نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد دپارتمان علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

کتاب مقدمه ای بر پژوهش در جامعه شناسی خانواده در ایران با هدف مطالعه سیر تحولات خانواده و تاکید بر بعد پژوهشی خانواده، توسط عباس عبدی نگاشته شده است. هدف از این  مقاله، بررسی ابعاد مختلف این کتاب با رویکردی انتقادی است که براساس الگوی مرسوم مقالات انتقادی، نگاشته شده است. یافته های مقاله حاضر نشان می­دهد که نقدهای وارده بر کتاب در حوزه های شکلی، ساختاری و محتوایی قرار دارد که مهمترین آنها شامل ضعف مصادیق عینی ادعاها و تئوری ها، عدم منابع روزآمد، تحلیل های جمعیتی ضعیف و عدم  تمرکز بر مباحثی همچون ریشه های قومیتی خانواده و غیره است. براین اساس این مقاله با تمرکز بر ابعاد صوری و محتوایی اثر و با اتکا به استنادات پژوهشی، تلاش نموده تا بر غنای مباحث کتاب بیفزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book an Introduction to Research in Family Sociology in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahsa Larijani 1
  • Khadijeh Safiri 2

1 Assistant Professor of Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Professor of Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

An introduction to research in family sociology in Iran has been written by Abbas Abdi with the aim of studying the evolution of the family and emphasizing the research dimension of the family. The purpose of this article is to examine the various dimensions of this book with a critical approach that is based on the conventional pattern of critical essays. The findings of the present article show that the criticisms of the book are in informal, structural and content areas, the most important of which include the lack of objective examples of claims and theories, lack of up-to-date sources, poor demographic analysis and lack of focus on topics such as the Ethics roots of the family and so on. Accordingly, this article, focusing on the formal and content dimensions of the work and relying on research citations, has tried to add to the richness of the book’s topics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neglected Dimensions
  • Formal Dimensions
  • Content Dimensions

استارک، رادنی(1394) جامعه شناسی استارک، ترجمه نسیرین طباطبایی و محمد رضا پور جعفری، تهران: نشر ثالث

برناردز، جان( 1393) درآمدی بر مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نی، چاپ پنجم

پناهی، محمد حسین و اخباری، محسن( 1397)« ساختار و کارکردهای خانواده ایرانی در دوره" مادها" » ، فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان، صص 80-55

خیرخواه زاده، احسان( 1390) مطالعه جامعه شناختی تجربه زیست مردان از خشونت خانگی علیه آنان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران

سعیدی مبارکه، زهرا؛جعفری طادی، زهرا(1385) دایره المعارف خانواده، تهران: بینش آزادگان

عبدی، عباس( 1396) مقدمه ای بر پژوهش در جامعه شناسی خانواده در ایران، تهران: نشر نی، چاپ دوم

فیروزجاییان، علی اصغر؛ رضایی چراتی، زهرا( 1393) «تحلیل جامعه شناختی خشونت زنان علیه مردان» فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره2، زمستان، صص 130-105

قاسمی، علیرضا؛ ساروخانی، باقر( 1393) «عوامل اجتماعی طلاق و سلامت روانی – اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیر توافقی، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده» ، سال هشتم، شماره 26، بهار، صص 37-7

قانعی راد، محمد امین( 1396) زوال پدر سالاری  فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟ ، تهران: نقد فرهنگ

قاضی نژاد، مریم و عباسیان، ماریا( 1390) «مطالعه کیفی عوامل اجتماعی همسرکشی» فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 9، شماره 2، تابستان، صص116-81

کلهر، سمیرا( 1386) بررسی وضعیت قتل های خانوادگی، انجمن جامعه شناسی ایران

معظمی، شهلا( 1383) «همسرکشی، پرخاشگری و جنایت»/ مقالات اولین همایش ملی اسیب های اجتماعی در ایران، تهران، آگه، ص232-207

 

Caarls ,Kim , Haagsman , Karlijn , K. Kraus , Elisabeth, Mazzucato, Valentina (2018) “African transnational families: Cross‐country and gendered comparisons, Popul Space Place”. 2018;24:1-16.Wiley online library e2162. https://doi.org/10.1002/psp.2162

DeWaard, J., Nobles, J., & Donato, K. M. (2018). “Migration and parental absence in Latin America: A comparative assessment. Population”, Spaceand Place . https://doi.org/10.1002/psp.2166

Kraus, E. (2017). Family dynamics of international migrants and their descendants. PHD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Mazzucato, V., & Dito, B. B. (2018). Transnational families: Cross‐country comparative perspectives. Population, Space and Place. https://doi.org/ 10.1002/psp.2165

Shulgin a, Elena M & Fang, Yang( 2014) “ the Concept “Family” in the Russian and Chinese Linguistic Views of the world”, social & behavioral sciences 154(2014)162-169