کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکدة علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

کلاس‌‌های درس دانشگاهی و تجربة زیستة استادان دانشگاه در آن هماره دغدغة مهم بسیاری از نظام‌‌های دانشگاهی، آموزشی، و تربیتی ایران و سایر نقاط دنیا بوده است. ضرورت و اهمیت پرداختن به فضای کلاس درس قلمرو ارزش‌مندی است که می‌‌تواند چالش‌های گوناگونی را برای کارشناسان و مدیران آموزش به‌وجود آورد. ازاین‌رو، در مقالة حاضر سعی شده تا کتاب روایتی از کلاس‌‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه که به کوشش عباس کاظمی ازسوی پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به‌ چاپ رسیده است با دقت و به دور از هرگونه سوگیری و تمرکز بر نگاه توصیفی‌‌ ـ تحلیلی موردنقد و ارزیابی قرار گیرد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف آن به کاربردی‌‌ترشدن این اثر برای چاپ‌های بعدی توجه شود. نخست، اثر و کوشش‌‌گر آن معرفی و سپس کتاب در دو زمینة شکلی و محتوایی نقد شده است. در انتها نقد رویکرد ارتباطات عقلانی به‌مثابة مجرایی ارتباطی برای کلاس درس درنظر آمده با این استدلال که می‌‌تواند نگاهی عمیق‌‌تر به فرایند آموزش باشد. در پایان، پس از نتیجه‌گیری، پیش‌نهادهایی به‌منظور رفع کاستی‌‌های اثر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Classrooms as Rational Communications: (Review of the Book of Narrative from Academic Classrooms: The Lived Experience of University Professors)

نویسنده [English]

  • Gholam Reza Azari
Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Faculty of Communication Sciences and Media Studies
چکیده [English]

Academic classrooms and the lived experience of university professors have been a major concern for many academic, educational, and training systems in Iran and elsewhere in the world. The importance and necessity of addressing classroom space are a valuable realm that can provide a variety of challenges for education experts and managers. Therefore, in this essay, the book "A Narrative of Academic Classrooms: The Lived Experience of University Professors" was attempted by Abbas Kazemi from the Institute for Cultural and Social Studies published in 1396.  Using descriptive-analytic analysis, the purpose of the present review is to identify the strengths and weaknesses of the book and make it more useful for the subsequent editions without any bias.  First, his work was introduced, and then the book was criticized in two aspects of form and content. At the end of the critique, the rational communication approach is considered as a communicative channel for the classroom with the argument that it can take a deeper look at the learning process. In the end, , suggestions are made to eliminate the shortcomings of this work. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Education
  • Rational Communications
  • Scientific Communication
  • Cooperative Principle
  • Lived Experience
  • Classroom
امیرهوشمند، فتح‌الله (1328)، فلسفة آموزش و پرورش، تهران: دانشگاه تهران.

حری، عباس (1372)، آیین نگارش علمی، تهران: کتابدار.

داورپناه، محمدرضا (1386)، ارتباط علمی، نیاز اطلاعاتی، و رفتار اطلاع‌یابی، تهران: چاپار.

راجرز، اورت میچل (1387). تاریخ تحلیلی علم ارتباطات: رویکردی شرح حال‌نگارانه، ج 2، ترجمة غلام‌رضا آذری، تهران: دانژه.

راسخ مهند، محمد، مجتبی علیزاده صحرایی، و راحله ایزدی‌‌فر (1394)، فرهنگ توصیفی مکاتب زبان‌شناسی، تهران: علمی.

سیف، علی‌اکبر (1363)، روان‌‌شناسی پرورشی، تهران: آگاه.

شعبانی، حسن (1371)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، تهران: سمت.

شکوهی، غلام‌حسین (1368)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، تهران: آستان قدس رضوی.

صدیق، عیسی (1332)، سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین، تهران: دانشگاه تهران.

صفوی، امان‌الله (1372)، کلیات روش‌‌ها و فنون تدریس، تهران: معاصر.

علیدوستی، سیروس، محمود خسروجردی، و بهزاد دوران (1388)، مدیریت ارتباطات علمی، تهران: چاپار.

کاظمی، عباس (1396)، روایتی از کلاس‌‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کوشان، محسن و عباس حیدری (1385)، «بررسی عادت‌‌های مطالعه در دانشجویان دانشکدة علوم پزشکی سبزوار»، فصل‌نامة دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دورة 13، ش 4.

لنسکی، گرهارد و جین لنسکی (1369)، سیر جوامع بشری، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: انقلاب اسلامی.

هاشمی، احمد و ابوذر همتی (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی لامرد در سال تحصیلی 1390- 1389، لامرد: دانشگاه آزاد اسلامی.

هوشیار، محمدباقر (1327)، اصول آموزش و پرورش، تهران: دانشگاه تهران.

 

Eemeren, F. H. Van, R. Grootendorst, S. Jackson, and S. Jacobs (1993), Reconstructing Argumentative Discourse, Tuscaloosa etc.: The University of Alabama Press.

Gregory, J. and S. Miller (1998), Science in Public: Communication, Culture, and Credibility, Cambridge, M A: Basic Books Press.

Grice, P. (1989), Studies in The Way of Words, Cambridge, M A: Harvard University Press.

Hanson, C. W. (1973), Introduction to Information-Science Work, London: Aslib Press.

Jonassen, D. H. (ed.) (1995), Handbook of Research for Educational Communication and Technology, Simon and Schuster/ MacMillan: New York Press.

Laurillard, D. (1993), Rethinking University Teaching: A Framework for the Effective Use of Educational Technology, London: Routledge and New York Press.

Rowland, F. (1998), “Scientists in Communication”, in E. Scanlon, R. Hilland, and K. Junker (eds.), Communicating Science, vol. 1: Professional Contexts, London: Routledge Press.