نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار فناوری آموزشی دانشگاه بیرجند.

چکیده

دوره‌های باز برخط انبوه (موک) یکی از پدیده­های نوین تلفیق فناوری در آموزش است. کتاب «موک­ها طراحی، کاربرد و مدل­های کسب‌وکار» که به فارسی برگردانده شده است، منبعی برای محققان این حوزه است. این اثر 156 صفحه­ای درصدد معرفی موک­ها، الگوهای طراحی، استفاده و مدل­های کسب‌وکار برآمده است. برای  نقد کتاب مذکور، از چهارچوب معرفی‌شده در «پرسشنامه نقد و بررسی کتب علوم انسانی»  و «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتب دانشگاهی» بهره گرفته ‌شد. ابتدا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پیشینه موک­ها و تحقیقات آن مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از روش پژوهش ارزشیابی، اثر ارزشیابی و نقد شد. براساس شاخص­های محتوایی، روشی، زبانی، ساختاری، شکل ظاهری و ابتدایی- انتهایی، اثر در حد متوسط ارزشیابی شد. از منظر آموزشی اثر به عنوان یک منبع تکمیلی برای برخی دروس معرفی شد. مهم‌ترین نقطه قوت کتاب، کاربردی بودن و قابل‌فهم بودن آن است؛ و مهم‌ترین نقطه ‌ضعف آن عدم‌انسجام مطالب و عدم‌تناسب محتوا با عنوان و فقر مبانی نظری بود. ترجمه سلیس و روان و مطابقت با محتوای اصلی از مهم‌ترین نقاط قوت ترجمه بود و نیاز به توضیحات مترجم در زیرنویس­ها و ارائه کامل سرواژه­ها در زیرنویس­ها از نقاط ضعف ترجمه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Book Review of MOOCs Design, Application and Business Models

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Rostaminezhad

Associate Professor of Educational Technology, University of Birjand, Iran,

چکیده [English]

Massive Open Online Courses (MOOCs) are one of the newest phenomena in the area of integrating technology in education. The book “MOOCs Design, Use and Business Models”, which has been translated into Persian, is a university resource for scholars interested in research in this field. This 156-page book is about introducing MOOCs, design models, usage, and business models. In line with critical reviewing, in addition to using the framework introduced in the “Human Sciences Book Review Questionnaire”, evaluation criteria for academic books have also been used. In the first step, using a descriptive-analytical method, the history of MOOCs and research in this field was evaluated to achieve a book’s comparison and evaluation scale. Then, using the evaluation research method, the book was evaluated and criticized. Using content-related criteria, methodology, lingual, structural, appearance, and front and back matter indicators, the book was evaluated at a moderate level. From the instructional perspective, the work was introduced as a supplementary source. The strength of the book is its applicability and relevance, and its weakness was the lack of consistency of content and the mismatch of content with the title and poverty of theoretical foundations. Fluent translation and the correspondence with the main content was one of the most important strengths of the translation, and the need for explanations of the translator in the footnotes and the complete presentation of the abbreviations were the weaknesses of the translation. These findings were discussed, and suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massive Open Online Courses
  • Business Models

حافظ نیا محمد رضا (1381). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: سمت.

رستمی‌نژاد محمد علی؛ زارعی زوارکی اسماعیل و مزینی ناصر (1395). طراحی آموزش های مبتنی بر وب. بیرجند: انتشارات دانشگاه بیرجند.

رضی احمد (1388). «شاخصهای ارزیابی و نقد کتابهای درسی دانشگاهی». پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، 14(21): 21-30.

پامرول، ژان چالرز؛ ایو اپلبون و ثوری، کلر.(1395). موک‌ها طراحی کاربرد و مدل­های کسب‌وکار(ترجمه معصومه مطور، خدیجه علی آبادی و ناصر مزینی). تهران بوی کاغذ.

 

Adams, A., Liyanagunawardena, T., Rassool, N., & Williams, S. (2013). Use of open educational resources in higher education. British Journal of Educational Technology, 44(5)

Adham, R. S., & Lundqvist, K. O. (2015). MOOCs as a Method of Distance Education in the Arab World–A Review Paper. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 18(1), 123-138.

Alqahtani, A., & Alqahtani, F. (2017). Book review: “Moocs and open education around the world”. International Journal of Information Research and Review, 4(5), 4149-4151.

An, Y.-J. (2015). BOOK REVIEW MOOCs and Open Education Around the World (Vol. 24).

Baturay, M. H. (2015). An Overview of the World of MOOCs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174, 427-433. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.685

Brahimi, T., & Sarirete, A. (2015). Learning outside the classroom through MOOCs. Computers in Human Behavior, 51, 604-609. doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.013

Conole, G. (2016). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. RED. Revista de Educación a Distancia(50).

Daniel, J. (2012). Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility. Journal of interactive media in education, 2012(3).

Downes, S. (2008). Places to go: Connectivism & connective knowledge. Innovate: Journal of Online Education, 5(1), 6.

Epelboin, Y. (2016). MOOCs: searching for a viable business model. Paper presented at the Proceedings of EUNIS.

Goksel-Canbek, N. (2017). Book review open education: From oers to moocs The Turkish Online Journal of Distance Education, 18(2), 208-211

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45-58. doi:https://doi.org/10.1016/j.edurev.2014.05.001

Hone, K. S., & El Said, G. R. (2016). Exploring the factors affecting MOOC retention: A survey study. Computers & Education, 98, 157-168. doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.016

Keel, J. (2016). Book Review of MOOCs: Opportunities, impacts, and challenges. Massive open online courses in colleges and universities. Open Praxis, 8(2), 181-183.

Labaree, R. (2013). Organizing Your Social Sciences Research Paper: Writing a Book Review.   Retrieved from http://libguides.usc.edu/writingguide/bookreview

Lane, A., & McAndrew, P. (2010). Are open educational resources systematic or systemic change agents for teaching practice? British Journal of Educational Technology, 41(6), 952-962.

León-Urritia, M., Cobos, R., & Dickens, K. (2018). MOOCs and their Influence on Higher Education Institutions: Perspectives from the Insiders. Journal of New Approaches in Educational Research, 7(1), 40-45.

Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. 2013, 14(3), 26. doi:10.19173/irrodl.v14i3.1455

Margaryan, A., Bianco, M., & Littlejohn, A. (2015). Instructional quality of Massive Open Online Courses (MOOCs). Computers & Education, 80, 77-83. doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.08.005

Pomerol, J.-C., Epelboin, Y., & Thoury, C. (2015). MOOCs: Design, use and business models. London,UK: John Wiley & Sons.

Toven-Lindsey, B., Rhoads, R. A., & Lozano, J. B. (2015). Virtually unlimited classrooms: Pedagogical practices in massive open online courses. The Internet and Higher Education, 24, 1-12. doi:https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2014.07.001

Yeager, C., Hurley-Dasgupta, B., & Bliss, C. A. (2013). CMOOCs and global learning: An authentic alternative. Journal of Asynchronous Learning Networks, 17(2), 133-147.