معرفی و ارزیابی کتاب «رابطه منطقی دین و علوم کاربردی»

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران

2 دکترای فلسفه علم و فناوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.29317.1708

چکیده

با اینکه از زمان انتشار نخسیتن چاپ کتاب «رابطه منطقی دین و علوم کاربردی» بیش از دو دهه می گذرد، اما با توجه به اینکه این کتاب یکی از منسجم ترین آثاری است که موضع این جریان فکری را نمایندگی می کند، کتاب را شایسته معرفی و نقد دانستیم.در این کتاب نویسنده کوشیده است تا با توجه به ادبیات آکادمیک در موضوعاتی همچون علم، تکنولوژی و توسعه و از سوی دیگر با عنایت به مبانی فکری فرهنگستان علوم اسلامی، به تاملات قابل اعتنایی دست یابد . در این مقاله نشان داده ایم که مولف کتاب نسبت به مناقشات عمده معاصر در حوزه علم پژوهی و دین پژوهی اشراف چندانی ندارند؛ مناقشاتی که از قضا با به چالش کشیدن هژمونی اروپا- مسیحیت محور مطالعات علم و مطالعات دینی معاصر می توانند فضایی برای طرحی متفاوت از مناسبات دین و فرهنگ تکنیکی معاصر بگشایند.از این روی پیشنهاد می گردد نویسنده با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علم پژوهشی و دین پژوهشی معاصر نسبت به ویرایش دوم این کتاب یا نگارش کتابی جدید در این زمینه اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Logical Relationship between Religion and Applied Sciences : A critical Review

نویسندگان [English]

  • Mmalek Shojaei jeshvaghani 1
  • Seyyed mohammad taghi movahhed abtahi 2
1 The Associate Professor of Philosophy, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 The Associate Professor of Philosophy, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Although more than two decades have passed since the publication of the first edition of The Logical Relationship between Religion and Applied Sciences, this book is still one of the most coherent and accurate works that shows the position of this intellectual current. The author of the book has tried to show the position of the Academy of Islamic Sciences on these issues, considering the academic literature on topics such as science, technology and development. So this book was seen for proper introduction and critique.In this article, we have shown that the author of the book does not have much control over the latest controversies in the field of science and religion studies - even in contemporary Iran. Today's controversy, which has challenged European-Christian hegemony based on the study of science and religion, could open a new space for a different view of the relationship between religion, culture, and technology. Therefore, it is expected that the author will write the second edition of the book, considering the latest achievements of contemporary scientology and theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Humanities
  • Religious Science
  • technique
  • Academy of Islamic Sciences
  • Applied Sciences
 
باربور، ایان(1362)، علم و دین ، ترجمه بهاالدین خرمشاهی ،تهران: مرکز نشر دانشگاهی .
پربهاکاران.ولف. و دیگران (1397)، روش شناسی فلسفی ،ترجمه هانیه مفیدی ، تهران:  انتشارات تمدن علمی .
پیروزمند ، علیرضا (1393)، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی ،قم: انتشارات کتاب فردا .
جوادی آملی ، عبدالله (1391)،انتظار بشر از دین ، تحقیق و تنظیم محمد رضا مصطفی پور ،قم: مرکز نشر اسراء .
جوادی آملی ، عبدالله(1374)،شناخت شناسی در قرآن ، قم:مرکز نشر اسراء .
حیاتی ، زهرا (1397)، درآمدی بر کاربردی سازی علوم انسانی در ایران، تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حسنی، سید حمیدرضا و همکاران (1390)،علم دینی، دیدگاه ها و ملاحظات، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دیلتای، ویلهلم(1389)، تشکّل جهان تاریخی در علوم انسانی ، ترجمه منوچهرصانعی دره بیدی، تهران: نشرققنوس.
سوزنچی کاشانی ، ابراهیم ،«مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت» ، فصلنامه سیاست علم و فناوری ،(ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری )، س 11،ش2،تابستان 1398،صص 1-16.
گاتینگ ، گری (1390)، فلسفه های قاره ای علم ، ترجمه پریسا صادقیه ، تهران: انتشارات روزنامه ایران.
قراملکی ، احد فرامرز قراملکی(1383)،مفتونی ، نادیا ،«رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی» ، مجله مقالات و بررسی ها ، ش 75 ،1383.
معلمی ، حسن (1379)، پیشینه و پیرنگ معرفت شناسی اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مطهری، مرتضی(1381)،خاتمیت، تهران:  انتشارات صدرا.
مورز،پل(1386)،درآمدی موضوعی بر معرفت شناسی معاصر ، ترجمه رحمت الله رضایی ،قم:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره» .
Dancy, Jonathan, An Introduction to Contemporary Epistemology, Oxford: Blackwell.1985.
Fitzgerald, Timothy , The Ideology of Religious Studies. Oxford: Oxford University Press.2000.
Gary B., Ferngren , The History of Science and Religion in the Western Tradition: An Encyclopedia, Garland Publishing, New York.2000.
Rieger, Joerg,Rethinking the New Materialism for Religion and Theology,in,Religious Experience and New Materialism,Movement Matters,Editors ,Joerg Rieger Edward Waggoner Palgrave Macmillan,2015.