی در مطالعات جنسیت از منظری اسلامی ـ ایرانی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 181-210]

 • مطالعات دینی نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 33-48]

 • مطالعات ژانر سیادت ژانر تحلیل کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 281-304]

 • مطالعۀ طولی درون‌گرایانه جستاری در نگرش انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی دربارۀ برنامۀ زبان‌آموزی در ایران: مطالعۀ طولی درون‌گرایانه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 395-422]

 • معاهدات بین‌المللی دوجانبه و چندجانبه بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تبادل اطلاعات مالیاتی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 25-46]

 • معرفت‌شناسی نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • معرفت عرفانی نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 243-260]

 • معرفی بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • معضل نقد و بررسی فقهی ـ حقوقی اعتبار زمانی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 381-403]

 • معماری اسلامی نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • معمای زندگی و هستی نقد و بررسی کتاب Weltschmerz Pessimism in German Philosophy, 1860-1900 جهان‌رنجی، بدبینی در فلسفۀ آلمان، 1900-1860 [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 339-363]

 • معنا نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 219-238]

 • معناشناسی شناختی معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • مقالات علمی ‌ـ پژوهشی پیش هزار دیدۀ بینا: بررسی فراتحلیلی انتحال در مقالات علمی ـ پژوهشی ادبیات فارسی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 439-463]

 • مقبولیت واکاوی تطبیقی دولت اسلامی و دولت مسلمانان از ره‌گذر تحولات تاریخی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 1-25]

 • مقدماتی بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • مقدمۀ پدیدارشناسی نقدی بر کتاب هگل و پدیدارشناسی روح از رابرت استرن [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 365-386]

 • مکاتب تاریخی بررسی انتقادی کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 289-306]

 • مک‌کواری نقد و بررسی کتاب هایدگر و مسیحیت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 219-242]

 • ملامحمدی نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • ملت‌گرایی نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • ملودی بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • منابع قانون نقد و بررسی کتاب تفسیر قانون مدنی، اسناد، آرا و اندیشه‌های حقوقی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 305-321]

 • منابع ناهم‌خوان نقدی بر کتاب ارتش ایران هخامنشی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 91-118]

 • منطق نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفۀ تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 115-137]

 • منظومه‌های فارسی نقدی بر کتاب حقیقة‌الحدیقة: گزینش و گزارش از تمام باب‌های حدیقةالحقیقة سنایی غزنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 49-76]

 • منوچهری دامغانی بازخوانی یک قصیده تصحیح بیت‌هایی از دیوان منوچهری [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 223-244]

 • مهارت تحلیلی بر التزام بازبینی برنامه‌های درسی رشتۀ باستان‌شناسی براساس رویکرد برنامه‌ریزی درسی مبتنی‌بر شایستگی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 375-398]

 • مهارت گفتاری بررسی و نقد مجموعۀ ماروگوتو، نیهونُ کُتُبا تو بونکا (کل و مجموع، زبان و فرهنگ ژاپن) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 357-378]

 • مهارت نوشتاری بررسی و نقد دو کتاب راه‌نمای املای فرانسه و آیین نگارش فرانسه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 93-113]

 • مهناز حائری نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • مهوش قویمی بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • مهوش قویمی پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 249-270]

 • مهوش قویمی بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

 • مهوش قویمی بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • موالی بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • موج اول فمینیسم بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • موج دوم فمینیسم بازخوانی و ارزیابی رازوری زنانه؛ کتابی مؤثر در شکل‌گیری موج دوم فمینیسم [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 307-329]

 • موزلی بازشناسی انتقادی «فلسفۀ جنگ» از دیدگاه موزلی در کتاب A Philosophy of War [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 1-23]

 • موسای جدید بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • موسیقی ایرانی بررسی و نقد کتاب فرم و آفرینش در موسیقی ایران [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 85-107]

 • موسیقی ترکیه نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • موسیقی عثمانی نقد کتاب موسیقی ترکیه، تجربۀ موسیقی، بازنمود فرهنگ [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 151-167]

 • موسیقی کلاسیک هند نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • موسیقی نشر مرکز دانشگاهی نقد و بررسی دانش‌نامۀ علائی، چاپ انتشارات مولی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 41-65]

 • موسیقی هندوستانی نگاهی به فرهنگ و ساختار موسیقی کلاسیک هندوستانی به‌بهانۀ بازخوانی انتقادی کتاب موسیقی شمال هند [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 355-375]

 • مولانا نقد و تحلیل کتاب مولانا و چند داستان مثنوی با تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 413-438]

 • مولانا و چند داستان مثنوی نقد و تحلیل کتاب مولانا و چند داستان مثنوی با تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 413-438]

 • مولوی تأملی بر دفتر پنجم شرح جامع مثنوی معنوی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 271-295]

 • میان‌رشته‌ای نقد فلسفۀ پول زیمل و تخصص‌گرایی آکادمیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 67-92]

 • میان‌رشته‌ای بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • میرسعیدی نقد کتاب تاریخ اشکانیان در کتاب سال‌نامه، تاسیت [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 305-326]

ن

 • ناسیونالیسم نقد و بررسی کتاب ملت‌‌‌ها مهم‌‌اند: فرهنگ، تاریخ، و ‌‌رؤیای جهان‌وطنی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 299-322]

 • ناصر پورپیرار نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • نسب پدری بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • نسبت خود با خود روش فوکو به‌مثابۀ سوژه‌شدن و توسعۀ زیستی درون‌ماندگار نقد و بررسی کتاب تبارشناسی خاکستری است: تأملاتی دربارۀ روش فوکو [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 207-226]

 • نسب مادری بازخوانی «انتقادی ـ اصلاحی» ماده‌واحدۀ مصوب مهرماه 1398 دربارۀ «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 209-237]

 • نسبی‌گرایی نقد و بررسی آنارشیسم روش‌شناختی فایرابند در نظریۀ برضد روش: طرح نظریۀ آنارشیستی معرفت [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 371-395]

 • نسخ خطی نقدی بر فهرست‌وارة نسخه‌های خطی کیمیا و علوم وابسته در کتاب‌خانه‌های ایران [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 265-282]

 • نسخه بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • نظام شوگوُنی بررسی و نقد کتاب 近世の三大改革 (اصلاحات بزرگ سه‌گانه در دورۀ مدرن آغازین ژاپن) [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 303-324]

 • نظام مشترک معنایی بررسی تحلیلی لوازم روش‌شناسانۀ ماهیت «جریان اجتماعی» [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 1-32]

 • نظام‌های سیاسی بررسی انتقادی کتاب از بحران تا فروپاشی: کندوکاوی در ماندگاری یا فروپاشی نظام‌های سیاسی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 167-186]

 • نظریات ترجمه نقد آموزش نظریه‌های غربی ترجمه در دو‌درس‌نامۀ آموزش ترجمۀ ادبی در ایران [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 379-393]

 • نظریه آیا هر نظریه‌ای دربارۀ عکاسی انتقادی است؟ نگاهی به کتاب عکاسی: درآمدی انتقادی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 61-83]

 • نظریه نقد و ارزیابی کتاب روش و نظریه در علوم سیاسی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 153-174]

 • نظریه سیادت ژانر تحلیل کتاب ژانر فیلم؛ از کلاسیک تا پساکلاسیک [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 281-304]

 • نظریه جعبه‌ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 337-357]

 • نظریه‌‌پردازی ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • نظریۀ آدلر نقد مبانی انسان‌شناختی سبک زندگی در نظریۀ روان‌شناسی فردنگر آدلر از دیدگاه اسلام [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 251-274]

 • نظریۀ اجتماعی تحلیلی نقادانه بر کتاب تاریخ و نظریۀ اجتماعی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 27-48]

 • نظریۀ انتقادی تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • نظریۀ روابط بین‌الملل ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • نظریۀ کنش‌گر ـ شبکه بررسی انتقادی کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تأملات نظری و میان‌رشته‌ای [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 345-369]

 • نظریۀ کنش‌گر شبکه نقدی بر کتاب فهم علم اجتماعی از چشم‌انداز نظریۀ کنش‌گر شبکه [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 199-221]

 • نظم فناورانۀ تاریخ تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • نقد بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی موالی در صدر اسلام [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 67-87]

 • نقد خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • نقد بررسی و نقد کتاب فلسفۀ شوپنهاور [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 195-217]

 • نقد نقدی بر فرهنگ کنایات سخن [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 25-47]

 • نقد نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • نقد فلسفۀ علم روان‌شناسی در بوتۀ نقد [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 49-72]

 • نقد نقد کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 127-152]

 • نقد نقد کتاب آشنایی با کارگاه‌های صنایع دستی ایران [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 203-225]

 • نقد انسان‌شناسی فلسفی؛ مدخلی بر انسان‌شناسی ساحتی نقد کتاب انسان‌شناسی فلسفی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 69-93]

 • نقد نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • نقد طرح و نقد سکولاریسم انتقادی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 137-155]

 • نقد بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 41-60]

 • نقد نقد کتاب مبانی بازاریابی ورزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 343-365]

 • نقد باستان‌شناسی بررسی و نقد کتاب فرهنگ مصور باستان‌شناسی دوران پیش‌ از تاریخ، انگلیسی ـ فارسی (جلد 2) [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 127-150]

 • نقدِ تاریخ نسبت نقدِ تاریخ با فراتاریخ؛ یک پیش‌نهاد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 239-264]

 • نقد تحلیلی نقد و تحلیل کتاب ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی براساس نظریة دستور وابستگی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 373-396]

 • نقد ترجمه پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 249-270]

 • نقد تصحیح متون قوّت و ضعف تصحیح جدید ترجمة رسالة قشیریه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 103-126]

 • نقد درونی بررسی کتاب فلسفه، الهیات، و سیاست: خوانشی از رسالۀ الهیاتی ـ سیاسی اسپینوزا نگاشتۀ پُل بَگلی [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 261-283]

 • نقد روشی نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • نقد زبانی نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • نقد ساختاری نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • نقد ساختاری نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • نقد شکلی نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • نقد فرهنگی ــ اجتماعی نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • نقد فیلم نقد فیلم مارجین کال با تصمیم‌گیری اخلاقی در موقعیت بحرانی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 41-60]

 • نقد کتاب نقدی بر کتاب بانوان خوش‌نویس ایران، از زینب شهده تا ام‌سلمه [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 109-125]

 • نقد کتاب معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • نقد کتاب نقدی بر کتاب روش‌شناسی مطالعات دینی (تحریری نو) [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 33-48]

 • نقد کتاب نقد و تحلیلِ محتوایی کتاب درسی روش تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 97-126]

 • نقد کتاب نقد کتاب روش تحقیق آمیخته [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 423-450]

 • نقد کتاب تحلیلی نقادانه بر کتاب Educational Psychology (روان‌شناسی تربیتی) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 339-355]

 • نقد کتاب نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 187-206]

 • نقد کتاب مطالعات فضای مجازی و فرهنگ؛ نقدی بر کتاب فضای مجازی؛ اجتماع و فرهنگ [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 287-305]

 • نقد کتاب درسی نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 289-307]

 • نقد کتاب درسی نقدی بر جامعه‌شناسی جنسیت با رویکردی اسلامی به‌مثابۀ یک کتاب درسی [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 137-159]

 • نقد محتوایی نقد مجموعۀ فارسی بیاموزیم [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 155-179]

 • نقد محتوایی نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • نقد محتوایی نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • نقد و بررسی نقد و تحلیل کتاب فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 325-351]

 • نقد و بررسی نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 165-186]

 • نقد ‌و بررسی کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • نقد و تحلیل نقد و تحلیل کتاب مولانا و چند داستان مثنوی با تکیه بر سنت عرفانی طریقۀ مولویه [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 413-438]

 • نقد ویرایشی نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • نقش تقریری انضمامی از خود در جامعه: نقد و بررسی کتاب ازخودبیگانگی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 345-371]

 • نقشبندیة سیاسی نقد کتاب جنبش‌های اسلامی در قفقاز شمالی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 71-94]

 • نگارش کتاب درسی نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 1-16]

 • نگارش و ویرایش نقد کتاب نگارش و ویرایش [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 397-412]

 • نگاشت معرفی و نقد کتاب مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 205-222]

 • نگرش انتقادی جستاری در نگرش انتقادی دانشجویان زبان انگلیسی دربارۀ برنامۀ زبان‌آموزی در ایران: مطالعۀ طولی درون‌گرایانه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 395-422]

 • نگره‌شناختی هزارتوی ذهن نقد و تحلیل کتاب تصویر و ذهن؛ فیلم، فلسفه و علوم شناختی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 243-264]

 • نگرۀ مؤلف بررسی و نقد کتاب آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 163-183]

 • نمایش نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • نمایش نقدی بر کتاب معرفت‌شناسی علم‌سنجی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 327-341]

 • نمایش‌نامه مروری بر بازترجمه‌های دکتر مهوش قویمی از دو نمایش‌نامة کامو [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 135-156]

 • نمودن نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • نوسانات اقلیمی بررسی و نقد کتاب The Palaeolithic Settlement of Asia یا زیست‌گاه‌های دوران پارینه‌سنگی در [قارۀ] آسیا‌ [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 399-425]

 • نوع متن نقد کتاب Français Général pour les étudiants des universités (فرانسۀ عمومی برای دانشجویان دانشگاه‌ها) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 223-247]

 • نوعی خبوشانی بررسی و تحلیل انتقادی دیوان مولانا نوعی خبوشانی [دوره 20، شماره 4، 1399، صفحه 245-270]

 • نیچه بررسی کتاب The Oxford Handbook of Nietzsche (راهنمای آکسفورد نیچه) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 301-322]

 • نیک و شریف معرفی، بررسی و نقد کتاب اخلاق ائودموسِ ارسطو (Eudemian Ethics) [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 93-114]

 • نیهیلیسم نقد مضمونی کتاب آسیا دربرابر غرب [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 139-155]

 • نیهیلیسم مضاعف نقد مضمونی کتاب آسیا دربرابر غرب [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 139-155]

و

 • واژگان بدون معادل مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • واقع‌‌گرایی انتقادی ارزیابی کتاب درس‌نامۀ نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی از منظر واقع‌گرایی انتقادی؛ با تأکید بر آرای روی بسکار1 [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 307-326]

 • واقع‌گرایی انتقادی نقدی بر کتاب فهم علم اجتماعی از چشم‌انداز نظریۀ کنش‌گر شبکه [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 199-221]

 • واقعۀ کربلا نقد کتاب تحول گفتمانی در گزارش واقعۀ کربلا با رویکرد گفتمانی لاکلائو و موفه [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 127-149]

 • واقعیت‌ها مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • واقعیت‌های تاریخیِ زندگی گروهی مواجهۀ مترجمان در انتقال واقعیت‌ها در ترجمه به روسی حماسۀ پهلوانان اوستیا: نارت‌ها (براساس ترجمۀ آ. آ. دزانتیف، ت. آ. هامیتسایوا) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 175-196]

 • واگرایی نقد و بررسی جهانی‌شدن و تنوع فرهنگی [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 111-135]

 • والد نگاهی به کتاب ماندن در وضعیت آخر [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 95-110]

 • و جامعه‌پیدایی دولت معرفی و نقد کتاب فرایند متمدن‌شدن [دوره 20، شماره 12، 1399، صفحه 231-259]

 • وجوه خطابی روش نقد کتاب درآمدی بر پژوهش روش‎های آمیخته و تحلیل وجوه خطابی آن [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 223-243]

 • وحود نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • وستفالیا ارزیابی کتاب مذهب و نظریۀ روابط بین‌الملل: نظریه و عمل [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 395-417]

 • وضع نخستین بازخوانی عدالت در اندیشۀ جان رالز (با تأکید بر عدالت جنسیتی) [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 1-23]

 • ولایت فقیه تئوری انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی نقدی بر کتاب گفتمان مبارزه در اندیشۀ سیاسی امام خمینی؛ رویکردی بر اصول و شیوه‌های مبارزاتی [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 51-70]

 • ویر گوردون چایلد تکامل خلاق و نظم فناورانۀ تاریخ واکاوی ره‌یافت روش‌شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشۀ تاریخ‌نگاری ویر گوردون چایلد [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]

 • ویلیام اچ. آستین بررسی و نقد ترجمۀ کتاب ربط علم طبیعی به الهیات [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 245-270]

 • وینه بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 271-287]

ه

 • هانری مشونیک بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ) [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 315-337]

 • هایدگر نقد و بررسی کتاب هایدگر و مسیحیت [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 219-242]

 • هایدگر نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک [دوره 20، شماره 3، 1399، صفحه 285-299]

 • هرزه‌نگاری موضوع و محدودۀ «آزادی»: تأملاتی در محتوا، روش، و دلالت‌های کتاب نایجل واربرتون [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 323-344]

 • هرمنوتیک روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشۀ سیاسی مدرن [دوره 20، شماره 7، 1399، صفحه 211-232]

 • هرمنوتیک نقد و بررسی کتاب درک بینش‌های روش‌شناختی در علم سیاست [دوره 20، شماره 9، 1399، صفحه 373-393]

 • هزارتوی ذهن هزارتوی ذهن نقد و تحلیل کتاب تصویر و ذهن؛ فیلم، فلسفه و علوم شناختی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 243-264]

 • هژمونی بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 309-325]

 • هستی‌شناسی نقد کتاب فلسفۀ علوم اجتماعی؛ به‌سوی پراگماتیسم [دوره 20، شماره 5، 1399، صفحه 73-96]

 • همکاری بین‌ کتاب‌خانه‌‌ای نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتاب‌خانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 97-117]

 • هنجارگریزی معنایی بررسی هنجارگریزی معنایی در مجموعۀ شعر گل‌های شر و ترجمه‌های فارسی [دوره 20، شماره 8، 1399، صفحه 61-91]

 • هنجارهای حقوق بشری تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 405-423]

 • هنر خوانشی بر کتاب درخت زندگی: سمبل مرکزیت [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 1-20]

 • هنر نقد کتاب عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 187-203]

 • هنر نقد و بررسی تحلیلی فصل هنرِ کتابِ رساله‌ای درباب انسان [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 315-337]

 • هنر اسلامی خوانش تحلیلی ـ انتقادیِ کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 2، 1399، صفحه 265-291]

 • هنر اسلامی نقد و بررسی کتاب هنر اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 25-42]

 • هنر اسلامی نقدی بر ترجمۀ کتاب سفال اسلامی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 227-247]

 • هویت جامعه‌شناسی حقوقی هویت ایرانی در نقد هویت جسمی و حقوق اسمی [دوره 20، شماره 11، 1399، صفحه 95-118]

ی

 • یادگیری نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی [دوره 20، شماره 10، 1399، صفحه 267-287]

 • یعقوب آژند نقد روش‌شناختی کتاب نمایش در دورۀ صفوی [دوره 20، شماره 6، 1399، صفحه 145-162]

 • یونان تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]

 • یونانی‌‌مآبی تحلیل انتقادی بر مفهوم «فیل‌‌هلن» بر سکه‌های اشکانی [دوره 20، شماره 1، 1399، صفحه 197-218]