نقد کتاب نظر بر نظر، مجموعۀ بررسی کتاب

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، کتاب نظر بر نظر، نوشتة سیدعلی کاشفی خوانساری متشکل از دوازده بررسی کتاب، یک آسیب‌شناسی نشر کتاب‌های نظری ادبیات کودک، و جوابیه‌ای به جوابیة نقد در دو بخش بررسی و نقد شده ‌است: در بخش اول، کلیت ساختاری و محتوایی کتاب و در بخش دوم، همة مقالات به‌تفکیک، برمبنای اصول بررسی کتاب. درنهایت، فقدان مقدمة جامع، ایراد شمارة صفحات نمایه، مستدل و منطقی‌نبودن بخش عمده‌ای از مدعاهای مطرح‌شده در کتاب، ذکرنکردن نمونه‌ها و مصادیق مدعاها و نقدها در هنگام ضرورت، غالباً فقدان و گاهی نقص ارجاع به منابع، استفاده از زبان و اصطلاحات غیرتخصصی در نقدها، و برخی اغلاط و ایرادهای نگارشی و تایپی اشکالات عمدة کتاب‌اند. نقاط‌ قوت مقالات بررسی کتاب عبارت‌اند از: معرفی تاریخچه و حوزة موضوعی کتاب‌ها و جایگاه آن‌ها درمیان آثار مشابه در اغلب مقالات، گاهی فراتررفتن از نقد صرف، طرح مباحث جدید، طبقه‌بندی و عنوان‌بندی یا شماره‌گذاری نقدها و محورهای نقد در برخی مقالات که دریافت مفاهیم را آسان‌تر می‌کند، و در کل کتاب هم ظاهر و شمایل ساده و مناسب آن. درنهایت، کتاب مناسب پژوهش و آموزش دانشگاهی تشخیص ‌داده ‌نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Book “Comment on Comment”, Book Review Collection

نویسنده [English]

  • Roya Yadolahi Shahrah
PhD of Persian Language and Literature, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this article, the book “Comment on Comment”, written by Seyyed Ali Kashefi Khansari, consisting of 12 book reviews, a pathology of children's literary theory books, and a response to review response, was investigated and criticized in two sections. In the first section, the form and content generality of the book were reviewed, and in the second section, all the articles separately, based on the principles of book review were reviewed. Finally, the lack of a comprehensive introduction, problems in the number of index pages, lack of reasoning and rationality of most of the claims made in the book, lack of citation and examples of claims and reviews when necessary, often the lack and sometimes deficiency of citing references, non-use of lexicons and specific language and some writing and typing problems are major drawbacks of the book. The strengths and weaknesses of book review articles include: Introducing the history and subject area of ​​books and their place among similar works in most articles, sometimes exceeding mere review, proposing new topics, categorizing and indexing or numbering reviews and axes of review in some articles that facilitates receiving concepts, and in the whole book, its simple and suitable appearance. Finally, the book was considered inappropriate for the academic research and education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comment on comment
  • Kashefi Khansari
  • Child Literature
  • Book Review
  • Review
پست‌من، نیل (1378)، نقش رسانه‌های تصویری در زوال دوران کودکی: نقش تلویزیون در ربودن گوهر طفولیت از زندگی انسان، ترجمه و نگارش صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات.

کاشفی خوانساری، علی (1395)، نظر بر نظر: نقد و نظری دربارة کتاب‌های تئوری ادبیات کودک، تهران: خانة کتاب ایران.

کالینگفورد، سدریک (1380)، کودکان و تلویزیون، ترجمة وارگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

محمدی، محمدهادی و زهره قایینی (1380)، تاریخ ادبیات کودکان، ج 3 و 4، تهران: چیستا.

میشل، آندره (1376)، پیکار با تبعیض جنسیتی، ترجمة محمدجعفر پوینده، تهران: نگاه.

Bazerman, C. (2010), The Informed Writer, Colorado: The WAC Clearinghouse.

Hunt, P. (2004), International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, London and New York: Routledge.

Lee, A. D. et al. (2010), “How to Write a Scholarly Book Review for Publication in a Peer-Reviewed Journal”, Journal of Chiropractic Education, vol. 24, no. 1.

The University of Chicago Press (2010), The Chicago Manual of Style, 16th(ed.), London: The University of Chicago Press.

Vandergrift, K. E. (1990), Children’s Literature: Theory, Research and Teaching, Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc.

http://www.libguides.usc.edu

http://www.hbashir.blogsky.com

http://www.wordzworth.com

http://en.oxforddictionaries.com