تذکر: چنانچه نویسنده محترم در به ثمر رساندن مقاله خود  از مؤسسه یا سازمانی حمایت و کمک مالی دریافت کرده، جهت درج  در صفحه اول مقاله، به این مساله اشاره نماید.

1-راهنمای استفاده از سامانه (ارسال و پی گیری مقاله) (کلیک کنید)

2- فرم تعهدنامه نویسندگان (کلیک کنید)

3- فرم تعارض منافع (تعارض بهره )(کلیک کنید)

4-شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله (کلیک کنید)

5- هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.
ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:
1.هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.
برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100 هزار تومان دریافت شود.
2.هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ نهایی پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.
ازاین‌رو در مرحلۀ نهایی و ویرایش، چاپ و نشر مقاله به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 250 هزار تومان دریافت می‌شود. درصورتی‌که تعداد واژگان مقاله از 6000 کلمه بیشتر باشد، علامه بر مبالغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان دریافت خواهد شد.
لازم است در هر مرحله، تصویر فیش واریزی هزینه‌ها از طریق سامانه مجله ارسال گردد.