نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،

چکیده

برای نقد کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌وپرورش) از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی استفاده شد. طبق نتایج، ارائۀ تفصیلی و یک‌پارچة مبحث بودجه‌ریزی، به‌هم‌راه قابلیت خواندن، نوع خط، و کیفیت چاپ نسبتاً خوب از مزایای این کتاب‌اند و بی‌بهره‌بودن از ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به‌صورت دل‌خواه، و نبود تمرین و آزمون و جمع‌بندی در پایان هر فصل از کاستی‌های ظاهری کتاب به‌شمار می‌روند. مهم‌ترین کاستی محتوایی روزآمدنبودن به‌دلیل پوشش‌ندادن تحول گسترده در نظام آمارهای مالی دولت (GFS) و تغییرات ناشی از دگرگونی در مقررات و روش‌های بودجه‌ریزی در دولت و آموزش‌وپرورش است؛ کم‌توجهی به مبانی مالیة آموزش و اقتصاد سیاسی به‌منزلة پشتوانة نظری جنبه‌های کاربردی و زمینه‌ای که بودجه‌ریزی در آن واقع می‌شود و هم‌چنین نپرداختن به چگونگی توزیع اعتبارات درمیان استان‌ها، برنامه‌ها، و فعالیت‌ها در آموزش‌وپرورش از دیگرکاستی‌های محتوایی کتاب‌اند. ضعف دقت علمی در پرداختن به مباحث نظری نیز به‌چشم می‌خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Critiqueof “Fundamentals of Finance and Budget in Education Sector”

نویسنده [English]

  • Abdollah Ansari
Faculty Member of Organization for Educational Research and Planning,
چکیده [English]

For appraisal of fundamentals of finance and budget (in education sector), the framework of inspection of liberal science texts and books council was used. The results of assessment showed that history of budget in the country, principles, and steps of budget classification and methods of income and expenditure estimate have been explained in details. In some instances, people’s right to oversee government operations as a logic behind budget approval by parliament has been emphasized. The book is readable; the quality of print is relatively suitable, and the text is clear and easy to read for the most parts. Not all chapters include introduction, summary, test, picture, practice (sample) and final conclusion, and only for one chapter, practice (sample) has been presented. Phraseology general principle has not been followed in a section of the book. There is no scientific and literary editing as well. The most important shortcoming of this book is related to its lack of coverage of vast changes (advances) in public accounting systems and public financial statistics which have been used since 2003 which per se makes the majority of book outdated and old. Moreover, many regulations, institutions and methods have changed in government budgeting systems and education sector which are not reflected in this book. The other considerable shortcoming is related to lack of attention to financing education which connects theoretical issues of education economy to practical aspects like fundamentals of finance and budget in education sector. Another problem with the book is overlooking theprocesses and methods of distribution and allocation of credits among regions as well as programs and activities in education sector. Not considering political economy of budgeting as an area that operations take place is another shortcoming. Lack of attention to macroeconomic issues like government’s role in economy, budget deficit, and related views to economic concepts can also be seen. Updating book and discussing education finance issues with distribution of public credits in education sector are also suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Education Budget
  • Education Finance
  • Book Review
  • Evaluation
  • academic textbook
انصاری، عبدالله (1390)، تأمین مالی آموزشوپرورش در ایران، تهران: نور علم و پژوهشگاه مطالعات آموزش‌‌‌وپرورش.

آرمند، محمد و حسن ملکی (1391)، مقدمه‌ای بر شیوۀ طراحی و تألیف کتب درسی دانشگاهی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

دستگیر، محسن و مصطفی صبوری (1384)، «بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت، GFS، )موردمطالعه استان اصفهان)»، مجلۀ بررسی‌های حساب‌داری و حساب‌رسی، ش 41، پاییز.

شاکری، عباس (1384)، «مروری تاریخی بر روند شکل‌گیری نظریه‌های اقتصاد کلان»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های اقتصادی ایران، ش 23، تابستان.

شبیری‌نژاد، علی‌اکبر (1386)، «مسائل ساختاری در فرایند بودجه‌ریزی ایران»، راه‌برد، ش 43، بهار.

صالحی، داوود (1392)، مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌وپرورش)، تهران: سمت.

عبداللهی، حسین (1378)، «ارزیابی برنامه‌های توسعۀ آموزش‌و‌پرورش ایران از‌نظر فنون برنامه‌ریزی و عملکرد نسبت‌به هدف‌های مصوب، سال‌های 1327- 1378»، طرح پژوهشی، گروه پژوهشی اقتصاد و برنامه‌ریزی توسعة آموزش‌وپرورش، پژوهشکدۀ تعلیم‌وتربیت وزارت آموزش‌و‌پرورش.

غنی‌نژاد، موسی (1381)، «دولت در اقتصاد کینزی» در: نقش دولت در اقتصاد، تهران: مؤسسۀ فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.

قدیری اصلی، باقر (1376)، سیر اندیشة اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.

گرجی، ابراهیم (1376)، ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

لامعی، بهزاد (1384)، «نگاهی به کسری بودجه و روند آن در ایران در دورة 1358- 1382»، مجلس و راه‌برد، ش 47، تابستان.

لوین، ه. م. (1995)، «تأمین منابع مالی آموزش‌و‌پرورش عمومی»، ترجمۀ عبدالحسین نفیسی، دانش‌نامة اقتصاد آموزشوپرورش، پژوهشکدة تعلیم‌وتربیت، ج 1، آموزش‌و‌پرورش عمومی.

ملکیان، اسفندیار و عباس‌علی دریایی (1390)، «بررسی تطبیقی نظام حساب‌داری دولتی قدیم و جدید در ایران؛ با تأکید بر طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»، اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حساب‌داری دولتی.

مؤمنی، فرشاد (1384)، «اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی در ایران»، جامعه و اقتصاد، ش 6، زمستان.

نادری، ابوالقاسم (1388)، مالیۀ آموزش، تهران: دانشگاه تهران.

نفیسی، عبدالحسین (1381)، «تحلیلی بر مدیریت امور مالی و اجرایی در نظام مدیریت مبتنی‌بر مدرسه در ایران»، مقالة منتشرنشده، پژوهشکدۀ تعلیم‌ وتربیت.

هانت، دایانا (1376)، نظریه‌های اقتصاد توسعه، تحلیلی از الگوهای رقیب، ترجمة غلام‌رضا آزادارمکی، تهران: نشر نی.