نقد و بررسی برگزیدة مقالات والتر بنیامین

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار رشتة فلسفه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

والتر بنیامین، فیلسوف و منتقد ادبی سرشناس آلمانی، مقالاتی به‌صورت جداگانه منتشر کرده است که در مجموعه‌ای به‌‌نام Illuminationen به‌معنای «روشن‌گری‌ها» گردآوری و به انگلیسی ترجمه شده است. در سال 1393 کتابی در فارسی با‌ نام برگزیدة مقالات والتر بنیامین توسط نشر علم منتشر شد که در آن پنج مقاله از بنیامین ترجمه شده است که به‌صورتی نارسا ادعا شده است که از همان مجموعة انگلیسی برگرفته شده‌اند. ما با یافتن متن اصلیِ معیارِ مترجم فارسی و منابع دیگری که ذکر نشده‌اند این اثر را بررسی کردیم. این بررسی غیر از مرور محتوای مقالات بنیامین شامل تطبیق متن اصلی و ترجمة فارسی هم بود تا به قضاوتی دربارة دقت ترجمه دست یابیم. بررسی محصول نهایی در فارسی نشان‌دهندة مشکلات صوری و محتوایی زیادی است که درنهایت این اثر را شایستة مقالات مهمی که مورد‌توجه قرار داده شده‌اند نمی‌کند و نمی‌تواند ازجهت آموزشی و پژوهشی واجد ارزش‌های یک اثر دانشگاهی و علمی و حتی مناسب استفاده‌های عمومی‌تر دانسته شود. این درحالی است که اصل توجه به این آثار فی‌نفسه ارزش‌مند است و مترجم محترم می‌توانست، با اتخاذ الگوهای علمی حداقلی، تلاش خود را سودمند کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Article Criticism: The Selection Works of Benjamin Walter

نویسنده [English]

  • meysam sefidkhosh
Assistant Prof, Philosophy Department, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Walter Benjamin, the famous German Philosopher and a Literature critic, had published some articles separately which were compiled and translated into English in the form of a selection titled: Illuminations. In 2014, a book under the title of The Selection Works of Benjamin Walter with a Persian translation was published by Nashre Elm. It is claimed inadequately that the five articles in this book are translations of the same five articles from the English Selection. We studied this work by finding the English text claimed to be translated by the Persian translator and some other sources that had not been mentioned. Despite the Content Analysis of the Benjamin’s articles, we compared the Persian translation with the original text to find out the accuracy of this translation. We concluded that the translation is full of formal and content problems which it does not succeed to deserve the title of translation of the regarded articles. It also does not qualify to be considered an academic and a scientific textbook, and even it is not proper for general use; nevertheless, it is valuable to attend these kinds of works. However, the translator should at least have considered the scientific patterns so that this attempt would be useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walter Benjamin
  • Roya Monajjem
  • Artistic Work
  • Translator’s Commitment
  • Unmindful Translation and Publication
بنیامین، والتر (1393)، برگزیدة مقالات والتر بنیامین، رؤیا منجم، تهران: نشر علم.

Benjamin, Walter (1955), Illuminationen, Frankfurt A. M. Suhrka: Suhrkamp ,Verlag.

Benjamin, Walter (1986), Reflections, Essays, Aphorisms, Autobigraphical writings, trans. Edmund Jephcott, edited and with an Introduction by Peter Demetz, New York: Schocken Books.

Benjamin, Walter (1991), Gesammelte Schriften, Erste Auflage, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.

Benjamin, Walter (2006), Selected Writings, vol. 3, 1935-1938, trans. Edmund Jephcott, Howard Eiland, and Others, Michael W. Jennings (ed.), Massachusetts, and London: The Belknap Press Of Harvard University Press.

Newman, Amanda (2008), “To Articulate the Past Historically”, in: Walter Benjamin on Literature and History, A Thesis Submitted to the Faculty of Wesleyan Universityin Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor of Artswith Departmental Honors from the College of Letters.