پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی (CRTLS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله