نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف نقد و تحلیل محتوا و ساختار کتاب «راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها » تدوین شده است. روش پژوهش کاوشگری انتقادی است. کتاب از بُعد شکلی( امتیازات و کاستی‌ها) و نیز بُعد محتوایی (درون ساختاری) مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است عمده‌ترین موارد نقد اثر عبارتند از: نثر ساده و روان؛ بیان اهداف کتاب، استفاده ازاصطلاحات فنی ساده و کاربردی، ارائه پیشنیازهای مفهومی، بیان معایب و محاسن روشهای تدریس، ارائه خلاصه‌ای از مطالب مهم در انتهای فصل، از جمله نقاط قوت کتاب قلمداد می شوند. مهمترین اِشکال کتاب، تأکید بر روش‌های سنتی و نپرداختن به روش‌های نوین تدریس است. نویسندگان بین مفاهیم روش‌ها، فنون و مهارت‌های تدریس تفکیک قائل نشده‌اند. تیترهای به کار گرفته درون فصول، فاقد انسجام کافی هستند. هدف‌های آموزشی در ابتدای هر فصل ذکر نشده‌اند. از تصویر و شکل برای فهم بیشتر متن بسیارکم بهره گرفته‌اند. روش‌ها و تکنیک‌های پرورش تفکر که اساس تدریس در سطح آموزش عالی است مورد غفلت قرار گرفته است. مبانی نظری و پیشینه پژوهش‌ها در حدانتظار یک کتاب درسی دانشگاهی نیست. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور اصلاح و بهبود محتوای کتاب ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Handbook of College Teaching

نویسنده [English]

  • Hossein Abdollahi

Associate Professor, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this article is to criticize and analyze the content and structure of “the Handbook for College Teaching”. The research method was a critical exploration. The book has been criticized and analyzed in terms of its form (advantages and shortcomings) as well as its content (intra-structure). The main positive points of the book are simple and fluent prose, expressing the objectives of the book, using simple and technical terms, presenting conceptual prerequisites, expressing the disadvantages and benefits of teaching methods. However, the negative points are its emphasis on traditional methods and its ignorance of the new teaching methods. The authors did not make a distinction between the concepts of teaching methods, techniques, and skills. There is no appropriate cohesion among the titles within the chapters. Instructional objectives are not mentioned at the beginning of each chapter. Only a few pictures and images were used to help the learners understand the text. Critical thinking methods and techniques, as an integral component of higher education, were, to a great extent, neglected. The theoretical background and the literature of the related studies do not meet academic book expectations. At the end of the article, suggestions are made to improve the content of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • College Teaching
  • Textbook Criticism
  • Higher Education

امیر تیموری، محمد حسن(1392). طراحی پیامهای آموزشی. چاپ دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

جویس، بروس؛ کالهون، امیلی و هاپکینز، دیوید (1394). الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس. ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی. چاپ نهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

سلیمان زاده نجفی، نیره السادات؛اشرفی ریزی، حسن؛ یارمحمدیان، محمد حسین؛ شهرزادی، لیلا(1392). ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش نقد کتاب درسی دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. شماره 31. ص 14-30.

سیلور جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام؛ لوئیس آرتور جی(1378). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوی نژاد. مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی.

عبداللهی، حسین (1391). درآمدی بر روش ها، فنون و مهارت های تدریس. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

قاسمی، حمید؛ کشگر، سارا؛ ایزد پرست، لیلا (1394). روش شناسی نقد و بررسی کتاب. تهران: انتشارات جامعه شناسان.

میلر، دبلیو.آر و میلر، ماری اف (1392). راهنمای تدریس در دانشگاه ها. ترجمه ویدا میری. چاپ هفتم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

 

Aggarwal.J.C.(2005). principles ,Methods &Techniques of Teaching. second revised edition.VIKAS Publishing House PTV LTD. New Delhi.India.

Arnold- Garza, Sara(2014). The flipped Classroom teaching Model and its use for Information Literacy  Instruction. Communications Information Literacy. Vol.8.Issue1.

Capel,Susan; Leask,Marilyn and Turner,Tony(2000). Learning to teach in the secondary school. Second   Edition.Routleedge.

Coe,Robert;Aloisi, Cesare; Higgins,steve ;Major,Lee Elliot (2014).what makes great  Teaching? /www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2014/10/What-makes-great-  teaching-FINAL-4.11.14.pdf.

Exley, Kate and Dennick ,Reg(2004). Small group teaching  Tutorials, seminars and beyond RoutledgeFalmer.

Fenstermacher,Gary D. ;Soltis,Jonas( 2004). Approaches to teaching. Fourth Edition .Teachers College, Columbia University press.

Hartley,Peter; Woods,Amanda and Pill, Martin(2005). Enhancing Teaching in Higher Education New  approaches for improving student learning. Routledge.

Johnson, David; Maclean , Rupert (2008).Teaching: Professionalization, Development and Leadership. Springer.   

Nilson, Linda  B.(2010).Teaching at Its Best.A Research –Based Resource for College Instructors .Third  Edition.  John Wiley& Sons,Inc.U.S.A.

Shao, Lawrence P. , Anderson, Lorraine P. and Newsome, Michael(2007)  .Evaluating teaching effectiveness: where we are and where we should be. Journal of  Assessment & Evaluation in Higher   Education.No 32Issue 3, 355 — 371.

Shao. Lawrence.j;Dworkin,Gary A.(2009). International Handbook of Research on teachers and Teaching  .part one. Springer.

Strom-Gottfried, Kimberly and Dunlap, Katherine M.(2004). Talking About Teaching . Journal of Teaching  in Social Work, 24: 3, 65 — 78