نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله ارزش­یابی، نقد و تحلیل کتابی در حوزه تدریس است. در ارزش­ یابی کتاب از روش تحلیلی استفاده شده است. نمونه  بررسی شده کتاب مهارت­های آموزشی و پرورشی( روش­ها و فنون تدریس) جلد اول، تالیف حسن شعبانی است. کتاب مورد مطالعه براساس شاخص­های ظاهری و محتوایی فرم نقد کتب درسی دانشگاهی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته­های تحقیق، این کتاب با داشتن امتیازات و نکات مثبتی چون بیان مقدمه و اهداف در ابتدای هر فصل؛ استفاده از جداول و نمودارها؛ ارائه مدل مفهومی در ابتدای هر بخش؛ سلیس و قابل فهم بودن اثر؛ مرتبط بودن عنوان کتاب با نیازهای حرفه­ای دانشجومعلمان؛ و همچنین کاستی­ها و نقاط ضعفی نظیر: فاقد الگوی آموزشی اقناع کننده؛ عدم برخورداری از یافته­های علمی جدید، عدم تناسب در ارائه مطالب؛ عدم طرح سئوال­های مبتنی بر ایجاد انگیزه و تفکر انتقادی، تکرار مخل برخی از مباحث کتاب با سایر دروس وابسته و کاستی­هایی در نحوه استناددهی، عدم استفاده از منابع جدید، تنظیم چکیده، حجم و طرح جلد نامناسب کتاب است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of Educational Skills (Teaching Methods and Techniques)

نویسنده [English]

  • Batool Sabzeh

Assistant Professor of Educational Science, Farhangian University, Department of Educational Science, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate, criticize, and analyze the book in the field of teaching. The analytical method is used in book evaluation. The first example of the book Teaching and Learning Skills (Teaching Methods and Techniques) is the first volume by Hassan Shaabani. The textbook has been studied based on the content and format of academic textbook critique, textbook review, and humanities textbook review. Based on the research findings, this book has some advantages and disadvantages such as the introduction of goals and objectives at the beginning of each chapter, the use of tables and diagrams, the presentation of conceptual models at the beginning of each chapter, students’ professional needs, as well as shortcomings and weaknesses such as lacking a persuasive educational model, lack of new scientific findings, inadequate presentation, lack of motivational and critical thinking questions, and repeated disruption of some book topics with other related lessons. The other shortcomings include how to cite, overlooking new sources, adjust abstract, volume, and book cover design which are inappropriate to reduce book productivity and efficiency for the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book reviews
  • Teaching Methods and Techniques
  • Teacher Preparation

آرمند، محمد و ملکی، حسن (1396). مقدمه­ای بر شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی دانشگاهی. تهران: سمت

الوانی،مهدی(1379). تصمیم گیری وتعیین خط مشی دولتی. تهران: سمت

رضی، احمد(1388). «شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی». سخن سمت، شماره 21

شعبانی، حسن(1398). مهارت­های آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس). جلد اول. تهران: سمت

لیپونکا، مری الن(1391). نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهی. ترجمه مریم جابر و دیگران. تهران: سمت

مایرز، چت (1374). آموزش تفکر انتقادی، ترجمه خدایار ابیلی، تهران: سمت

ملکی، حسن( 1385). «مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی»، سخن سمت، شماره 17

مهدی نجیبی. (1382). «آئین چکیده نویسی». پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. دوره 19، شماره 1 و2

 

Anderson, L.W.(2004). “Increasing teacher effectiveness”. 2nd ed, Paris: UNESCO. International institute for educational Planning.

Danielson, C. (2007). Enhancing Professional Practice: A Framework for teaching. ASCD.

UNESCO (2005). A Comperhensive Strategy for Textbooks and Learning Materials. UNESCO, Parise.

Khutoroskoi,A.V.(2006). The Place of Textbook in the didactic system.Russian Education and Society, 48(3), 78-93.