نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش تربیت بدنی، پردیس شهید چمران دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از این پژوهش نقد کتاب «الگوهای آموزشی در تربیت بدنی» اثر مایکل دبلیو. متسلر، ترجمه دکتر رضوان رضوانی اصل و همکاران خواهد بود. روش پژوهش کاوشگری فلسفی انتقادی و جامعه تحقیق محتوا و ساختار کتاب خواهد بود. پرسشنامه «نقد کتب ملی» به عنوان ابزار و چارچوب نقد استفاده خواهد شد. کتاب دارای 693 صفحه، دو بخش و پانزده فصل است. یافته­های نقد از دو بعد توصیف و تفسیر شکلی و محتوایی اثر ارائه خواهد شد. امتیازات شکلی شامل: صفحه آرایی، ویرایش ادبی، شناسه کامل، کیفیت خوب چاپ. برخی از امتیازات محتوایی شامل: چینش مطالب در قالب بخش ها و فصل­ها؛ تطابق محتوای با سر فصل­های برخی از دروس دانشگاهی، بسط ایده جامع در طراحی و اجرا درس تربیت بدنی؛ کاستی های شکلی شامل: جذابیت کم روی جلد، شمار زیاد صفحات کتاب. کاستی­های محتوایی شامل:  تکراری بودن مطالب، بی­توجهی نسبی به اشاره­ به نظریه­های علمی موجود، اشاره نکردن به الگوهای آموزشی تلفیقی، مشکل تدریس کتاب در طول یک ترم برای یک درس دو واحدی، معادل­سازی متوسط و ضعیف اصطلاحات تخصصی، عدم اطمینان به ترجمه کتاب. با توجه به وجود کتاب­های راهنمای معلم توصیه این کتاب به معلمان تربیت بدنی ایرانی شایسته نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of Instructional Models for Physical Education

نویسنده [English]

  • Mohsen Hallaji

Assistance Professor of Physical Education, Farhangian University

چکیده [English]

The purpose of this study was to criticize the book “Instructional Models for Physical Education”. The research method of critical philosophical exploration and society was the study of the content and structure of the book. National Criticism Questionnaire was used as a tool and framework for the critique. The book has 693 pages, two parts, and 15 chapters. The findings of the review were presented in two dimensions: description and interpretation of the form and content of the work. The points regarding the form analysis include layout, literary editing, full ID, and good quality prints. Some content scores include content in sections and chapters, content matching with the headlines of some academic lessons, expanding the idea of ​​designing and implementing physical education lessons’ shapes such as low charm, large numbers book pages. Content failures encompass duplication of content, relative neglect to refer to existing scientific theories, lack of mentioning the integration patterns, the problem of teaching a book during a semester for a two-unit lesson, moderate and weak equation of specialized terminology, and uncertainty to translate book. According to the teacher’s guide books, this book is not recommended to Iranian Physical education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional Models
  • physical education
  • book reviews and critique
  • sport pedagogy

ارشاد، طیبه و همکاران.(1390).  راهنمای معلم تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی. تهران: دفتر برنامه­ریزی و تالیف کتاب های درسی.

ارشاد، طیبه و همکاران.(1393). کتاب راهنمای معلم دوره اول متوسطه. تهران: دفتر برنامه­ریزی و تالیف کتاب های درسی.

ارشاد، طیبه و همکاران.(1396). کتاب راهنمای معلم دوره دوم متوسطه. تهران: دفتر برنامه­ریزی و تالیف کتاب های درسی.

امیرتاش، علیمحمد. (1372). کلیات روش های تدریس درس تربیت بدنی دوره ابتدائی . تهران: وزارت آموزش و پرورش.

آذربانی، احمد.(1392). روش ها، فنون و الگوهای تدریس تربیت بدنی. تهران: آییژ

آگرین. http://www.agerin.ir/articles/178-typography

برنامه درسی دوره کارشناسی رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان .(1394). شورای برنامه­ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری: گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم.

پویانفر، علیرضا. (1375).روش تدریس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی. وزارت آموزش و پرورش

تایکندی، پگاه. (1395).تایپوگرافی و تاریخچه آن،  وب سایت تیم طراحی و تبلیغات

حلاجی، محسن.(1395). الگوها و روش های تدریس در آموزش تربیت بدنی(ورزش مدرسه)،کرج: مهاتما گاندی.

راهنمای تالیف، ترجمه و نشر کتاب های سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی .(1390). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

رمضانی نژاد، رحیم. (1393). تربیت بدنی در مدارس. تهران: سمت.

رمضانی نژاد، رحیم.(1385). مدلهای آموزش تربیت بدنی در مدارس. مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.(1391).  برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران.  تهران: وزارت آموزش و پرورش.

شفیعی، محسن.(1386). روش تدریس تربیت بدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی. (1396).راهنمای نگارش مقاله انتقادی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کریستین، رابرت. (1382). آموزش مهارتهای ورزشی، ترجمه غلامرضا سراج زاده. تهران: اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.

گرینسکی، استیو.(1390). یادگیری مشارکتی در تربیت بدنی، ترجمه دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی و محمود مرشدی. تهران: سمت.

گزیده شیوه نامه تدوین و آماده سازی منابع درسی و علمی.(1389). تهران: سمت.

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. (1390). تهران: وزارت آموزش وپرورش.

متسلر، مایکل دبلیو.(2005). الگوهای آموزشی در تربیت بدنی، ترجمه، دکتر رضوان رضوانی اصل و همکاران. تهران: سمت.

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رفتار حرکتی.(1390). شورای برنامه­ریزی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری: گروه علوم اجتماعی.

نویدی، احد.(1392). نقدی بر کتاب «انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها».

هاگ، هربارت. (1397). آینده تربیت بدنی و ورزش مدرسه در دنیای امروز، ترجمه دکترمحسن حلاجی. قزوین: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

هلیسون، دونالد.(1393). آموزش تربیت بدنی، اهداف و راهبردها ، ترجمه دکتر محسن حلاجی. تهران: نشر ورزش.

هلیسون، دونالد.(1396). آموزش مسئولیت پذیری از طریق فعالیتهای حرکتی، ترجمه دکتر محسن حلاجی. تهران: علم و حرکت.

 

Haag, Herbert. (2008). The Future of School Sport in Today’s World. German: university of Kiel.

Haag H. & Haag, G. (2003). Dictionary. Sport - Physical Education - Sport Science. Kiel: ISS.

Hardman, K. (2000). Comparative physical education and sport. In ICSSPE (Ed.), VADEME­CUM Directory of Sport Science (pp. 59-81). Berlin: ICSSPE (5th Ed., 2008)

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

Shulman, L., & Grossman, P. (1988). The Intern Teacher Casebook. San Francisco, CA: Far Wets Laboratory for Educational Research and Development.

Joyce. B. & Well, M. (1980). Model of Teaching (2nd Ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.