نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، پژوهشکدۀ زن و خانواده، تهران، ایران

چکیده

کتاب حاضر، به لحاظ اهمیت و اثرگذاری، همانند کتاب استیفای حقوق زنان ولستون‌کرافت و جنس دوم سیمون دوبوار است. این کتاب که تلاشی برای شناسایی «مشکل بی‌نام» به تعبیر فریدان است، تأثیر مهمی بر شکل‌گیری موج دوم فمینیسم داشته است. فریدان در این کتاب به بررسی عوامل ایجادکننده و پیامدهای «مشکل بی‌نام» می‌پردازد و سپس راه‌کارهایی را برای مواجهه با این مسئله بیان می‌دارد. عوامل ایجادکننده، هم متاثر از نظریات علمی موجود و هم فضای گفتمانی حاکم بر جامعه امریکا در دهه پنجم قرن بیستم است. در کتاب فریدان، زنان تحت نظام معنایی آن زمان، زنانگی را به عنوان مهمترین عامل هویت‌بخش خود دریافته بودند و با تمام قدرت به ایفای نقش‌های خانوادگی می‌پرداختند، اما مسئله مهم این بود که احساس رضایت از این وضعیت نداشتند و این برای‌شان مشکل بی‌نام را ایجاد کرده بود. در این میان راهبرد فریدان دعوت زنان به عرصه اجتماع بود. ارزیابی کتاب نشان می‌دهد که نگارنده این اثر به دنبال خلق فرارویتی برای حل مسایل زنان است بدون آنکه این مسئله، مسئله‌ای فراگیر باشد و با تمرکز بر زن طبقه متوسط شهری، راهبردی برای تمامی زنان ارائه می‌دهد. روش ارزیابی کتاب براساس، تحلیل همه جوانبی است که در کتاب به آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing and Evaluating the Feminine Mystique: An Effective Book in the Formation of Feminism Second Wave

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ghasempour

Assistant Professor of Social Sciences, Faculty of Woman and Family, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Friedan’s book is one of the most important feminist works in importance and impact, as well as the Waltoncroft Women’s Rights and the Second Gender of Simon de Beauvoir. This book, an attempt to identify the “anonymous problem” as Friedan describes it, has had a significant impact on the formation of the second wave of feminism. In this book, Friedan examines the causative factors and consequences of the “anonymous problem” and then presents his solution to this problem. The factors causing this problem are both influenced by existing scientific theories and the dominant discourse of American society in the fifth decade of the 20th century. Friedan states that women under the semantic system of that time had perceived femininity as the most important factor in their identity and had been able to perform family roles with all vigor, but the important issue was that they were not satisfied with the situation and that this problem was not satisfying for them. In fact, this book seeks to invite women into the public sphere and enjoy the same social benefits as men. The book’s evaluation shows that the author of this work seeks to create a metaphor for solving women’s problems without this being an all-encompassing issue and focusing on urban middle-class women, providing a strategy for all women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betty Friedan
  • The Feminine Mystique
  • Liberal Feminism, First Wave Feminism, Second Wave Feminism

باقری، خسرو (1382)، م‍ب‍ان‍ی ف‍ل‍س‍ف‍ی ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م، ت‍ه‍ران: وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‍اوری‌، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.

بورون، آتیلیو (1381)، نظریه‌ای اجتماعی برای قرن بیست و یکم، ترجمه فرهنگ ارشاد، جامعه‌شناسی ایران، دوره 4، شماره 3، 166- 186.

بیسلی، کریس (1385)، چیستی فمینیسم: درآمدی بر نظریه فمینیستی، ترجمه محمدرضا زمردی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

تانگ، رزماری (1391)، نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ت‍رج‍م‍ه م‍ن‍ی‍ژه ن‍ج‍م‌ع‍راق‍ی، ت‍ه‍ران: نشر نی.

روباتم، شیلا (1390)، زن‍ان در ت‍ک‍اپ‍و: ف‍م‍ین‍ی‍س‍م و ک‍ن‍ش اج‍ت‍م‍اع‍ی، ترجمه ح‍ش‍م‍ت‌ال‍له ص‍ب‍اغ‍ی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه.

دانون، جوزف (1397)، نظریه فمینیستی، ترجمه فرزانه راجی، تهران: چشمه.

ریو-سارسه، میشل (1390)، تاریخ فمینیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

جیمز، سوزان (1397)، فمینیسم، ترجمه عباس یزدانی، در: فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، ترجمه عباس یزدانی و بهروز جندقی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

فریدان، بتی (1392). رازوری زنانه، ترجمه گروه مترجمان: فاطمه صادقی... [و دیگران]، تهران: نگاه معاصر.

گیدنز، آنتونی (1386)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.

لگیت، مارلین (1398)، زنان در روزگارشان، تاریخ فمینیسم در غرب، ترجمه نیلوفر مهدیان، تهران: نشر نی.

لنگرمن، پاتریشیا مادو و نایبروگ-برنتلی، ژیل (1390)، نظریه فمینیستی مدرن، در: ریتزر، جورج و گودمن، داگلاس جی.، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه خلیل میرزایی و عباس لطفی‌زاده، تهران: جامعه‌شناسان.

مشیرزاده، حمیرا (1382)، از ج‍ن‍ب‍ش ت‍ا ن‍ظری‍ه اج‍ت‍م‍اع‍ی : ت‍اری‍خ دو ق‍رن ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م، ت‍ه‍ران: نشر و پژوهش شیرازه.

مویدحکمت، ناهید، غلام نیارمی، آتنا(1397)، «خوانش اثر«رازوری زنان» بتی فریدان با بهره‌گیری از روش کیفی نظریه مبنایی استراوس و کوربین»، پژوهش‌نامه زنان، سال نهم، شماره اول، بهار 97، صص 169- 180.

وات‍ک‍ی‍ن‍ز، س‍وزان آل‍ی‍س (1381)، ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م: قدم اول، ترجمه زیبا جلالی‌نایینی، ت‍ه‍ران: نشر و پژوهش شیرازه.

 

Almeder, Robert (1994), Liberal Feminism and Academic Feminism, Public Affairs Quarterly, Vol. 8 No. 4, pp. 299-315.

Bernard, Jessie (1963), Review, Marriage and Family Living, Vol. 25, No. 3, pp. 381-382.

Chansky, Dorothy (2008), Usable Performance Feminism for Our Time: Reconsidering Betty Friedan, Source: Theatre Journal, Vol. 60, No. 3, Feminism and Theatre, Redux, pp. 341-364.

Encyclopedia Britannica (2019),  Written By: The Editors of Encyclopaedia Britannica: American author and feminist

Fava, Sylvia Fleis (1963), The Feminine Mystique. by Betty Friedan, American Sociological Review, Vol. 28, No. 6, pp. 1053-1054.

Fetters, Ashley (2013), 4 Big Problems With The Feminine Mystique: https://www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/02/4-big-problems-with-the-feminine-mystique/273069/

Flynn, Elizabeth A. (1995), Feminist Theories/Feminist Composition, College English, Vol. 57, No. 2 , pp. 201-212

Horowitz, Daniel (1998), Betty Friedan and the Making of The Feminine Mystique: The American Left, the Cold War, and Modern Feminism Culture, Politics, and the Cold War, Amherst, University of Massachusetts Press.

Lay, kathy and Daley, James G. (2007), A Critique of Feminist Theory, Advances in Social Work Vol. 8 No. 1 , pp. 49-61

Reed, Evelyn (1964), A Study of the Feminine Mystique, : International Socialist Review, Vol. 25, No. 1, pp. 24-27;.

Wolfe, alan (1999), The Mystique of Betty Friedan: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1999/09/mystique-betty-friedan/309205/