نقد کتاب آتش پارسی؛ درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشۀ سعدی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش دربارة پادشاه سخن، سعدی، کاری درخور ستایش و آفرین است و هرچه این کار مفصل­ تر، شادی برانگیزتر. کتاب آتش پارسی در شناخت زندگی و شعر اوست و دیدن همین نام لبخند شادی را بر لب­ های خواننده می‌نشاند، اما تأمل در اوراق کتاب و مطالعة جدی آن، درعین‌این‌که گاه خواننده را با نکته‌سنجی­ها و نکات تازه­ای روبه‌رو می‌کند، این احساس را آرام‌آرام تغییر می­دهد؛ خوانندة منصف درمی‌یابد که مسلمانی شیعه کلیات سعدی را به‌هم‌راه مجموعه­ای از آثار تاریخی، دینی، عرفانی، ادبی، و اخلاقی پیش‌روی نهاده و با نقل بی­رویه از آن­ ها کوشیده تا سعدی را مطابق باور خویش بشناساند. پایان مطالعة کتاب بار سنگین پرس ش­های بسیاری را بر دوش خواننده م ی­گذارد: حجم‌گرایی، استنباط‌های نادرست، تکرار، ارجاع بی­سروسامان، و ... خواننده را از نویسندة کتاب و ناشر محترم گله­ مند می­ کند که چرا پاس خاطر ذهن و جیبش را نداشته و در تألیف و داوری کتاب دقت بیش‌تری به‌کار نبرده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Book “Atash-e-Parsi” on the Recognition of Sa’di

نویسنده [English]

  • Roohollah Hadi
Associate Professor of Persian Literature and Literature, University of Tehran
چکیده [English]

Doing studies about the king of speech “Sa’di” is highly respected and the greater they are the greater happiness they make. Atash-e-Parsi is one of these studies on Sa’di`s life and poems. Seeing Sa’di’s name in the first step, makes the reader smile but reading the book more seriously and thinking twice about its content, changes this early feeling little by little, besides revealing new points and facts. A fair reader will understand that the writer of the book, as a Shiite Muslim, has used the SA’DI Collected Works as well as a collection of other historic, religious, mystical, literary, and other references to show a personality of Sa’di based on his own personal thoughts and beliefs. He has also tried to reconstruct the real life of the poet using his romantic Ghazals, which are a product of a unique moment. As a result, reading this book makes hundreds of questions in the readers’ mind and totally confuses them. They mainly have complaints about the periphrasis, incorrect inference, repetition, and the irregular references and wonder why the writer and the publisher did not care about their reader’s mind. considering the fact that a professional publishing institute like Ettela’at is rightly expected to pay much more attention to judging books before publishing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa’di
  • Atash-e-Parsi
  • criticism
  • periphrasis
  • Repetition
پورنامداریان، تقی (1382)، گمشدۀ لب دریا، تأملی در معنی و صورت شعر حافظ، تهران: سخن.

حمیدیان، سعید (1383)، سعدی در غزل، تهران: قطره.

رشید وطواط (1373)، مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب (ع)، ترجمه، تصحیح، و تعلیق محمود عابدی، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.

زرین‌کوب، عبدالحسین (1379)، حدیث خوش سعدی، دربارة زندگی و اندیشة سعدی، تهران: سخن.

زرین‌کوب، عبدالحسین (1356)، یادداشتها و اندیشهها، از مقالات، نقدها، و اشارات، تهران: جاویدان.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1363)، کلیات سعدی، به‌اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1393)، کلیات سعدی، تصحیح، مقدمه، تعلیقات، و فهارس، بهاءالدین خرمشاهی، تهران: دوستان.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1368)، گلستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1368)، دیوان غزلیات استاد سخن سعدی شیرازی، با شرح ابیات و ذکر وزن غزل‌ها و امثال حکم، به‌کوشش خلیل خطیب رهبر، دو مجلد، تهران: سعدی.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1369)، بوستان (سعدینامه)، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.

سعدی، مصلح بن عبدالله (1385)، غزلهای سعدی، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخن.

محمد بن منور (1366)، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، مقدمه، تصحیح، و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.

یزدان‌پرست لاریجانی، حمید (1393)، آتش پارسی، درنگی در روزگار، زندگی، و اندیشة سعدی، 2 ج، تهران: اطلاعات.