فرآیند پذیرش مقاله

-        ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات؛

-        ارائۀ مقاله در شورای سردبیری و پذیرش یا رد اولیه و اطلاع به نویسنده؛

-        در صورت پذیرش، انجام مراحل ارزیابی و تأیید یا رد مقاله؛

-        در صورت مثبت‌بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به شورای سردبیری جهت اخذ تأیید نهایی؛

-        ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات؛

-        دریافت مقاله اصلاح شده و تأیید یا رد اصلاحات؛

-        درصورت تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی به نویسنده.