نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار حقوق، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد علوم تربیتی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‎شناسی اجرای کارورزی رشته حقوق در مقطع کارشناسی اجرا شده است. روش این پژوهش ترکیبی بود. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلان حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان سال تحصیلی 1397-1396 و دانش‎آموختگان سال‎های 1396-1393 رشته حقوق بودند که به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم، تعداد 115 نفر انتخاب شدند. داده‎های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع‎آوری شد. نتایج بخش کمی نشان می‎دهد که مهم‎ترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسؤولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیردانشگاهی برای انجام کارورزی است. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی گرفته نشدن درس کارورزی و تعداد زیاد دانشجو در رشته حقوق به عنوان مهم‎ترین آسیب‎های اجرای کارورزی تأکید داشتند. برنامه‎ریزان آموزشی با استفاده از نتایج این پژوهش می‎توانند در جهت اصلاح برنامه ‎درسی سایر رشته‎های علوم انسانی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology Causes of Poor Communication between Law Students and Society

نویسندگان [English]

  • Zahra BabadiAkashe 1
  • Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei 2
  • Mohammad Reza Nili Ahmadabad 3
  • Ahmad Reza Nasr Esfahani 4

1 Assistant Professor of Educational Sciences, Payam Noor University

2 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan

3 Associate Professor, Department of Educational Science, University of Isfahan

4 Professor, Department of Educational Science, University of Isfahan

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of the pathology of internship implementation in the field of law among undergraduates. This study adopted a mixed approach. In the qualitative section, interviews were conducted with 28 experts, faculty members, lawyers, and graduate students from the University of Isfahan. The statistical population of the quantitative section of this study was students in, and graduates of 2014-2017 in psychology, 115 of whom were selected by stratified random sampling method. The data were collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. The results of the quantitative research showed that the most important obstacle in the successful implementation of the internship is the lack of attention of academic authorities to the practical courses and the lack of cooperation between the university and non-academic centers for conducting an internship course. Participants in the interview also emphasized that the internship courses are mostly ignored, and there are a large number of law students, hence the most important disadvantages of the internship. Educational planners can use the results of this study to improve the curriculum of other courses in humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Relationship between the University and the Community
  • Internship Pathology
  • Combining Theory and Practice
  • Humanities

آزادی، حسین؛ زرینی، سعید؛ معین‎زاده، محمود؛ فاطمی، متین و علوی، اکبر.(1385). «سازه‎های مؤثر برموفقیت طرح کارورزی در استان خراسان رضوی»، جهاد، ش 274: 365-346.

جعفری، سکینه؛ بیدختی، علی اکبر و محمدی، مهدی. (1394). «بررسی رابطه ادراک دانشجویان از جهانی‌شدن آموزش عالی با ارزیابی آنان از کیفیت فرآیندهای یاددهی ـ یادگیری»، پژوهش‎های برنامه درسی، 5، 1(1): 119-89.

جعفری ‎ثانی، حسین؛ کرمی، مرتضی و پاک‎مهر، حمیده. (1392). «شناسایی الگوی تلفیق برنامه درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظار دانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی»، مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 5، 20(4): 134-119.

خیراندیش، مهدی؛ دولتی، حسن و قمی، سپیده. (1395). «راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی»، فصلنامهعلمیپژوهشیآموزشعلومدریایی، 3، 5(2): 78-67.

شریعتمداری، علی. (1374). رسالتتربیتیوعلمیمراکزآموزشی، تهران: سمت.

عبدی، حمید؛ میرشاه‎جعفری، سید ابراهیم؛ نیلی، محمدرضا و رجایی‎پور، سعید. (1396). «تبیین برنامه درسی آینده در راستای تحقق چشم‌اندازها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق1404»، دوفصلنامه مطالعات برنامه ‎درسی آموزش عالی، 8، 16(2): 88-59.

فائض، علی و شهابی، علی. (1389). «ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی شهرستان سمنان)، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4، 2: 124-97.

مختاری‌ معمار، حسین. (1382). «نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،2(14): 69-59.

معارف‎وند، معصومه. (1389). «کارورزی یادگیرنده محور؛ تطبیق روش‌های نوین یادگیری و آموزش در مددکاری اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی،50: 207-172.

ملکی‏نیا، عماد. (1395). «بررسی نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه اقتصادی»، کنگره ملی آموزش عالی ایران، دوره 1.

مهدی، رضا و شفیعی، مسعود. (1396). «نقش‎آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‎های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‎ای».  فصلنامهصنعتودانشگاه، 1، 10(36-35): 22-1.

مهرمحمدی، محمود. (1384). «تعلیم و تربیت، فرهنگ و جهانی شدن، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جهانی شدن تعلیم و تربیت». تهران: وزارت امورخارجه.

مهرمحمدی، محمود. (1389). «مفهوم شناسی تلفیق در برنامه درسی». دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 5-1.

وحدتی شبیری، حسن. (1391). «آسیب شناسی رشته حقوق در ایران». راهبرد فرهنگ، 19: 179-169.

همتی، رضا. (1392). «توده‏ای شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران: تأملی در تجربیات زیستی دانشگاهیان». دوفصلنامه مدیریتدردانشگاهاسلامی، 2، 5(1): 156-127.

 

Abeysekera, I. (2006). “Issues relating to designing a Work-Integrated Learning (WIL) program in an undergraduate accounting degree program and its implications for the curriculum”. Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 7(1), 7-15.

Alpert F, Heaney JG, Kuhn KA. (2009). “Internships in marketing: Goals, structures and assessment–Student, company and academic perspectives”. Australasian Marketing Journal (AMJ). May 1; 17(1):36-45.

Barkhuizen, N., & Schutte, N. (2014). “Work Integrated Learning–A Conceptual Model”. In International Conference on Arts, Economics and Management, March (pp. 22-23).

Beard, F., & Morton, L. (1998). “Effects of internship predictors on successful field experience”. Journalism & mass communication educator53(4), 42-53.

Billett, S. (2015). Integrating practice-based experiences into higher education. Dordrecht: Springer Netherlands.

Bhaskar, A. (2009). “People Development-The ‘Intangible’ Contribution of HR to Business”. NHRD Network Journal2(4), 1-4.

Chen, C. T., Hu, J. L., Wang, C. C., & Chen, C. F. (2011). “A study of the effects of internship experiences on the behavioral intentions of college students majoring in leisure management in Taiwan”. Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, 10(2), 61-73.

Creswell JW. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. SAGE: 273.

Díaz, P. C., León, C. M., & Hernández-Luna, A. A. (2015). “A Model for Effective Internship Programs: An Opportunity for Increasing Synergies between Universities and Companies to Enhance Student Learning. In IIE Annual Conference”. Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE): 3035-3044

Elijido-Ten, E., & Kloot, L. (2015). “Experiential learning in accounting work-integrated learning: a three-way partnership”. Education & Training, 57(2), 204-218.

Jamison, K., & Clayton, J. (2016). “Exploring the experiences of administrative interns: implications for university preparation programs”. Journal of Educational Administration, 54(5), 514-536.

Krippendorff Kh. (2003). Content analysis: An introduction to its methodology. London: Sage.

McKenzie, D., Assaf, N., & Cusolito, A. P. (2016). “The demand for, and impact of, youth internships: evidence from a randomized experiment in Yemen”. IZA Journal of Labor & Development, 5(1), 1.

Murphy TP. (1977). “Internships and the professionalization of arts administration”. Performing Arts Review. Jul 1; 7(3):328-55.

Nghia, T. L. H., & Duyen, N. T. M. (2018). “Developing and validating a scale for evaluating internship-related learning outcomes”. Higher Education, 1-18.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2009). Jobs for all: Initial report. Paris: OECD.

Patrick, C. J., Peach, D., Pocknee, C., Webb, F., Fletcher, M., & Pretto, G. (2008). “The WIL (Work Integrated Learning) report: A national scoping study”. Queensland University of Technology.

Phoebe, W. K. (2010). “Determinants of internship effectiveness for university students in Hong Kong. Unpublished bachelor’s thesis)”. Hong Kong Baptist University, Hong Kong.

Qenani, E., MacDougall, N., & Sexton, C. (2014). “An empirical study of self-perceived employability: Improving the prospects for student employment success in an uncertain environment”. Active Learning in Higher Education, 15(3), 199-213.

Renganathan, S., AmbriBin Abdul Karim, Z., & ChongSu, L. (2012). “Students’ perception of industrial internship program”. Education & Training, 54(2/3), 180-191.

Rose, P. S. (2013). “Recruiting and selecting graduate employees via internships”. Asia Pacific Journal of Business and Management, 4(2), 39-54.

Rothman, M. (2007). “Lessons learned: advice to employers from interns”. Journal of education for business, 82(3), 140 _144.

Shaketange, L., Kanyimba, A. T., & Brown, E. (2017). “The Challenges and Measures for Internship among Fourth-Year Students in the Department of Lifelong Learning and Community Education at the University of Namibia”. Creative Education8(14), 2258.

Vergel, J., Stentoft, D., & Montoya, J. (2017). “Extending the theoretical framework for curriculum integration in pre-clinical medical education”. Perspectives on medical education6(4), 246-255.

Yang, X., Kuo, L. J., Ji, X., & McTigue, E. (2018). “A critical examination of the relationship among research, theory, and practice: Technology and reading instruction”. Computers & Education125, 62-73