پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی (CRTLS) - اهداف و چشم انداز