روش‌مندی در خوانش متون کلاسیک؛ بازخوانی انتقادی کتاب بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.30465/crtls.2020.31507.1887

چکیده

روش‌شناسی پژوهشی و بازخوانی تجربه علمی مبدعان روش‌های مختلف برای هر پژوهشگر علوم انسانی بسیار آموزنده است. در حوزه اندیشه سیاسی نیز با توجه به تنوع روش‌شناسی‌ها و دستاوردهای آنها برای پیشبرد فعالیت‌های علمی، این امر از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. در این میان، رویکردهای هرمنوتیک روش‌شناختی در دهه‌های اخیر در زمینه فهم اندیشه‌های سیاسی مورد توجه جدی قرار گرفته است و با توجه به دستاوردهای سترگ آن در این زمینه، روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود. کتاب بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، یکی از آثار بسیار تاثیرگذار هرمنوتیک روش‌شناختی است که با توجه به روش‌مندی خاص نویسنده آن، کوئنتین اسکینر نه تنها داده‌ها و دیدگاه‌های ارزشمندی را درباره شکل‌گیری تفکر مدرن به دست می‌دهد، که امکان بررسی و فهم مولفه‌های روش‌شناختی رویکرد هرمنوتیکی مولف-بافتار را نیز فراهم می‌آورد. مقاله حاضر بر آن است که با بررسی مولفه‌های شکلی و محتوایی ترجمه کتاب به زبان فارسی، ضمن کاوش در بنیادهای روش‌شناختیِ هرمنوتیک مولف-بافتار و تبیین مولفه‌های این رویکرد روش‌شناختی –که نویسنده کتاب مبدع آن است-، نوعی بازخوانی انتقادی از کتاب دو جلدی بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، به دست دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Approach to Classical Texts; A Critical Review of The Foundations of Modern Political Thought

نویسنده [English]

  • Seyedmohsen Alavipour
PhD, Political Science, Assistant Professor at the Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)
چکیده [English]

Exploring the humanistic intellectual ideas, one should first of all get acquainted with the different methodological approaches, for which some authors are the exemplars in reality. This is true for explorers in the domain of political thought, especially the one who are interested in hermeneutical methodological approaches. They would surely find Quentin Skinner’s approach towards the author-context hermeneutical methodology (applied in The Foundations of Modern Political Thought) very interesting. Due to its author’s unique methodological approach towards understanding features of political thought, the publication has been considered as one of most influential texts in the contemporary academic exploration in political thought. Indeed, the author, Quentin Skinner, not only provides valuable information about the how-ness of development of modern political thought, but also makes evaluation of his author-context hermeneutical methodology possible. Reviewing the book’s features, including the shape and content, the present study attempts to critically explore the methodological foundations and different aspects of Skinner’s author-context hermeneutics, and thus, evaluate The Foundations of Modern Political Thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text
  • Hermeneutics
  • Author-Context
  • Quentin Skinner
  • The Foundations of Modern Political Thought
اسکینر، کوئنتین (1380)، ماکیاولی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، چاپ چهارم، تهران، انتشارات طرح‌نو.
------------ (1393الف)، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، جلد اول: رنسانس، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
------------ (1393ب)، بنیادهای اندیشه سیاسی مدرن، جلد دوم: عصر دین‌پیرایی، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.
پالمر، ریچارد ال. (1377)، علم هرمنوتیک، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس.
کربای، آنتونی (۱۳۷۷)، درآمدی بر هرمنوتیک، ترجمه بابک احمدی و دیگران، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
ماکیاوللی، نیکولو (1388)، شهریار، ترجمه داریوش آشوری، چاپ دوم، تهران، نشر آگه.
مرتضوی، سیدخدایار (1386)، تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر، در: پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره اول؛ صص. 191-159.
وایسنهایمر، جویل (1381)، هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، ترجمه مسعود علیا، تهران، انتشارات ققنوس. 
هرش، اریک د. (۱۳۹۵)، اعتبار در تفسیر، ترجمه محمدحسین مختاری، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت.
هولاب، رابرت (1383)، یورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
هوی، دیوید ک. (۱۳۸۵)، حلقه انتقادی، ترجمه مراد فرهادپور، چاپ اول، تهران، نشر روشنگران و مطالعات زنان.
 
Skinner, Quentin (1987a), The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance, Cambridge, Cambridge University Press.
----------------- (1987b), The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Age of Reformation, Cambridge, Cambridge University Press.
----------- (1988), Motives, intentions and the interpretation of texts, in: ‘James Tully (1988), Meaning and Context’, New Jersey, Princeton university press, pp. 68-78.
--------- (2002a), Visions of Politics, Vol. 1, Regarding Method, New York, Cambridge University Press.
--------- (2002b), Visions of Politics, Vol. 2, Renaissance Virtue, New York, Cambridge University Press.
--------- (2002c), Visions of Politics, Vol. 3, Hobbes and Civil Science, New York, Cambridge University Press.
Skinner, Quentin & Strath, Bo (2003), States and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press.
--------- (2004 [1996]), Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, New York, Cambridge university Press.
Van Gelderen, Martin & Skinner, Quentin (2002a), Republicanism, Vol. 1, Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press.
-------------- (2002b), Republicanism, Vol. 2, The Values of Republicanism Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press.