جعبه ابزار نظریه و امکان درک مفاهیم سیاسی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.30465/crtls.2020.31724.1902

چکیده

نظریه به عنوان «رویکرد» به مثابه جعبه ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش ها و مفاهیم مورد نظر قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته، بحث دربارة جایگاه نظریه همواره محل مباحثه و مناظره‌ فکری بوده است. آیا نظریه وجود دارد و اساساً ماهیت نظریه چیست؟ این که چگونه می‌توان نظریه را عنوان جعبه ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ های معاصر مورد توجه قرار داد و چه کاری را می‌توان با آن انجام داد؟
محور اصلی بحث، نقد و ارزیابی در مقاله حاضر، کتاب جعبه ابزار نظریه: مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر عنوان اثری است. ایده اصلی کتاب این است که بر اساس اندیشة ژیل دولوز، نظریه به مثابه جعبه ابزاری برای ساختن و آزمون تجربی پرسش ها و مفاهیم مورد نظر و به عنوان ابزاری فراگیرتر برای مداخله در فرهنگ های معاصر مورد توجه قرار ‌گیرد. این کتاب توسط جفری نیلوم و سوزان سرلز ژیرو نوشته شده و در سال 2012 از سوی انتشارات Rowman & Little field به زبان انگلیسی چاپ شده است. این کتاب در سال 1396 توسط عباس لطفی زاده و مرتضی خوش‌آمدی به زبان فارسی ترجمه شده و از سوی انتشارت ققنوس در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toolbox of theory and understanding of Political concepts

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Nazari
Associate Professor of Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Theory is consider as an "approach" as a toolbox for constructing and experimentally examining questions and concepts. In recent decades, the debate over the status of theory has always been the subject of debate and intellectual debate.
What is the essence of the theory? How can theory be consider as a more comprehensive toolbox for intervening in contemporary cultures, and what can be done about it?
The focus of discussion, critique and evaluation in this article is the book Theory Toolbox: Basic Concepts in Humanities, Social Sciences and Art.
The main idea of the book is that according to Gilles Deleuze, theory should be consider as a toolbox for constructing and experimenting with questions and concepts and as a more comprehensive tool for intervening in contemporary cultures. The book was written by Jeffrey Nealon and Susan Giroux and published in English in 2012 by Rowman & Little field. This book was translated into Persian in 1396 (2016) by Abbas Lotfizadeh and Morteza Khoshamadi and has been made available to those interested by Qoqnoos Publishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • Politics
  • Power
  • ideology
  • Multiculturalism
احمدی، حمید (1384)."هویت ملی ایرانیان در گستره تاریخ". در: صنیع اجلال، مریم. درآمدی بر فرهنگ و هویت ایرانی. تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
جنکینز، ریچارد (1381).هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران: نشر شیرازه.
فوکو، میشل (1395). خاستگاه هرمنوتیک خود. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
فوکو، میشل (1397). نقد چیست؟ و پرورش خود. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نشر نی.
گاندی، لیلا (1388). پسا استعمارگرایی. ترجمه مریم عالم­زاده و همایون کاکا سلطانی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گیلیس، دانالد (1390). فلسفة علم در قرن بیستم. ترجمة حسن میانداری. چاپ چهارم. تهران: سمت.
نظری، علی­اشرف (1397). روش پژوهش و نگارش علمی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نظری، علی اشرف و سازمند، بهاره (1385). گفتمان، هویت و انقلاب اسلامی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
نظری، علی­اشرف (1388). «پست مدرنیسم و بازاندیشی در امر سیاسی». رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی. ش 17. تابستان :  195-219.
نظری، علی اشرف و قلی پور، مجتبی (1397). رسانه‏های جدید اجتماعی و نقش آنها در بازنمایی کنش‏های جمعی: تحلیل واقع­بینانه انقلاب مصر. فصلنامهمطالعاترسانه­هاینوین، سال چهارم، شماره14، تابستان: 147-174.
نیلوم، جفری و سرلز ژیرو، سوزان (1396). جعبه ابزار نظریه: مفاهیم اساسی در علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر. ترجمه عباس لطفی­زاده و مرتضی خوش­آمدی. تهران: انتشارت ققنوس.
 
-         Calhoun ,Craig (ed). Social Theory and the Politics of Identity. London: Blackwell.1998.
-          Fass , Diana(1995). Identification Papers. London. Routledge.
-          Fing, Y.S (2011), The Theory Toolbox , Washington independent, August 18, 2011, available at: http://www.washingtonindependentreviewofbooks.com/index.php/bookreview/the-theory-toolbox, last visited: 8/8/2020
-          Neufeld, Mark (1991).The Reflexive Turn and International Relations Theory.York University: Centre for International and Strategic Studies. January: 1-20.
-          Jeffrey T. Nealon. http://english.la.psu.edu/faculty-staff/jxn8, last visited: 2/6/2019.
-          Susan Searls Giroux, https://english.humanities.mcmaster.ca/people/susan-searls-giroux/, last visited: 2/6/2019.
-          .Nealon, Jeffrey & Rowman Giroux, Susan Searls (Thomas) (2012). The Theory Toolbox Critical Concepts for the Humanities, Arts, & Social Sciences & Little field Publishers, Inc.