نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا، دکترای برنامه درسی. تهران، ایران.

چکیده

یکی از کارکرد­های اساسی نظام آموزشی توجه به اصول آموزش و پرورش است و در این راستا معلمی نوعی هنر محسوب می­شود که بداند چگونه تدریس با کیفیت داشته باشد. تالیف کتاب روشها و فنون تدریس از جمله این تلاش علمی است که هدف پژوهش حاضر نقد آن است. این مطالعه با روش کاوشگری فلسفی انتقادی به نقد کتاب مذکور، تالیف منوچهر وکیلیان که چاپ شانزدهم آن در سال 1395 است، صورت گرفته است. ابزار مطالعه مذکور، کاربرگ نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی بود. بر اساس یافته­ها، مزایای شکلی کتاب، شامل؛ طرح جلد، حروف نگاری، کیفیت چاپ و صحافی مناسب و مزایای محتوای آن، شامل؛ تناسب محتوا با اهداف درس مورد نظر، پوشش خوبی از سرفصل های مصوب رشته ،تناسب کتاب با سطح علمی دانشجویان پیام نور، پاسخگویی تاحدی به نیازهای علمی و کاربردی، توجه به مبانی نظری و پیش فرض­های موضوعی، رعایت اصول و اخلاق علمی و سازواری با مبانی و اصول دینی و اسلامی است. کاستی­های شکلی و محتوایی اثر نیز عبارتند از: نامطلوب بودن وضعیت ارجاع دهی، ضعیف بودن نقد و تحلیل، قدیمی بودن منابع و داده­های آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Teaching Methods and Techniques

نویسنده [English]

  • Parvin Samadi

Associate Professor, Alzahra University, PhD of Curriculum.Tehran.Iran

چکیده [English]

One of the basic functions of the education system is to pay attention to the principles of education, and in this regard, teaching is an art, so teachers need to how to teach with quality. The compilation of the book Teaching Methods and Techniques is one of the scientific endeavors that this research aims to criticize. This study was carried out by the method of critical philosophical exploration in the critique of the mentioned book, compiled by Manouchehr Vakilian, 16th edition, in 2016. The study tool was a review of academic textbooks and reviews of the Humanities Textbook Council. Based on the findings, the benefits of book’s format analysis include cover design, typography, good print, and book quality. The strengths of the content analysis include content fit for the course objectives, good coverage of approved subject headings, and book-level fit. Academic students of Payam-e Noor are partly responsive to scientific and applied needs, paying attention to theoretical foundations and subjective assumptions, observing scientific and ethical principles, and adapting to religious and Islamic principles and principles. Formal and substantive deficiencies in the work include inadequate referral status, weak criticism and analysis, outdated sources, and data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbook
  • Teaching Methods and Techniques
  • Payam Noor Publishing

جنسن، اریک (1384). "مغز و آموزش" ترجمه لیلی محمد حسن و سپیده رضوی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی.

جویس، بروس، وبل، مارشال، امیلی کالهون(1384). "الگوهای تدریس"، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران، کمال تربیت.

رضی، احمد(1385). "شاخص­های ارزیابی و نقد کتاب­های درسی دانشگاهی، چکیده مقالات اولین همایش علمی«کتاب درسی دانشگاهی»" تهران: سمت.

سیف، علی اکبر(1368). "روانشناسی پرورشی"، تهران: انتشارات آگاه.

سیف، علی اکبر(1373). "اندازه­گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی"، تهران:انتشارات آگاه.

شعاری نژاد، علی اکبر(1354). "روانشناسی عمومی"، تهران: انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران.

شعبانی، حسن(1374). "مهارت­های آموزشی و پرورشی"، تهران: انتشارات سمت.

شیرازی، علی(1372). "مدیریت آموزشی"، مشهد: جهاد دانشگاهی.

صفوی، امان اله (1383). "کلیات روش­ها و فنون تدریس"، تهران: انتشارات معاصر.

عبدی و همکاران (1391). "رابطه دانش فراشناختی و میزان اثر بخشی تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه­های دولتی"، تهران: اندیشه­های نوین تربیتی.

قاسمی پویا، اقبال(1354). "ویژگی­های حرفه­ای معلم، به نقل از رجالی"، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد ایران.

کار، فنستر ماخر و دیگران (1393). "روش­های تدریس پیشرفته"، ترجمه هاشم فردانش، تهران، کویر.

مهر محمدی، محمود(1392). "جستارهای نظرورزانه در تعلیم و تربیت"، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

هاگرسون، نلسون ال (1387). "کاوشگری فلسفی: نقد توسعه"(ترجمه محمد جعفر پاک سرشت).

در شورت، ادموند. سی (1387) "روش­شناسی مطالعات برنامه درسی"، ترجمه دکتر محمود مهر محمدی و همکاران، تهران: انتشارات سمت.

ویلز، جی(1381)، "ارزشیابی کیفی"، ترجمه علیرضا کیامنش، در مهرمحمدی،محمود، برنامه درسی نظرگاه­ها، رویکرد­ها، و چشم انداز­ها، مشهد: به نشر.

 

Carr,D.(1999)."philosophy of Education". http:www. Ed. Uiuc. Edu/eps/pes year book.

Dewey, J.(1934)." How we think: Arestatement of the realation of reflective thinking to the educative process". Boston: Dc heath and company.

Fens termacher, G.D. and Richardson, v(2005). "On making determinations of Quality in Teaching, teachers college record" volume 107. Number1.

Stenhouse, L.(1975)."Acritiaue  of the objectives model, published by, Heine mann Educationale Books" Ltd, London.