نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، دکترای حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

چکیده

یکی از مهتمرین مباحث حقوق مدنی بحث «شروط ضمن عقد» است. مقصود از شرط در اینجا توافقی فرعی در ضمن عقد اصلی است و چنین شرطی از نظر ماهیتی نوعی عمل حقوقی است. در قانون مدنی ایران احکام راجع به شرط در مواد 232 تا 246 بیان شده است. منبع الهام بخش احکام این قانون، قانون مدنی فرانسه و کتب فقهای امامیه است. اما به دلیل اینکه در قانون مدنی فرانسه، مبحث مستقل و منسجمی به شروط اختصاص نیافته است، قانونگذار تمامی احکام راجع به شروط را از کتب فقهای امامیه اقتباس کرده است. بنابراین، برای شناخت کامل آن باید به کتب مزبور مراجعه کرد. کتاب «حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد» نوشته آقای دکتر حسن ره‌پیک به همین موضوع پرداخته است. با وجود اینکه این کتاب ارزشمند حاوی تحلیل‌های درخور توجهی است و تا حدودی توانسته است، موضوع مورد بحث را به درستی و قابل فهم ارائه کند، اما بررسی نقادانه آن هم از حیث شکلی و هم از حیث محتوایی پاره‌ای از نواقص و نارسایی‌های آن را نمایان کرده است که اگر مورد توجه قرار گیرد در اصلاحات بعدی آن می‌تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of the Book Advanced Civil Law – Analytical the Conditions Included in the Contract

نویسنده [English]

  • Ali Abbas Hayati

Assistant Professor, PhD in Private Law, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

One of the most important issues in civil law is the issue of “Conditions in the contract”. The condition here is a sub-agreement in addition to the main contract, and such a condition is by nature a legal act. In the Iranian Civil Code, the provisions regarding the condition are stated in Articles 232 to 246. The source of inspiration for the provisions of this law is the French civil law and the books of Imami jurists. Nevertheless, because in the French civil law, an independent and coherent issue is not assigned to the conditions, the legislator has adapted all the rulings regarding the conditions from the books of Imami jurists. Therefore, to fully understand it, you should refer to these books. The book, entitled Advanced Civil Law - Analytical the Conditions in the Contract, written by Hassan Rahpik has dealt with this issue. Although this valuable book contains significant analysis and to some extent has been able to present the subject in a correct and understandable way, its critical review, both in terms of form and content, reveals some of its shortcomings and inadequacies. Therefore, it can be useful in future reforms if these suggestions aretaken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition
  • Conditions in the Contract
  • Basic Condition
  • Additional Condition
  • Implicit Condition

حیاتی، علی عباس، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، چاپ اول، تهران

------------ (الف1393)، مقاله «تعهدات تبعی قراردادی در حقوق ایران و فرانسه»، مجله دانش حقوق مدنی، شماره اول، بهار و تابستان، مشهد

------------(1391) روش تحقیق در علم حقوق، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران

------------(ب1393) حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ اول، تهران

ره پیک، حسن (1395)حقوق مدنی پیشرفته – مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران

صفایی، سید حسین (1395)، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان،  چاپ بیست و سوم، تهران

کاتوزیان، ناصر، (1371)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، تهران

----------- (1371)، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، تهران

مظفر، محمد رضا، (1386)، اصول فقه، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم