نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار حقوق عمومی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران،

چکیده

با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن  در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Human Rights Challenges with Freedom of Information in E-government

نویسندگان [English]

  • Jaza Valadbeygi 1
  • Vali Rostami 2
  • Manouchehr Tavassoli Naeini 3

1 PhD Student in Public Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Associate Professor of Private Law, Faculty Member, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor of Private Law, Faculty Member, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Given the effective role of cyberspace and the use of new electronic achievements in today’s life and facilitating the provision of government services and optimization of public resources, e-government services in the form of freedom of information can lead to democracy and institutionalization of democratic mechanisms. It can also provide the needs of the people, leading to the freedom of information in the context of e-government. It can also lead to the growth and development of society as well as the participation of citizens in the decision-making process and the protection of citizens’ rights and freedoms, as well as to the institutionalization of democratic mechanisms. On the other hand, it can have challenges such as conflict with the principle of privacy. There is a conflict with the principle of human and national security and a conflict with the principle of the right to be forgotten in the face of human rights norms.In this regard, the authors of this article, through the analytical-descriptive method, achieved the important point that freedom of information is an absolute and unlimited right and should not be opposed to human rights norms like other human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom of Information
  • E-Government
  • Human Rights Norms
  • Electronic Technologies

آیتی، محسن و محمدزاده، علیرضا(1390) «امنیت انسانی و کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی». مجموع مقاله های همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.

احمدی، سید علی اکبر و همکاران(1394)؛ فساد اداری و مالی در سازمانهای امروزی، تهران: نشر فوژان، چاپ اول.

اسلامی، رضا و فیوضی، فریناز(1395)؛  «حق بر فراموش شدن و چالشهای پیش روی آن»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 80، شماره94.

انصاری، باقر(1397)؛ حق دسترسی به اطلاعات (آزادی اطلاعات)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعات و اطلاع رسانی، چاپ اول.

انصاری، باقر(1386)؛ «مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات«، نامه مفید، شماره 61.

تقی پور، سیروس(1390)؛ «حقوق شهروندی و قوه قضاییه ی ایران»، ماهنامه دادرسی، شماره 89 .

حسنی، علیرضا و مقدس فخرآبادی، سعید(1394)؛ «فضای مجازی و حقوق بشر با تاکید بر موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی در ایران»، کنفرانس بینالمللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری.

خانیکی، هادی و بابائی،محمود(1390)؛ «فضای سایبری و شبکه های اجتماعی: مفهوم و کارکردها»، فصـلنامه انجمن ایرانی مـطالعات جامعه اطلاعاتی ،دوره اول ، شماره‌ اول‌.

زمانی، قاسم و عطار، شیما(1395)؛ «حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 55.

عاملی، سعیدرضا(1396)؛ نظریهها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.

عرفان منش، محمد امین(1386)؛ «آزادی اطلاعات»، ره آورد نور، شماره21.

فیروزآبادی، ابوالحسن(1399). درآمدی بر حکمرانی فضای مجازی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق و مرکز ملی فضای مجازی، چاپ اول.

قبولی درافشان، سید محمدهادی؛ بختیاروند، مصطفی و آقامحمدی، اکرم(1397)؛ «حق فراموش شدن در ترازو؛ نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی علیه آزاد بیان؟» فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 58.

قلی پور سوته، رحمت اله، منصوریان، عباس، الهیاری دوین، ملیحه(1398)؛ «طراحی مدل دولت الکترونیک در چارچوب اخلاقی حکمرانی خوب»، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال چهاردهم، شماره 2.

 

Andvig, Jens Chr. & Fieldatad, 2000,"Odd-Helge, Research on Corruption. A policy oriented survey", Commissioned by NORAD, p.9, available at:http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf

Richard Carver; Carver, Richard,2006,"Freedom of Information: Training Manual for Public Officials", at: http://www.article 19.org/pdfs/tools/foitrainers manual.pdf